Chi tiết đề thi

đề kiểm tra 15

haicfdy
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [4747] - [Loga.vn]

Cho hơi nước đi qua m gam than nung đỏ đến khi thân phản ứng hết, thu được hỗn hợp khí X gồm CO, CO2, H2. Cho X qua CuO dư, nung nóng thu được hỗn hợp chất rắn Y có khối lượng giảm 1,6 gam so với lượng CuO ban đầu. Giá trị của m là:

Câu 2 [52483] - [Loga.vn]

Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp nào không xảy ra phản ứng với nhau?

Câu 3 [4943] - [Loga.vn]

Thành phân hóa học cua supcphotphat kép là?

Câu 4 [9584] - [Loga.vn]

. Cho từ từ dung dịch HCl 1M đến dư và 200 ml dung dịch X chứa Na2CO3 và NaHCO3. Phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau

Nếu cho từ từ 200 ml dung dịch X vào 175 ml dung dịch HCl 1M, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 5 [4689] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 6 [52454] - [Loga.vn]

Phản ứng nào sau đây viết sai?(các phản ứng đều xúc tác nhiệt độ)

Câu 7 [52509] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 13 gam Zn trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X và 0,448 lít khí N2 (đktc). Khối lượng muối trong dung dịch X là:

Câu 8 [36141] - [Loga.vn]

Từ 6,72 lit khí NH3 ( ở đktc ) thì thu được bao nhiêu lít dung dịch HNO3 3M? Biết hiệu suất 
của cả quá trình là 80%:
 

Câu 9 [7327] - [Loga.vn]

Khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 thì trong các sản phẩm tạo thành không thể có chất nào sau đây?

Câu 10 [52512] - [Loga.vn]

Dung dịch X gồm a mol Na+; 0,15 mol K+; 0,1 mol HCO3-; 0,15 mol CO32- và 0,05 mol SO42-. Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook