Chi tiết đề thi

đề kiểm tra

1019082841893510
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
49
61 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54895] - [Loga.vn]

Anion X3- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của X trong BTH là:

Câu 2 [54864] - [Loga.vn]

Trong bảng tuàn hoàn, nhóm nguyên tố là nhóm các nguyên tố có

Câu 3 [54876] - [Loga.vn]

Nguyên tố R có Z = 25,vị trí của R trong bảng tuần hoàn là:

Câu 4 [54862] - [Loga.vn]

Trong bảng tuần hoàn, chu kì là dãy các nguyên tố mà

Câu 5 [54869] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây đúng?

Câu 6 [54883] - [Loga.vn]

Cấu hình e của nguyên tố \[{}_{19}^{39}K\] là 1s22s22p63s23p64s1. Vậy nguyên tố K có đặc điểm:

Câu 7 [54881] - [Loga.vn]

Cation X+ và anion Y2- đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong BTH là:

Câu 8 [54889] - [Loga.vn]

Anion X - và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:

Câu 9 [54870] - [Loga.vn]

(CĐ-2012). Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1. Vị trí (chu kỳ, nhóm) của X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

Câu 10 [52827] - [Loga.vn]

Một nguyên tố R có công thức hợp chất với hiđro là RH. Trong oxit bậc cao nhất, R chiếm 74,2% theo khối lượng. Tên nguyên tố R là:

Câu 11 [54893] - [Loga.vn]

Cho biết số thứ tự của nguyên tố Cu là 29. Hỏi đồng thuộc chu kì nào ? Nhóm nào ?

Câu 12 [54884] - [Loga.vn]

Anion X2- có cấu hình electron ngoài cùng là 3p6. Vị trí của X trong bảng HTTH là

Câu 13 [54899] - [Loga.vn]

Nguyên tố hóa học X có cấu hình electron nguyên tử ở lớp ngoài cùng là: (n - 1)d5ns1 (trong đó n ³ 4). Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

Câu 14 [54905] - [Loga.vn]

Nguyên tố X2+ có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 80. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

Câu 15 [54897] - [Loga.vn]

M tạo ra được ion bền M3+, tổng số hạt n, p, e trong ion này là 37. Vị trí của M trong bảng HTTH:

Câu 16 [52814] - [Loga.vn]

Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 34, trong đó tỷ lệ giữa số hạt mang điện và số hạt không mang điện là 11:6. Số proton trong nguyên tử Y là:

Câu 17 [54892] - [Loga.vn]

Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p3. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

Câu 18 [54860] - [Loga.vn]

Mệnh đề nào sau đây sai ?

Câu 19 [54887] - [Loga.vn]

X ở chu kì 3, Y ở chu kì 2. Tổng số electron lớp ngoải cùng của X và Y là 12. Ở trạng thái cơ bản số electron p của X nhiều hơn của Y là 8. Vậy X và Y thuộc nhóm nào?

Câu 20 [54902] - [Loga.vn]

Nguyên tố Ca có Z = 20,vị trí của Ca trong bảng tuần hoàn là:

Câu 21 [54903] - [Loga.vn]

Nguyên tử X có cấu hình 1s22s22p2. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

Câu 22 [54861] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố

Câu 23 [54863] - [Loga.vn]

Số chu kì trong bảng tuần hoàn là

Câu 24 [54886] - [Loga.vn]

Tổng số hạt p, n, e của nguyên tử X là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Kí hiệu hóa học và vị trí của X (chu kỳ, nhóm) là

Câu 25 [54894] - [Loga.vn]

Điện tích hạt nhân của các nguyên tử là: X (Z=6); Y (Z=7); M (Z=20); Q (Z=19). Nhận xét nào đúng?

Câu 26 [54878] - [Loga.vn]

Anion X3- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của X trong BTH là:

Câu 27 [54885] - [Loga.vn]

Cation M+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6. vị trí của M trong bảng tuần hoàn là

Câu 28 [54867] - [Loga.vn]

Cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của M ( chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn là

Câu 29 [54900] - [Loga.vn]

Nguyên tố ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn có cấu hình electron hóa trị là 3d104s1 ?

Câu 30 [54904] - [Loga.vn]

Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 21. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 7. X thuộc nhóm

Câu 31 [54891] - [Loga.vn]

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electrron trong các phân lớp p là 8. Vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

Câu 32 [54868] - [Loga.vn]

Anion đơn nguyên tử Xn- có tổng số hạt mang điện là 18. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

Câu 33 [54901] - [Loga.vn]

Nguyên tố hóa học ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn có các electron hóa trị là 3d34s2?

Câu 34 [54877] - [Loga.vn]

Cho 3 nguyên tố A, M, X có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng (n = 3) tương ứng là ns1, ns2np1, ns2np5. Phát biểu nào sau đây sai ?

Câu 35 [54882] - [Loga.vn]

Nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 82. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

Câu 36 [54896] - [Loga.vn]

Nguyên tố thuộc chu kì và nhóm nào trong bảng tuần hoàn thì có cấu hình electron hóa trị là 4s2

Câu 37 [54873] - [Loga.vn]

Tổng số hạt mang điện trong ion \[XY_{3}^{2-}\] là 82. Số hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tử X nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của Y là 8. Vị trí của X, Y là:

Câu 38 [54872] - [Loga.vn]

Nguyên tử nguyên tố X tạo ra Cation X2+. Trong cation X2+ có tổng số hạt p, n, e bằng 80 và tỉ lệ số hạt e so với hạt n là 4/5. Vị trí X trong bảng tuần hoàn là:

Câu 39 [54871] - [Loga.vn]

Hợp chất ion G tạo nên từ các ion đơn nguyên tử M2+ và X2-. Tổng số hạt(n, p, e) trong phân tử G là 84, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28 hạt. Số hạt mang điện của ion X2- ít hơn số hạt mang điện của ion M2+ là 20 hạt. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là:

Câu 40 [54866] - [Loga.vn]

Các nguyên tố hoá học trong cùng một nhóm A có đặc điểm nào chung về cấu hình electron nguyên tử ?

Câu 41 [54865] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 42 [54880] - [Loga.vn]

Ion Y- có cấu hình electron 1s22s22p63s23p6. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn (chu kì, nhóm) là

Câu 43 [54874] - [Loga.vn]

Ion X2+ có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 3d6. Nguyên tử Y có số e bằng e của X2+. Chỉ ra pháp biểu không đúng là:

Câu 44 [54875] - [Loga.vn]

Nguyên tố A có Z = 18,vị trí của A trong bảng tuần hoàn là:

Câu 45 [54890] - [Loga.vn]

Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố sắt là 1s22s22p63s23p63d64s2. Vị trí của sắt trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

Câu 46 [54906] - [Loga.vn]

Nguyên tố X3+ có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 79. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

Câu 47 [54888] - [Loga.vn]

Nguyên tố X có Z = 26. Vị trí của X trong bảng HTTH là

Câu 48 [54898] - [Loga.vn]

M3+ có cấu hình e ở phân mức năng lượng cao nhất là 3d4. Vi trí của M trong bảng HTTH là:

Câu 49 [54879] - [Loga.vn]

Ion X2+ có cấu hình electron 1s22s22p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn (chu kì, nhóm) là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook