Chi tiết đề thi

đề hóa làn n

anhlonglol111
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [66615] - [Loga.vn]

Kim loại không phản ứng được với axit HNO3 đặc, nguội là

Câu 2 [66631] - [Loga.vn]

Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dd

Câu 3 [9991] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Câu 4 [23654] - [Loga.vn]

Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là

Câu 5 [29518] - [Loga.vn]

Tiến hành phản ứng khử oxi X thành kim loại bằng khí H2 dư theo sơ đồ hình vẽ: 

 

Oxit X không thể là

Câu 6 [4733] - [Loga.vn]

Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là

Câu 7 [24579] - [Loga.vn]

              Ngâm một đinh sắt trong 200 ml dung dịch CuSO4 x M. Sau khi phản ứng kết thúc lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6gam. Giá trị của x là

Câu 8 [32877] - [Loga.vn]

Phèn chua có công thức là.

Câu 9 [32918] - [Loga.vn]

Oxit nhôm không có tính chất hoặc ứng dụng nào sau đây?

Câu 10 [68447] - [Loga.vn]

Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

Câu 11 [35862] - [Loga.vn]

Đốt cháy 19,04 gam bột Fe trong oxi, sau một thời gian thu được 24,8 gam rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch chứa x KHSO4 và y mol KNO3, thu được dung dịch Y chứa các muối trung hòa và hỗn hợp khí Z gồm NO và H2 (tỉ lệ mol 1 : 1). Cho dung dịch NaOH dư vào Y (không có mặt oxi), thu được 35,53 gam kết tủa. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của x - y là?
 

Câu 12 [67522] - [Loga.vn]

Cho dãy các ion : Fe2+, Ni2+, Cu2+, Sn2+. Trong cùng điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là

Câu 13 [11385] - [Loga.vn]

Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là

Câu 14 [66614] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dd HCl là

Câu 15 [24015] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Gly và 1 mol Ala. Số liên kết peptit trong phân tử X là

Câu 16 [7347] - [Loga.vn]

Quặng boxit dùng để sản xuất kim loại

Câu 17 [13323] - [Loga.vn]

Phản ứng viết không đúng là

Câu 18 [7006] - [Loga.vn]

 Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

Câu 19 [52278] - [Loga.vn]

Kim loại nào dẻo nhất trong tất cả các kim loại?

Câu 20 [33697] - [Loga.vn]

Hợp chất Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch nào sau đây không sinh ra kết tủa?

Câu 21 [14712] - [Loga.vn]

Kim loại M có 12 electron. Cấu hình electron của M2+ là

Câu 22 [4770] - [Loga.vn]

Trộn 2,43 gam Al với 9,28 gam Fe3O4 rồi nung nóng một thời gian để phản ứng xảy ra, thu được hỗn hợp X gồm Al, Fe, Al2O3, FeO và Fe3O4. Cho X phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được 2,352 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn Y thu được a gam muối khan. Giá trị của a là

Câu 23 [68516] - [Loga.vn]

Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Khí X là

Câu 24 [30959] - [Loga.vn]

Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhât?
 

Câu 25 [30592] - [Loga.vn]

Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại Cu?
 

Câu 26 [36113] - [Loga.vn]

Hoà tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là
 

Câu 27 [5353] - [Loga.vn]

Dần V lít khí CO (đktc) qua ống sứ đựng lượng dư CuO nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn giảm 4,0 gam so với ban đầu. Giá trị của V là

Câu 28 [36149] - [Loga.vn]

Cho một mẩu kim loại Ba vào dung dịch Al2(SO4)3 hiện tượng luôn đúng là:
 

Câu 29 [11050] - [Loga.vn]

Dung dịch nào sau hòa tan được kim loại Cu?

Câu 30 [6940] - [Loga.vn]

Tính chất hóa học chung của kim loại là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook