Chi tiết đề thi

Đề Kiểm Tra Học Kì Hóa Học 8

theluc95
3 lượt thi
Hóa Học
Khó
(0)
29
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54992] - [Loga.vn]

Dãy gồm các ion X+, Y- và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là:

Câu 2 [54993] - [Loga.vn]

Điều khẳng định nào sau đây là sai ?

Câu 3 [54994] - [Loga.vn]

Trong nguyên tử một nguyên tố A có tổng số các loại hạt là 58. Biết số hạt proton ít hơn số hạt nơtron là 1 hạt. Kí hiệu nguyên tử của A là:

Câu 4 [54995] - [Loga.vn]

Nguyên tố Neon (Ne) có 2 đồng vị 20Ne (x1%) và 22Ne (x2%), nguyên tử khối trung bình của Ne là 20,18.

Giá trị của x1 (%) là:

Câu 5 [54996] - [Loga.vn]

Một nguyên tử X có tổng số e ở các phân lớp p là 7. Hãy cho biết X thuộc loại nguyên tố hoá học nào sau đây?

Câu 6 [54997] - [Loga.vn]

Cho các nguyên tử có số hiệu tương ứng là : X (Z1 = 3), Y (Z2 = 11), Z (Z3 = 15), T (Z4 = 17), E (Z5 = 18) , R (Z4 = 19). Các nguyên tử kim loại gồm :

Câu 7 [54998] - [Loga.vn]

Sắp xếp các nguyên tử sau theo thứ tự tăng dần số Nơtron:

Câu 8 [54999] - [Loga.vn]

Trong tự nhiên Hiđro có 3 đồng vị: 1H, 2H, 3H ; Oxi có 3 đồng vị: 16­­­­O, 17O, 18O.

Hỏi có bao nhiêu loại phân tử H2O được tạo thành từ các loại đồng vị trên:

Câu 9 [55000] - [Loga.vn]

Oxi có 3 đồng vị: 16­­­­O, 17O, 18O .Biết % số nguyên tử các đồng vị trên lần lượt là x1 , x2 , x3 (với x1 = 15x2 ,

x1 – x2 = 21x3) . Nguyên tử khối trung bình của oxi là:

Câu 10 [55001] - [Loga.vn]

Nguyên tố A có Z = 17, vị trí của A trong bảng tuần hoàn là:

Câu 11 [55002] - [Loga.vn]

Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6.

Câu 12 [55003] - [Loga.vn]

A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân 2 nguyên tử là 30. A, B là các nguyên tố nào sau đây?

Câu 13 [55004] - [Loga.vn]

Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R có công thức RH4, oxit cao nhất của nó chứa 53,33% oxi về khối lượng. Cấu hình electron của nguyên tử R là:

A. 1s22s22p63s23p2. B. 1s22s22p63s23p4. C. 1s22s22p2. D. 1s22s22p4

Câu 14 [55005] - [Loga.vn]

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm kế tiếp nhau vào nước được dd X và 336 ml khí H2 (đktc). Cho dung dịch HCl dư vào dd X và cô cạn thu được 2,075 g muối khan. Hai kim loại kiềm là:

Câu 15 [55006] - [Loga.vn]

Cho 1,2 g một kim loại M hóa trị II tác dụng hết với dung dịch HCl dư thì thu được 672 ml khí H2 (đktc). Kim loại đó là:

Câu 16 [55007] - [Loga.vn]

Tính bazơ tăng dần trong dãy :

Câu 17 [55008] - [Loga.vn]

Các nguyên tố hóa học được xếp vào bảng tuần hoàn không tuân theo nguyên tắc nào sau đây:

Câu 18 [55009] - [Loga.vn]

Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kỳ 3 của bảng tuần hoàn ,có công thức oxit cao nhất là YO3. Y tạo với kim loại M một hợp chất có công thức MY2 ,Trong đó M chiếm 46,67% khối lượng. Nguyên tố M là:

Câu 19 [55010] - [Loga.vn]

Nguyên tử của nguyên tố lưu huỳnh cấu hình electron là :1s22s22p63s23p4.

Câu 20 [55011] - [Loga.vn]

Giá trị độ âm điện của một số nguyên tố được ghi trong bảng sau:

Nguyên tố

Be

Al

Mg

Cl

N

H

S

O

Độ âm điện

1,57

1,61

1,31

3,16

3,04

2,20

2,58

3,44

Dựa vào hiệu độ âm điện ,cho biết những chất nào sau đây có liên kết ion ?

Câu 21 [55012] - [Loga.vn]

Điện hóa trị của canxi và flo trong hợp chất của chúng lần lượt là:

Câu 22 [55013] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Câu 23 [55014] - [Loga.vn]

Các ion có số electron lần lượt là : NO3-

Câu 24 [55015] - [Loga.vn]

Cho 2 nguyên tử X và Y có cấu hình electron lần lượt là 3sx và 3p5. Biết rằng phân lớp 3s của hai nguyên tử hơn kém nhau một electron.Liên kết trong phân tử được tạo nên giữa X và Y là liên kết :

Câu 25 [55016] - [Loga.vn]

Phản ứng hoá học mà SO2 không đóng vai trò chất oxi hoá, không đóng vai trò chất khử là phản ứng nào sau đây ?

Câu 26 [55017] - [Loga.vn]

Phản ứng KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O có hệ số cân bằng của các chất lần lượt là :

Câu 27 [55018] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra:

Câu 28 [55019] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong nguyên tử, số proton luôn bằng số nơtron.

(b) Nguyên tử của các nguyên tố cùng chu kỳ có số electron bằng nhau.

(c) Độ âm điên đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử trong phân tử.

(d) Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng theo chiều giảm của độ âm điện.

(e) Các nguyên tử liên kết với nhau để đạt được cấu hình electron bền vững của khí hiếm với lớp ngoài cùng là 2e hoặc 8e

(f) Trong 1 chu kỳ, đi từ trái qua phải, hóa trị trong hợp chất khí với hiđro của các phi kim tăng từ 1 đến 4. Số phát biểu đúng là:

Câu 29 [55020] - [Loga.vn]

Cho các hợp chất H2O , CH4 . Cộng hóa trị của các nguyên tố O, C trong các hợp chất trên lần lượt là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook