Chi tiết đề thi

Đề khảo sát môn Hóa lần 1 THCS-THPT Nguyễn Khuyến - HCM

theluc95
31 lượt thi
Hóa Học
Khó
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [71263] - [Loga.vn]

Tiến hành thí nghiệm điều chế xà phòng theo các bước dưới đây:Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ 1ml dầu dừa và 3 ml dung dịch NaOH 40%.Bước 2: Đun hỗn hợp sôi nhẹ và liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 8-10 phút. Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi.Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khấy nhẹ. Sau đó để nguội. Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 2 [71262] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau: (1) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol. (2) Trong cơ thể người, chất béo bị thủy phân dưới tác dụng của enzim. (3) Ở điều kiện thường triolein và tristearin đều tồn tại ở trạng thái lỏng. (4) Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ đa chức và thường có công thức chung là Cn(H2O)m. (5) Glucozơ có thể tạo este chứa 5 gốc axit axetic. (6) Tinh bột tan trong nước nóng tạo thành dung dịch trong suốt.Số phát biểu đúng là

Câu 3 [71261] - [Loga.vn]

Cho 0,6 mol hỗn hợp E chứa 3 este thuần chức mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ; X chiếm 75,723% về khối lượng và mỗi este chỉ tạo nên bởi 1 axit cacboxylic) tác dụng vừa đủ với 340 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hỗn hợp T chứa 3 ancol có số nguyên tử cacbon liên tiếp nhau, thuộc 3 dãy đồng đẳng khác nhau (có tỉ khối hơi của T so với He bằng 9) và 49,18 gam hỗn hợp N chứa 3 muối của 3 axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hết 49,18 gam N cần vừa đủ 0,655 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

Câu 4 [71260] - [Loga.vn]

Cho 0,22 mol hỗn hợp E gồm 3 este đơn chức X, Y, Z (MX < MY < MZ; Y no mạch hở) tác dụng tối đa với 250 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 7,2 gam hai ancol cùng dãy đồng đẳng liên tiếp nhau và a gam hỗn hợp T chứa 4 muối; trong đó 3 muối của axit cacboxylic có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn b gam T cần vừa đủ 1,611 mol O2, thu được Na2CO3; 56,628 gam CO2 và 14,742 gam H2O. Khối lượng (gam) của este Z là

Câu 5 [71259] - [Loga.vn]

Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào 150 ml dung dịch Ca(OH)2 1,2M thì dung dịch sau phản ứng giảm 1,008 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 6 [71258] - [Loga.vn]

Nung nóng x mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu được hỗn hợp X gồm: H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và C4H10. Dẫn X qua bình đựng dung dịch Br2 dư, sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng bình tăng m gam và có hỗn hợp khí Y thoát ra. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 0,32 mol khí O2, thu được 7,48 gam CO2. Giá trị của m là

Câu 7 [71257] - [Loga.vn]

Cho hợp chất hữu cơ X (C5H8O4) thuần chức, mạch hở. Đun nóng X với dung dịch NaOH chỉ thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Hiđro hóa Z thu được ancol T. Biết X tham gia phản ứng tráng bạc. Nhận định nào sau đây không chính xác?

Câu 8 [71256] - [Loga.vn]

Đun nóng m gam hỗn hợp E chứa triglixerit X và các axit béo tự do với 200 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp Y chứa các muối có công thức chung C17HyCOONa. Đốt cháy 0,07 mol E thu được 1,845 mol CO2. Mặt khác m gam E tác dụng vừa đủ với 0,1 mol Br2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Câu 9 [71255] - [Loga.vn]

Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ, nếu hiệu suất của quá trình sản xuất là 75%?

Câu 10 [71254] - [Loga.vn]

Phát biểu đúng là

Câu 11 [71253] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit axetic, metyl axetat, metyl fomat. Cho m gam hỗn hợp E (oxi chiếm 41,2% khối lượng) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 37,396 gam muối khan và 8,384 gam ancol. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 12 [71252] - [Loga.vn]

X là este đơn chức ; Y là este hai chức; X và Y đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 16,92 gam hỗn hợp E chứa X, Y (tỉ lệ mol tương ứng 7 : 1) cần vừa đủ a mol O2, thu được a mol CO2 và 9,72 gam H2O. Tổng số nguyên tử có trong phân tử Y là

Câu 13 [71251] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: metyl fomat, glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ. Số chất có tham gia phản ứng tráng bạc là

Câu 14 [71250] - [Loga.vn]

Cho các este mạch hở có công thức chung CxH6O2 (x ≤ 4). Số este tham gia phản ứng tráng bạc là

Câu 15 [71249] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai?

Câu 16 [71248] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa ba axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở cần vừa đủ 0,84 mol O2. Mặt khác cho m gam X tác dụng với Na dư, thu được 3,024 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

Câu 17 [71247] - [Loga.vn]

Đun nóng 20,06 gam một hợp chất hữu cơ X (C4H6O4) với 200 ml dung dịch KOH 2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp rắn Y trong đó có chứa hai chất hữu cơ có cùng số nguyên tử cacbon. Giá trị của m là

Câu 18 [71246] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: phenol, tristearin, saccarozơ, anđehit axetic, vinyl axetat. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

Câu 19 [71245] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: triolein, glucozơ, axit stearic, axit oxalic, tinh bột. Số hợp chất hữa cơ đa chức là

Câu 20 [71244] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 21 [71243] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây sai?

Câu 22 [71242] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 9,768 gam một este no, đơn chức, mạch hở thu được 19,536 gam CO2. Công thức phân tử của este là

Câu 23 [71241] - [Loga.vn]

Đun nóng este X với dung dịch NaOH, thu được muối CH2=CHCOONa và ancol CH3OH. Tên gọi của este X là

Câu 24 [71240] - [Loga.vn]

Thủy phân chất béo luôn thu được chất nào sau đây?

Câu 25 [71239] - [Loga.vn]

Loại nào sau đây chứa nhiều xenlulozơ nhất?

Câu 26 [71238] - [Loga.vn]

Este nào sau đây được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol tương ứng?

Câu 27 [71237] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

Câu 28 [71236] - [Loga.vn]

Trong tự nhiên, axit fomic có trong các vòi đốt và nọc độc của nhiều loại côn trùng của bộ Cánh màng, chủ yếu là các loài kiến. Công thức của axit fomic là

Câu 29 [71235] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không tác dụng với kim loại Na?

Câu 30 [71234] - [Loga.vn]

Đun nóng 8,88 gam este có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH dư, thu được ancol metylic và m gam muối. Giá trị của m là

Câu 31 [71233] - [Loga.vn]

Axit nào sau đây là axit béo không no?

Câu 32 [71232] - [Loga.vn]

Etyl butirat có mùi dứa. Công thức phân tử của etyl butirat là

Câu 33 [71231] - [Loga.vn]

Hiđrocacbon X là đồng đẳng kế tiếp của etin. Công thức phân tử của X là

Câu 34 [71230] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn m gam saccarozơ cần vừa đủ V lít O2 (đktc), thu được 26,4 gam CO2. Giá trị của V là

Câu 35 [71229] - [Loga.vn]

Khi nhỏ dung dịch I2 vào ống nghiệm đựng dung dịch hồ tinh bột thấy xuất hiện màu gì?

Câu 36 [71228] - [Loga.vn]

Fructozơ không tác dụng với chất hoặc dung dịch nào sau đây?

Câu 37 [71227] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat nào sau đây là một polisaccarit?

Câu 38 [71226] - [Loga.vn]

Đun nóng m gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 6,48 gam Ag. Giá trị của m là

Câu 39 [71225] - [Loga.vn]

Etse X có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng X với dung dịch NaOH thu được anđehit axetic. Công thức cấu tạo của X là

Câu 40 [71224] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit (axit vô cơ làm xúc tác)?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook