Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra 15 phút lý thuyết chương cacbonhidrat ( đề 2)

ctvloga350
2 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [69972] - [Loga.vn]

  1. Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. (b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.
  2. Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.
  3. Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.
  4. Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag. (g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là

Câu 2 [69969] - [Loga.vn]

Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

Câu 3 [69967] - [Loga.vn]

Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là

Câu 4 [69966] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là

Câu 5 [69962] - [Loga.vn]

Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là

Câu 6 [69958] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen. Số

lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là

Câu 7 [69954] - [Loga.vn]

Khi thủy phân saccarozơ thì thu được

Câu 8 [69942] - [Loga.vn]

Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch

glucozơ phản ứng với

Câu 9 [69939] - [Loga.vn]

Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là

 

Câu 10 [69936] - [Loga.vn]

 Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag là

 

Câu 11 [69932] - [Loga.vn]

Chất tham gia phản ứng tráng gương là

Câu 12 [69929] - [Loga.vn]

: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ ® X ® Y ® CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

Câu 13 [69925] - [Loga.vn]

Saccarozơ và glucozơ đều có

Câu 14 [69910] - [Loga.vn]

Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2

Câu 15 [69906] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa tinh bột và xenlulozơ là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook