Chi tiết đề thi

đề kiểm tra

1019082841893510
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
43
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52843] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe trong dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm 0,1 mol NO và 0,4 mol NO2. Phần trăm số mol Fe trong hỗn hợp X là:

Câu 2 [51010] - [Loga.vn]

Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. Nguyên tố R và cấu hình electron là :

Câu 3 [51095] - [Loga.vn]

Nguyên tử của nguyên tố X có 19 electron . Trạng thái cơ bản, X có tổng số obitan chứa electron là:

Câu 4 [51195] - [Loga.vn]

Cho 4,104 gam một hỗn hợp hai oxit kim loại A2O3 và B2O3 tác dụng vừa đủ với 1,000 lít dung dịch HCl 0,180 M (phản ứng xảy ra hoàn toàn). Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết tên 2 kim loại đó biết chúng nằm ở hai chu kỳ 3 hoặc 4 và cách nhau 12 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố thuộc nhóm IIIA. Hai kim loại là:

Câu 5 [51170] - [Loga.vn]

Hidroxit cao nhất của nguyên tố R có dạng HRO4. R cho hợp chất khí với hidro chứa 2,74 % H theo khối lượng. R là nguyên tố nào sau đây?

Câu 6 [51168] - [Loga.vn]

Oxit cao nhất của R có phân tử khối là 60. Giá trị nguyên tử khói của R là:

Câu 7 [51094] - [Loga.vn]

Hợp chất H có công thức MXx trong đó M chiếm 46,67 % về khối lượng . M là kim loại, A là phi kim thuộc chu kỳ 3. Trong hạt nhân của M có n-p = 4, trong hạt nhân của X có n = p. Tổng số proton trong MXx là 58. Hai nguyên tố M và X là:

Câu 8 [51089] - [Loga.vn]

Biết số Avogadro = 6,022.1023. Tính số nguyên tử H có trong 1,8 gam nước.

Câu 9 [51174] - [Loga.vn]

X và Y là hai chất khí . X có công thức AOx trong đó O chiếm 60% về khối lượng. Y có công thức BHn trong đó mH: mB =1:3. Tỉ khối hơi của Y so với X bằng 0,2. Vậy A và B là:

Câu 10 [51194] - [Loga.vn]

một nguyên tố có oxit cao nhất là R2O7. Nguyên tố này tạo với hidro một chất khí trong đó H chiếm 0,78% về khối lượng. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của R là:

 

Câu 11 [51102] - [Loga.vn]

Nguyên tử Fe có bán kính nguyên tử là 1,28 Å và khối lượng mol là 56 gam/ mol. Biết rằng trong tinh thể Fe chỉ chiếm 74 % về thể tích, còn lại là các phần rỗng ( N=6,023.1023, =3,14) khối lượng riêng của nguyên tử Fe là:

Câu 12 [51021] - [Loga.vn]

Một kim loại M có số khối bằng 54, tổng số hạt (p + n + e) trong ion X2+ là 78. M là nguyên tố nào sau đây:

Câu 13 [51181] - [Loga.vn]

Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kỳ 3, có công thức oxit cao nhất là YO3. Y tạo với kim loại M một hợp chất có công thức MY2, trong đó M chiếm 46,67 % về khối lượng. Tên nguyên tố M là:

Câu 14 [51026] - [Loga.vn]

X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng 1 chu kỳ, 2 nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số proton trong nguyên tử X và Y là 33. Nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng?

Câu 15 [51164] - [Loga.vn]

hai nguyên tố X, Y có tổng số hạt là 122, tổng số hạt trong nguyên tử nguyên tố Y nhiều hơn tổng số hạt trong nguyên tử nguyên tố X là 16 hạt. X và Y lần lượt là:

Câu 16 [51096] - [Loga.vn]

trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị: . Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Thành phần phần trăm về khối lượng của trong CuSO4 là giá trị nào dưới đây? Biết MCl=35,5

Câu 17 [51011] - [Loga.vn]

Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 82, biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Kí hiệu hoá học của X là:

Câu 18 [51088] - [Loga.vn]

Nguyên tố Y có tổng số hạt là 36. trong đó số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt không mang điện. Cấu hình electron của Y là:

Câu 19 [51191] - [Loga.vn]

Tổng số electron trong anion AB3− là 32. Trong hạt nhân A cũng như trong hạt nhân B số proton bằng số nơtron. Xác định công thức của AB3−. Biết A và B thuộc cùng một chu kỳ, B là phi kim. Vậy A, B lần lượt là:

Câu 20 [51077] - [Loga.vn]

Hợp chất M2X có tổng số hạt trong phân tử là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. khối lượng nguyên tử X lớn hơn M là 9. Tổng số hạt trong X2- nhiều hơn trong M+ là 17 hạt . Số khối của M và X lần lượt là giá trị nào dưới đây?

Câu 21 [50991] - [Loga.vn]

hợp chất M được tạo thành từ cation X+ và anion Y3- mỗi ion đều do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố phi kim tạo nên. Biết tổng số proton trong X+ bằng 11 và trong Y3- là 47. Hai nguyên tố trong Y3- thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn và có số thứ tự cách nhau 7 đơn vị.

 

Câu 22 [51192] - [Loga.vn]

Hợp chất X có dạng A2B5, tổng số hạt proton trong phân tử là 70. Trong thành phần của B, số proton bằng số nơtron. A thuộc chu kỳ 3 của bảng tuần hoàn. A là:

Câu 23 [51084] - [Loga.vn]

anion X 2- có tổng số hạt cơ bản là 50, trong nguyên tử X số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. Số hiêu nguyên tử X là:

Câu 24 [51099] - [Loga.vn]

Nguyên tố X có tổng số hạt trong nguyên tử là 82. trong đó số hạt mang điện gấp 1,733 lần số hạt không mang điện . khi cho dạng đơn chất của X tác dụng với HCl, Cu, O2, S, H2O, N2. Số chất xảy ra phản ứng hóa học với X là:

Câu 25 [51091] - [Loga.vn]

Ba nguyên tử X,Y,Z có tổng số điện tích hạt nhân là 16, hiệu điện tích hạt nhân giữa X và Y là 1. Tổng số electron trong ion [X3Y]- là 32. Vậy X,Y, Z lần lượt là:

Câu 26 [51159] - [Loga.vn]

X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một phân nhóm chính thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân của hai nguyên tố bằng 32. Số hiệu nguyên tử của X và Y lần lượt là:

Câu 27 [51196] - [Loga.vn]

Cho 8,8 gam hỗn hợp hai kim loại A, B thuộc nhóm IIA ở hai chu kỳ liên tiếp tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl dư thu được dung dịch D và V lít khí H2. Nếu thêm 0,5 mol AgNO3 vào dung dịch D thì chưa kết tủa hết muối của A, B. Nếu thêm 0,7 mol AgNO3 vào dung dịch D thì AgNO3 còn dư. A và B là:

Câu 28 [51083] - [Loga.vn]

Hợp chất A được tạo thành từ ion M+ và X2-. Tổng số hạt trong A là 164. Tổng số hạt trong M+ lớn hơn tổng số hạt trong ion X2- là 3. Trong nguyên tử M, số hạt proton ít hơn số hạt nơtron 1 hạt. Trong nguyên tử X, số hạt proton bằng số hạt nơtron. M và X là:

Câu 29 [51024] - [Loga.vn]

Tổng số hạt proton , nơtron , electron trong 2 nguyên tử kim loại X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 12. Hai kim loại X và Y là:

Câu 30 [51093] - [Loga.vn]

nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt là 52, số hạt mang điện gấp số hạt không mang điện là 1,889 lần. Kết luận nào không đúng với Y?

Câu 31 [51197] - [Loga.vn]

Cho 0,2 mol oxit của một nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm III tác dụng với acid HCl dư thu được 53,5 g muối khan. Cấu hình e của nguyên tố là:

 

Câu 32 [51085] - [Loga.vn]

Cho các ion A+ và B 2-, đều có cấu hình electron là 1s22s22p6. A tác dụng với B tạo thành hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X tác dụng với nước thu được dung dịch M và khí Y. Dung dịch M cho tác dụng vừa đủ 600 ml dung dịch acid HCl 0,5M. Khí Y tác dụng đủ hết 448 ml C2H2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính khối lượng X đã dùng.

Câu 33 [51100] - [Loga.vn]

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của nguyên tử nguyên tố X là 8 đơn vị. X và Y là các nguyên tố:

Câu 34 [51106] - [Loga.vn]

Trong hợp chất XY ( X là kim loại, Y là phi kim) số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất Y chỉ có một mức oxi hóa cao nhất. Công thức của XY là:

Câu 35 [51092] - [Loga.vn]

Phân tử MX3 có tổng số hạt bằng 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60 hạt. Số hạt mang điện trong nguyên tử M ít hơn số hạt mang điện trong X là 8 hạt. Xác định công thức của MX3

Câu 36 [51014] - [Loga.vn]

Trong nguyên tử một nguyên tố X có 29 electron và 35 nơtron.

Số khối và số lớp electron của nguyên tử X lần lượt là

Câu 37 [51169] - [Loga.vn]

Tỉ lệ khối lượng phân tử giữa hợp chất khí với hidro của nguyên tố R với oxit cao nhất của nó là 17: 40. Giá trị nguyên tử khối của R là:

Câu 38 [51090] - [Loga.vn]

X 2+ có tổng số hạt cơ bản là 58, trong X có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. cấu hình electron của X là:

Câu 39 [51025] - [Loga.vn]

Một hợp chất A được tạo nên bởi cation M2+ và anion X-. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong phân tử A là 144. Số khối của X lớn hơn tổng số hạt trong M là 1. Trong X có số hạt mang điện gấp 1,7 lần số hạt không mang điện. A là hợp chất nào sau đây:

Câu 40 [51082] - [Loga.vn]

Hai nguyên tố X, Y thuộc chu kỳ 3, ở điều kiện thường đều là chất rắn. Biết 8,4 gam X có số mol nhiều hơn 6,4 gam Y là 0,15 mol và MY-MX =8. Vậy X và Y lần lượt là:

Câu 41 [51198] - [Loga.vn]

Hòa tan một oxit của một nguyên tố R thuộc nhóm IIA bằng lượng vừa đủ 980 gam dung dịch H2SO4 thì thu được một dung dịch muối có nồng độ 11,8%. Nguyên tố R là:

Câu 42 [51193] - [Loga.vn]

A và B là hai nguyên tố ở hai nhóm kế tiếp thuộc hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 31. Điện tích hạt nhân của A và B lần lượt là:

Câu 43 [51015] - [Loga.vn]

Tổng số các hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 40. Biết số hạt nơtron lớn hơn số hạt proton là 1.

Cho biết nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố nào sau đây ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook