Chi tiết đề thi

đề hóa lầ n1

anhlonglol111
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [24016] - [Loga.vn]

Nếu cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NaOH thì xuất hiện kết tủa màu

Câu 2 [52357] - [Loga.vn]

So sánh một số tính chất vật lý của kim loại thì phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu 3 [67293] - [Loga.vn]

Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dd

Câu 4 [14744] - [Loga.vn]

Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion nào sau đây?

Câu 5 [24616] - [Loga.vn]

Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Al2O3, ZnO, Fe3O4, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại chứa số oxit kim loại là

Câu 6 [29520] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 7 [29038] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây không đúng?

Câu 8 [10037] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: Ag, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3. Số chất trong dãy tác dụng được với dd H2SO4loãng là

Câu 9 [28564] - [Loga.vn]

Chất có thể làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

Câu 10 [27057] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch HCl?

Câu 11 [7387] - [Loga.vn]

Kim loại được dùng phổ biến để tạo trang sức, có tác dụng bảo vệ sức khỏe là

Câu 12 [11482] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Na; Al; Cu; Fe; Ag. Số kim loại tác dụng được với dung dịch Fe2(SO4)3 là:

Câu 13 [11324] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IA?

Câu 14 [26150] - [Loga.vn]

Kim loại Al không phản ứng với:

Câu 15 [12237] - [Loga.vn]

Muốn điều chế Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thủy luyện người ta dùng kim loại nào sau đây làm chất khử?

Câu 16 [68602] - [Loga.vn]

Cho m gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) . Giá trị của m là

Câu 17 [24017] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây thuộc polime thiên nhiên?

Câu 18 [66614] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dd HCl là

Câu 19 [52278] - [Loga.vn]

Kim loại nào dẻo nhất trong tất cả các kim loại?

Câu 20 [66621] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dd có môi trường kiềm là

Câu 21 [66613] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dd HCl là

Câu 22 [4922] - [Loga.vn]

Sản phẩm của phàn ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là?

Câu 23 [59315] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?

Câu 24 [12249] - [Loga.vn]

Cho 6,05 gam hỗn hợp X gồm Fe và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl loãng 9 (dư), thu được 0,1 mol khí H2 (đktc). Khối lượng Fe trong X là

Câu 25 [14742] - [Loga.vn]

Kim loại được gắn vào vỏ tàu biển bằng thép (phần ngoài ngâm dưới nước) nhằm bảo vệ vỏ tàu biển không bị ăn mòn là

Câu 26 [7014] - [Loga.vn]

Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?

Câu 27 [29642] - [Loga.vn]

Cho vài giọt dung dịch H2S vào dung dịch FeCl3 hiện tượng xảy ra là

Câu 28 [60913] - [Loga.vn]

Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp CuO, Al2O3, CaO, MgO có số mol bằng nhau (nung nóng ở nhiệt độ cao) thu được chất rắn A. Hòa tan A vào nước dư còn lại chất rắn X. X gồm:

Câu 29 [11259] - [Loga.vn]

Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa Fe(OH)3?

Câu 30 [67323] - [Loga.vn]

Cặp chất không xảy ra phản ứng là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook