Chi tiết đề thi

Đề KSCL THPT Yên Định II - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018

ctvsinhhoc1
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [28109] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật xét hai gen di truyền độc lập, gen thứ nhất có hai alen, alen A quy định cây cao là trội hoàn toàn, alen a quy định cây thấp là lặn hoàn toàn; gen thứ hai có hai alen trong đó alen B quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng lặn hoàn toàn. Lấy cây cao hoa đỏ dị hợp về hai cặp gen đem lại với nhau được F1. Lấy các cây có kiểu hình thân thấp hoa đỏ ở F1 đem ngẫu phối được F2. Trong các kết luận dưới đây:

(1) Ở F2 tỉ lệ kiểu hình thân thấp hoa trắng thu được là: 1/9

(2) Ở F2 tỉ lệ kiểu hình thân thấp hoa đỏ thuần chủng là: 4/9

(3) Ở F2 tỉ lệ kiểu hình thân thấp hoa trắng cao hơn tỉ lệ kiểu hình thân thấp hoa trắng ở F1

(4) Ở F2 cây thân thấp hoa đỏ có 2 kiểu gen quy định

Số kết luận đúng là

Câu 2 [28108] - [Loga.vn]

Ở một loài động vật có vú gen A quy định tính lông xám là trội hoàn toàn, alen a quy định tính trạng lông trắng là lặn hoàn toàn; Gen B quy định tính trạng chân cao trội hoàn toàn, alen b quy định tính trạng chân thấp lặn hoàn toàn; gen D quy định tính trạng mắt đỏ trội hoàn toàn, alen d quy định tính trạng nâu. Cho phép lai sau: \[P:\frac{Ab}{aB}{{X}^{D}}{{x}^{d}}\times \frac{AB}{ab}{{X}^{D}}Y\]. Có hoán vị gen xảy ra ở cả hai bên với tần số giống nhau. Trong các kiểu hình thu được ở F1 thì lông xám, chân thấp, mắt đỏ chiếm 16,23%. Theo lí thuyết tỉ lệ cá thể cái lông trắng, chân cao thuần chủng có mắt đỏ ở F1 là

Câu 3 [28107] - [Loga.vn]

Theo dõi sự di truyền của 2 cặp tính trạng được quy định bởi 2 cặp gen và di truyền trội hoàn toàn. Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 7A-B-:5A-bb:1aaB-:3aabb thì kiểu gen của P và tần số hoán vị gen là

Câu 4 [28106] - [Loga.vn]

Ở một loài côn trùng, locut A nằm trên NST thường quy định tính trạng màu mắt có 4 alen. Tiến hành ba phép lai:

- Phép lai 1: đỏ x đỏ > F1: 75% đỏ, 25% nâu.

- Phép lai 2: vàng x trắng > F1: 100% vàng.

- Phép lai 3: nâu x vàng > F1: 25% trắng, 50% nâu, 25% vàng.

Từ kết quả trên, thứ tự các alen từ trội đến lặn là

Câu 5 [28105] - [Loga.vn]

Gen B có 390 guanin và có tổng số liên kết hidro là 1670, bị đột biến thay thế một cặp Nu bằng một cặp nu khác thành gen b. Gen b nhiều hơn gen B một liên kết hidro. Số nu mỗi loại của gen b là

Câu 6 [28104] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai gen không alen phân li độc lập cùng quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có một trong hai alen trội cho quả tròn khi không có alen trội nào thì cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có hai alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình là 6 cây quả dẹt, hoa đỏ:5 cây quả tròn, hoa đỏ:3 cây quả dẹt, hoa trắng:1 cây quả tròn, hoa trắng:1 cây quả dài, hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến. Kiểu gen của P là

Câu 7 [28103] - [Loga.vn]

Ở phép lai P: \[{{X}^{A}}{{Y}^{a}}\frac{BD}{bd}Mm\times {{X}^{a}}Y\frac{bD}{Bd}MM\]. Nếu mỗi gen quy định một tính trạng và các gen trội lặn hoàn toàn thì tính theo lý thuyết số loại kiểu gen và kiểu hình tối đa ở đời con là

Câu 8 [28102] - [Loga.vn]

Biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 24%. Tiến hành phép lai P: \[\frac{AB}{ab}DdEe\times \frac{aB}{ab}ddEe\] . Trong các phát biểu sau, số phát biểu đúng là:

(1) Số loại kiểu gen tạo ra ở đời con là 42.

(2) Số loại kiểu hình tạo ra ở đời con là 16.

(3) Tỉ lệ kiểu hình mang 4 tính trạng lặn là 2,375%.

(4) Tỉ lệ kiểu hình mang 4 tính trạng trội là 23,625%.

Câu 9 [28101] - [Loga.vn]

Xét một cơ thể có kiểu gen Aadd(EG/eg). Khi 150 tế bào của cơ thể này tham gia giảm phân tạo giao tử, trong các giao tử tạo ra, giao tử adEg chiếm tỉ lệ 6%. Số tế bào đã xảy ra hoán vị gen là

Câu 10 [28100] - [Loga.vn]

Cho biết bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định di truyền theo quy luật di truyền của Men-den; bệnh máu khó đông do gen lặn b nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Một cặp vợ chồng đều không bị hai bệnh này. Bên phía người vợ có ông ngoại bị máu khó đông, có mẹ bị bạch tạng; phía bên chồng có ông nội và mẹ bị bạch tạng. Những người khác trong hai họ đều không bị bệnh nói trên. Cặp vợ chồng này dự định sinh hai con. Xác suất để hai đứa con của họ mắc cả hai bệnh trên là

Câu 11 [28099] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn; alen a quy định hoa trắng lặn hoàn toàn. Lấy cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng được F1. Lấy F1 lai với F1được F2. Lấy tất cả các cây có kiểu hình hoa đỏ ở F2 cho giao phối ngẫu nhiên với nhau được F3. Trong các kết luận dưới đây

(1) Ở F3 cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/9.

(2) Ở F3 cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 7/9.

(3) Ở F3 cây hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ là 4/9.

(4) Ở F3 cây hoa đỏ không thuần chủng chiếm tỉ lệ là 5/9.

Số kết luận sai là

Câu 12 [28098] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 20. Xét ba thể đột biến là thể đảo đoạn, thể lệch bội một đơn và thể tam bội. Số lượng nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào của mỗi thể đột biến khi các tế bào đang ở kì giữa của nguyên phân là

Câu 13 [28097] - [Loga.vn]

Ở loài động vật có vú xét 4 gen. Gen một có 2 alen, gen hai có 3 alen, gen một và gen hai nằm ở đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể X; gen ba có 4 alen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường; gen bốn có 5 alen nằm ở đoạn tương đồng của nhiễm sắc thể X và Y. Số loại kiểu gen tối đa có thể có trong quần thể là

Câu 14 [28096] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu sau:

(1) Khi gen tồn tại trên nhiễm sắc thể thường thì nó tồn tại thành từng cặp alen.

(2) Khi gen tồn tại trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể X thì nó tồn tại thành từng cặp alen.

(3) Khi gen tồn tại trên nhiễm sắc thể Y ở đoạn không tương đồng thì nó tồn tại thành từng alen.

(4) Khi gen tồn tại ở đoạn tương đồng của nhiễm sắc thể X và Y thì nó tồn tại thành từng alen.

(5) Số cặp nhiễm sắc thể giới tính ở người là một cặp.

Số phát biểu sai

Câu 15 [28095] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu dưới đây

(1) Thường biến di truyền học

(2) Thường biến là những biến đổi không theo hướng xác định

(3) Mức phản ứng di truyền được

(4) Trong kiểu gen mỗi gen có mức phản kháng khác nhau

(5) Các tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng

Số phát biểu đúng

Câu 16 [28094] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu dưới đây:

(1) Đột biến điểm là dạng đột biến mất thêm, thay thế nhiều cặp Nu

(2) Đột biến xuất hiện ở tế bào xô ma, thì không di truyền qua sinh sản hữu tính

(3) Gen có cấu trúc bền vững thì rất dễ bị đột biến tạo thành nhiều alen

(4) Đột biến xuất hiện ở giao tử thì di truyền cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính

Số phát biểu sai

Câu 17 [28093] - [Loga.vn]

Cho các bệnh, tật di truyền ở người sau đây:

(1) Ung thư máu;(2) Bệnh máu khó đông; (3) Bệnh bạch tạng; (4) Hội chứng đao;

(5) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm; (6) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS).

Số bệnh, tật di truyền liên quan tới đột biến gen là

Câu 18 [28092] - [Loga.vn]

Các loài động vật như ruột khoang, giun tròn, giun dẹp có hình thức hô hấp là

Câu 19 [28091] - [Loga.vn]

Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của mã di truyền

Câu 20 [28090] - [Loga.vn]

Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm tăng số lượng gen trên một nhiễm sắc thể là:

Câu 21 [28089] - [Loga.vn]

Trong phân tử ADN không có liên kết nào dưới đây

Câu 22 [28088] - [Loga.vn]

Trong quá trình quang hợp của thực vật thì pha sáng cung cấp cho pha tối các sản phẩm là

Câu 23 [28087] - [Loga.vn]

Bệnh bạch tạng ở người là do dạng đột biến nào dưới đây gây ra?

Câu 24 [28086] - [Loga.vn]

Ở người chu kì tim có 3 pha, pha co tâm nhĩ, pha co tâm thất, pha giãn chung và có tỉ lệ là 1:3:4. Một em bé có nhịp tim là 80 lần/phút. Thời gian pha co tâm thất là

Câu 25 [28085] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bộ 2n = 8. Số nhóm gen liên kết của ruồi giấm đực là

Câu 26 [28084] - [Loga.vn]

Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm tăng hay giảm vật chất di truyền trên một nhiễm sắc thể là

Câu 27 [28083] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu dưới đây

(1) Mọi hiện tượng di truyền qua tế bào chất là di truyền theo dòng mẹ

(2) Trong di truyền tế bào chất thì con lai mang kiểu hình của mẹ

(3) Khi tính trạng di truyền theo tế bào chất thì kết quả lai thuận và lai nghịch là khác nhau

(4) Mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ là di truyền tế bào chất

Số phát biểu sai

Câu 28 [28082] - [Loga.vn]

Cho phép lai \[Aa\frac{Bd}{bD}\times aa\frac{BD}{bd}\]. Số loại kiểu gen tối đa tạo ra ở đời con của phép lai trên là

Câu 29 [28081] - [Loga.vn]

Liên kết gen có đặc điểm là

Câu 30 [28080] - [Loga.vn]

Trong sản xuất công nghiệp muốn cho quả chín nhanh hơn, người ta sử dụng hooc môn nào dưới đây?

Câu 31 [28079] - [Loga.vn]

Một số loài cá, chim, thú thay đổi nơi sống theo mùa đây là

Câu 32 [28078] - [Loga.vn]

Phép lai nào dưới đây cho ưu thế lai thấp

Câu 33 [28077] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu dưới đây:

(1) ngọn cây có tính hướng đất âm

(2) rễ cây có tính hướng trọng lực dương

(3) rễ cây có tính hướng sáng âm

(4) ngọn cây có tính hướng sáng âm

Số phát biểu đúng

Câu 34 [28076] - [Loga.vn]

Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng phép lai: P: AaBbDd x AaBbdd, cho số loại kiểu hình tối đa ở đời con là

Câu 35 [28075] - [Loga.vn]

Ở người hoocmon isulin do tuyến nào dưới đây tiết ra

Câu 36 [28074] - [Loga.vn]

Chu kì hoạt động của tim gồm các pha

(1) pha giãn chung

(2) pha co tâm thất

(3) pha co tâm nhĩ

Thứ tự hoạt động của các pha trong mỗi chu kì hoạt động của tim là

Câu 37 [28073] - [Loga.vn]

Khi nói về phân tử mARN, phát biểu sai là

Câu 38 [28072] - [Loga.vn]

Cấu trúc của operoonlac gồm

Câu 39 [28071] - [Loga.vn]

Có ba tế bào sinh tinh của một cơ thể có kiểu gen AaBbdd XEY giảm phân bình thường tạo giao tử. Số loại giao tử tối đa có thể được tạo ra là

Câu 40 [28070] - [Loga.vn]

Tính đặc hiệu của mã di truyền thể hiện ở

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook