Chi tiết đề thi

đề lần n=3jbfudf

anhlonglol111
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
15
27 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [16618] - [Loga.vn]

Este CH3COOC2H5 tác dụng với NaOH sinh ra:

Câu 2 [27963] - [Loga.vn]

Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào ?

Câu 3 [26096] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\frac{-3x+1}{2x-3}$ có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 4 [26276] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số nào dưới đây nhận trục tung làm trục đối xứng ?

Câu 5 [29481] - [Loga.vn]

Biết đồ thị hàm số \[y={{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+c\] chỉ có một điểm cực trị là điểm có tọa độ \[\left( 0;-1 \right)\] thì b và c thỏa mãn điều kiện nào ?

Câu 6 [49353] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=-2{{x}^{4}}+4{{x}^{2}}+3$ trên đoạn [0;2] lần lượt là:

Câu 7 [16065] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ, no đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 20 mL dung dịch NaOH 2M thu được một muối và một ancol. Đun nóng lượng ancol thu được với axit H2SO4 đặc ở 170°c thu được 0,015 mol anken (là chất khí ở điều kiện thường). Nếu đốt cháy lượng X như trên rồi cho sản phẩm qua bình đựng CaO dư thì khối lượng bình tăng 7,75 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 8 [7232] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)={{\left( x+1 \right)}^{2}}\left( 2-x \right)\left( x+3 \right).$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 9 [34714] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{2x-1}{x-3}$ có bao nhiêu đường tiệm cận ?

Câu 10 [5668] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ ?


Câu 11 [26016] - [Loga.vn]

             Cho hàm số \[y=\frac{-{{x}^{2}}+2x-1}{x+2}\]. Mệnh đề đúng là 

 

Câu 12 [15870] - [Loga.vn]

Cho neopentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

Câu 13 [26084] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=4{{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+1$ có dạng:

 

Câu 14 [20227] - [Loga.vn]

Công thức nào sau đây là một loại phân đạm?

Câu 15 [29496] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đạo hàm trên tập K. Gọi \[{{x}_{0}}\in K\], khi đó \[x={{x}_{0}}\] được gọi là điểm cực đại của hàm số \[y=f\left( x \right)\] nếu:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook