Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra

1019082841893510
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51198] - [Loga.vn]

Hòa tan một oxit của một nguyên tố R thuộc nhóm IIA bằng lượng vừa đủ 980 gam dung dịch H2SO4 thì thu được một dung dịch muối có nồng độ 11,8%. Nguyên tố R là:

Câu 2 [51193] - [Loga.vn]

A và B là hai nguyên tố ở hai nhóm kế tiếp thuộc hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 31. Điện tích hạt nhân của A và B lần lượt là:

Câu 3 [51195] - [Loga.vn]

Cho 4,104 gam một hỗn hợp hai oxit kim loại A2O3 và B2O3 tác dụng vừa đủ với 1,000 lít dung dịch HCl 0,180 M (phản ứng xảy ra hoàn toàn). Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết tên 2 kim loại đó biết chúng nằm ở hai chu kỳ 3 hoặc 4 và cách nhau 12 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố thuộc nhóm IIIA. Hai kim loại là:

Câu 4 [51096] - [Loga.vn]

trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị: . Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Thành phần phần trăm về khối lượng của trong CuSO4 là giá trị nào dưới đây? Biết MCl=35,5

Câu 5 [51192] - [Loga.vn]

Hợp chất X có dạng A2B5, tổng số hạt proton trong phân tử là 70. Trong thành phần của B, số proton bằng số nơtron. A thuộc chu kỳ 3 của bảng tuần hoàn. A là:

Câu 6 [51015] - [Loga.vn]

Tổng số các hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 40. Biết số hạt nơtron lớn hơn số hạt proton là 1.

Cho biết nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố nào sau đây ?

Câu 7 [51091] - [Loga.vn]

Ba nguyên tử X,Y,Z có tổng số điện tích hạt nhân là 16, hiệu điện tích hạt nhân giữa X và Y là 1. Tổng số electron trong ion [X3Y]- là 32. Vậy X,Y, Z lần lượt là:

Câu 8 [51089] - [Loga.vn]

Biết số Avogadro = 6,022.1023. Tính số nguyên tử H có trong 1,8 gam nước.

Câu 9 [51170] - [Loga.vn]

Hidroxit cao nhất của nguyên tố R có dạng HRO4. R cho hợp chất khí với hidro chứa 2,74 % H theo khối lượng. R là nguyên tố nào sau đây?

Câu 10 [51169] - [Loga.vn]

Tỉ lệ khối lượng phân tử giữa hợp chất khí với hidro của nguyên tố R với oxit cao nhất của nó là 17: 40. Giá trị nguyên tử khối của R là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook