Chi tiết đề thi

đề kiểm tra

1019082841893510
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51333] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ chuyển hóa:

Fe­3­O­4­ + dung dịch HI (dư) X + Y + H­2­O

Biết X và Y là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa. Các chất X và Y là

Câu 2 [51317] - [Loga.vn]

Trong phản ứng: Fe3O4 + H2SO4đặc → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O thì H2SO4 đóng vai trò

Câu 3 [51297] - [Loga.vn]

Khi tham gia vào các phản ứng hoá học, nguyên tử kim loại

Câu 4 [51300] - [Loga.vn]

Trong phân tử NH4NO3 thì số oxi hoá của 2 nguyên tử nitơ là

Câu 5 [51332] - [Loga.vn]

Cho phản ứng: 2C6H5-CHO + KOH => C6H5-COOK + C6H5-CH2-OH

Phản ứng này chứng tỏ C6H5-CHO

Câu 6 [51330] - [Loga.vn]

Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá trong phản ứng nào sau đây?

Câu 7 [51320] - [Loga.vn]

Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3 thì vai trò của NaNO3 trong phản ứng là

Câu 8 [51301] - [Loga.vn]

Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O thì nguyên tử nitơ

Câu 9 [51308] - [Loga.vn]

Trong số các phản ứng sau, phản ứng oxi hoá- khử nội phân tử là

Câu 10 [55344] - [Loga.vn]

Cho phương trình hóa học : Fe + H2SO4 ==> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Nếu hệ số phân tử của H2SO4 là 6 thì hệ số của phân tử SO2 là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook