Chi tiết đề thi

đề địa 45p lần 1

anhlonglol111
1 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [65688] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng về Đông Nam Á?

Câu 2 [65166] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ sau

Dựa vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào dưới đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng giá trị xuất,
nhập khẩu của Trung Quốc?

Câu 3 [65708] - [Loga.vn]

Dân đông gây ảnh hưởng đến kinh tế nước ta thể hiện ở chỗ

Câu 4 [64590] - [Loga.vn]

Việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành cơ cấu kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vì

Câu 5 [65152] - [Loga.vn]

Vị trí của Trung Quốc được xếp vào khu vực

Câu 6 [65367] - [Loga.vn]

Các thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta hiện nay là:

Câu 7 [62740] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, trong giai đoạn 1995 – 2007 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước tăng lên gần

Câu 8 [60902] - [Loga.vn]

Việt Nam gắn liền với lục địa và đại dương nào sau đây:

Câu 9 [65694] - [Loga.vn]

Thời gian nào một số đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định... được hình
thành?

Câu 10 [62565] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết quốc gia nào sau đây không có chung Biển Đông với Việt Nam?

Câu 11 [62560] - [Loga.vn]

Huyện đảo nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Bộ?

Câu 12 [64412] - [Loga.vn]

Việc phát triển và bảo vệ vốn rừng ở Bắc Trung Bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì

Câu 13 [64596] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất của gió Tây khô nóng?

Câu 14 [60948] - [Loga.vn]

Đây là cửa khẩu nằm trên biên giới Lào - Việt.

Câu 15 [63302] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, tỉnh duy nhất thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (năm 2007) là

Câu 16 [63300] - [Loga.vn]

Việc phân bố lại dân cư và lao động trên phạm vi cả nước ta mang lại ý nghĩa nào dưới đây?

Câu 17 [62773] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu: CƠ CẤU VẬN TẢI CỦA NƯỚC TA NĂM 2013 (Đơn vị: %) Nhận xét nào sau đây là đúng?

Câu 18 [65105] - [Loga.vn]

Dựa vào yếu tố nào miền khí hậu phía Nam phân thành 2 mùa mưa, khô?

Câu 19 [64601] - [Loga.vn]

Phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở vùng ở Đồng bằng sông Hồng vì

Câu 20 [65161] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu sau

Từ bảng số liệu đã cho, hãy cho biết tình hình cán cân thương mại của Liên Bang Nga qua
hoạt động xuất nhập khẩu giai đoạn 1997 - 2005 là:

Câu 21 [65107] - [Loga.vn]

Giải pháp phù hợp nhất để giải quyết vấn đề thất nghiệp và thiếu việc làm ở nước ta

Câu 22 [63318] - [Loga.vn]

Nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới sự phân bố các cơ sở chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta là

Câu 23 [65657] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu:

Nhận xét đúng nhất là

Câu 24 [62765] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu: TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2010 VÀ 2016 (Đơn vị: Tỷ USD) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê) Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia, năm 2016 so với 2010?

Năm Phi-lip-pin Xin-ga-po Thái Lan Việt Nam
2010 199.6 236.4 340.9 116.3
2016 304.9 297 407 205.3

Câu 25 [65700] - [Loga.vn]

Vùng có rừng bao phủ phần lớn diện tích và dân cư thưa thớt là

Câu 26 [65344] - [Loga.vn]

Trong cơ cấu ngành trồng trọt, tỉ trọng cây công nghiệp có xu hướng tăng nhanh thời
gian gần đây là do

Câu 27 [64597] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào của nước ta là “Ngã ba Đông Dương”?

Câu 28 [64603] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ:

Nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2010 và năm 2014?

Câu 29 [60974] - [Loga.vn]

Tài nguyên khoáng sản nước ta phong phú và đa dạng do

Câu 30 [63327] - [Loga.vn]

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào của nước ta giáp cả với Lào và Cupuchia?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook