Chi tiết đề thi

Đề luyện bài tập Este 9đ+ THPT

ctvloga307
0 lượt thi
Hóa Học
Khó
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [62235] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E gồm 1 axit cacboxylic X không no đơn chức trong phân tử chứa 1 liên kết C=C; 1 axit cacboxylic Y no đơn chức (60 < MY < 102); 1 ancol no hai chức Z và 1 este tạo bởi X và Y với Z. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E cần vừa đủ 66,64 lít khí O2 thu được 54,88 lít khí CO2 và 40,5 gam nước. Mặt khác m gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,25 mol Br2. Biết số nguyên tử C trong X bằng số nguyên tử C trong Y và số mol X bằng số mol Y. Khối lượng muối thu được khi cho m gam E tác dụng với KOH (dư) là:

Câu 2 [62234] - [Loga.vn]

Cho X và Y (MX < MY) là hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở; T là este mạch hở tạo từ X, Y và ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 32,65 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T cần vừa đủ 31,64 lít O2 (đktc). Mặt khác, cho 32,65 gam E tác dụng vừa đủ 450ml NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 39,3 gam muối và m gam ancol Z. Dẫn m gam Z vào bình đựng kali dư, sau phản ứng thấy có khí thoát ra và khối lượng bình tăng 7,5 gam. Phần trăm khối lượng của X trong E là:

Câu 3 [62233] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E chứa 1 axit cacboxylic X, 1 ancol no Y và 1 este Z (X, Y, Z đều đơn chức, mạch hở). Đun nóng 8,72 gam E với 240 ml dung dịch NaOH 1M. Trung hòa NaOH dư cần 180 ml dung dịch HCl 1M, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp gồm 2 muối có khối lượng 16,17 gam và hỗn hợp gồm 2 ancol cùng dãy đồng đẳng kế tiếp. Nếu đốt cháy 8,72 gam E cần 0,42 mol O2. Phần trăm khối lượng của Z trong E là:

Câu 4 [62232] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E chứa một axit cacboxylic X, một ancol no Y và một este Z (X; Y; Z đều đơn chức mạch hở). Đun nóng 15,26 gam E với 90 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được 9,72 gam một muối và hỗn hợp gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng kế tiếp. Mặt khác đốt cháy 15,26 gam E cần dùng 0,825 mol O2. Phần trăm khối lượng của Z trong E là.

Câu 5 [62231] - [Loga.vn]

X, Y (MX < MY) là hai axit hữu cơ đều no, mạch hở và không phân nhánh; Z là este thuần chức tạo bởi X, Y và ancol T. Đốt cháy 10,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 6,608 lít O2 (đktc), thu được 5,04 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 10,12 gam E với 390 ml dung dịch NaOH 0,5M (lấy dư 50% so với phản ứng), cô cạn dung dịch thu được phần hơi chứa ancol T và hỗn hợp rắn F. Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 4,45 gam, đồng thời thoát ra 1,68 lít H2 (đktc). Tính phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong F.

Câu 6 [62230] - [Loga.vn]

X, Y là hai axit đều đơn chức (MX < MY), Z là este thuần chức, mạch hở được tạo bởi X, Y và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn 23,42 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,945 mol O2, thu được 10,98 gam H2O. Mặt khác hiđro hoá hoàn toàn 23,42 gam E cần dùng 0,2 mol H2 (xúc tác Ni, to), thu được hỗn hợp T. Biết Y có một liên kết C=C trong phân tử. Phần trăm khối lượng của X trong E là

Câu 7 [62229] - [Loga.vn]

Cho biết X, Y là hai ancol đơn chức, mạch hở, không no, có một liên kết đôi trong phân tử, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Z là axit no, mạch hở, hai chức, T là este mạch hở tạo bởi X, Y, Z. Đốt cháy 18,91 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 17,08 lít O2 (đktc) thu được 10,53 gam H2O. Mặt khác, 18,91 gam E phản ứng được với tối đa 0,11 mol Br2 trong dung dịch. Nếu đun nóng 0,095 mol E với 150 ml dung dịch NaOH 1M thì sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị lớn nhất của m là?

Câu 8 [62228] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X (no, hai chức, mạch hở), ancol Y hai chức mạch hở, este thuần chức Z tạo bởi X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 12,56 gam E cần dùng 10,304 lít O2 (đktc), thu được 7,92 gam nước. Mặt khác, đun nóng 12,56 gam E với lượng vừa đủ 120 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Câu 9 [62225] - [Loga.vn]

Z là este thuần chức tạo bởi axit X, Y và ancol T (trong Z chứa không quá 5 liên kết π; X, Y là hai axit hữu cơ, mạch hở với MX < MY). Đốt cháy m gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 6,944 lít O2 (đktc), thu được 7,616 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam nước. Mặt khác đun nóng m gam E với 165 ml dung dịch NaOH 1M (lấy dư 50% so với phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi chứa ancol T và hỗn hợp rắn F (trong F có chứa 2 muối với tỉ lệ số mol là 7 : 4). Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 4,45 gam; đồng thời thoát ra 1,68 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Z trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 10 [62222] - [Loga.vn]

X, Y (MX < MY) là hai axit kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng axit fomic; Z là este hai chức tạo bởi X, Y và ancol T. Đốt cháy 12,52 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T (đều mạch hở) cần dùng 8,288 lít O2 (đktc) thu được 7,2 gam nước. Mặt khác đun nóng 12,52 gam E cần dùng 380 ml dung dịch NaOH 0,5M. Biết rằng ở điều kiện thường, ancol T không tác dụng được với Cu(OH)2. Phần trăm số mol của X có trong hỗn hợp E là.

Câu 11 [62219] - [Loga.vn]

X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở, Z là este tạo từ X, Y với etilen glicol. Đốt cháy hoàn toàn 35,4 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z bằng khí O2 thu được 31,36 lít khí CO2 (đktc) và 23,4 gam H2O. Mặt khác, cho 35,4 gam E tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 0,5M, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Câu 12 [62216] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm một axit đơn chức, một ancol đa chức và một este đa chức đều mạch hở; trong phân tử mỗi chất chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hết 0,2 mol X cần dùng 0,31 mol O2 thu được 16,72 gam CO2 và 6,84 gam H2O. Mặt khác cho 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 8 gam NaOH, thu được ancol Y duy nhất và một muối duy nhất. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 5,34 gam. Phần trăm khối lượng của ancol có trong hỗn hợp X là

Câu 13 [62214] - [Loga.vn]

X, Y là 2 hợp chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng axit acrylic; Z là ancol hai chức; T là este được tạo bởi X, Y, Z (X, Y, Z, T đều mạch hở). Đốt cháy 22,6 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 1,01 mol O2 thu được 16,2 gam nước. Hydro hóa hoàn toàn 22,6 gam E cần dùng 0,14 mol H2(Ni, t0) thu được hỗn hợp F. Đun nóng toàn bộ F với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp chứa a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là.

Câu 14 [62211] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm (CH3COO)3C3H5, CH3COOCH2CH(OOCCH3)CH2OH, CH3COOH, CH3COOCH2CHOHCH2OH và CH2OHCHOHCH2OH trong đó CH3COOH chiếm 10% tổng số mol hỗn hợp. Đun nóng m gam hỗn hợp X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa 20,5 gam natri axetat và 0,604m gam glixerol. Để đốt cháy m gam hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc). Giá trị của V gần nhất là

Câu 15 [62197] - [Loga.vn]

X, Y là hai hợp chất hữu cơ thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic, Z là ancol đa chức, T là este mạch hở, trong phân tử các chất chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun nóng 28,52 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T với dung dịch NaOH vừa đủ thu được a gam một ancol duy nhất Z, hỗn hợp F gồm 2 muối. Cho a gam Z cho qua bình Na dư thu được 4,48 (l) khí H2 và khối lượng bình tăng 12 gam. Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 0,87 mol O2 thu được CO2, H2O, 14,84 gam Na2CO3. Tổng khối lượng X, Y trong 28,52 hỗn hợp E là

Câu 16 [62194] - [Loga.vn]

X, Y là hai axit cacboxylic đều đơn chức; Z là ancol no; T là este mạch hở được tạo bởi X, Y, Z có công thức tổng quát dạng CnH2n-6O4. Đốt cháy hoàn toàn 30,61 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T thu được 1,29 mol CO2. Mặt khác đun nóng 30,61 gam E với 400 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,89 gam ancol Z và 36,4 gam muối. Phần trăm khối lượng của T có trong hỗn hợp E là

Câu 17 [62186] - [Loga.vn]

X, Y là hai chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng ancol anlylic; Z là axit no hai chức; T là este tạo bởi X, Y, Z. Đốt cháy 16,92 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T (đều mạch hở) cần dùng 12,992 lít O2(đktc) thu được 8,64 gam nước. Mặt khác 16,92 gam E làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,12 mol Br2. Phần trăm khối lượng của T trong hỗn hợp E là

Câu 18 [62174] - [Loga.vn]

Hỗn hợp M gồm 2 axit X, Y đều thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic (MX < MY, nX : nY = 2 : 3), ancol Z (Z hơn X một nguyên tử cacbon) và este ba chức T được tạo bởi X, Y, Z. Đốt cháy hoàn toàn 60,78 gam M cần vừa đủ 3,08 mol O2 sinh ra 2,57 mol H2O. Mặt khác 60,78 gam M phản ứng vừa đủ với 0,25 mol H2 (Ni, t°). Phần trăm khối lượng của T trong M gần nhất với:

Câu 19 [62171] - [Loga.vn]

Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm một số ancol, axit và este (đều no, đơn chức, mạch hở) cần dùng 33,6 lít O2. Cho toàn bộ sản phẩm đi qua dung dịch NaOH thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ 200 ml dung dịch HCl 2M vào Z thu được 2,24 lít CO2. Mặt khác đun sôi đến cạn Z thu được 79,5 gam muối. Cho m gam X tác dụng với NaOH vừa đủ thu được 29,22 gam muối Y. Cho muối Y nung nóng với vôi tôi xút thì thu được hỗn hợp khí và hơi T. Tỉ khối của T so với H2 gần nhất với?

Câu 20 [62162] - [Loga.vn]

X, Y là 2 axit cacboxylic đều hai chức (trong đó X no, Y có 1 liên kết C=C); Z là este thuần chức tạo bởi X, Y và ancol no T. Đốt cháy 21,58 hỗn hợp E chứa X, Y, Z (số mol của Y gấp 2 lần số mol Z) cần dùng vừa đủ 0,275 mol O2. Mặt khác đun nóng 21,58 gam E với 440ml dd NaOH 1M (vừa đủ) thu được một ancol T duy nhất và hỗn hợp F gồm a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình đựng Na tăng 1,76 gam và thấy có 0,672 lít (đktc) khí thoát ra. Tỉ lệ a : b gần nhất với

Câu 21 [62153] - [Loga.vn]

X, Y là hai chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng axit oxalic; Z là ancol no; T là este hai chức (X, Y, Z, T đều mạch hở). Dẫn 26,4 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 21,2 gam; đồng thời thu được 5,376 lít khí H2 (đktc). Mặt khác đốt cháy 26,4 gam E cần dùng 0,48 mol O2, thu được 10,08 gam nước. Nếu đun nóng 26,4 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp F chỉ chứa a gam muối của X và b gam muối của Y (MX < MY). Tỉ lệ gần đúng của a : b là.

Câu 22 [62149] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol hỗn hợp X gồm ba este đều mạch hở với lượng oxi vừa đủ, thu được 1,86 mol CO2 và 1,23 mol H2O. Mặt khác hiđro hóa hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng a mol H2 (xúc tác Ni, t0) thu được hỗn hợp Y gồm hai este. Đun nóng toàn bộ Y với 475 ml dung dịch NaOH 1,2M (vừa đủ), thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol và 48,84 gam hỗn hợp Z gồm các muối của các axit cacboxylic đều đơn chức. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 23 [62147] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 45,9 gam hỗn hợp X chứa 4 este đều hai chức, mạch hở và có khối lượng phân tử tăng dần cần dùng 2,175 mol O2, thu được 43,68 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đun nóng 45,9 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa 3 ancol có cùng số mol và hỗn hợp Z chứa 2 muối của 2 axit không cùng thuộc dãy đồng đẳng, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 26,7 gam. Tỉ lệ gần nhất của a : b là

Câu 24 [62085] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 48 gam hỗn hợp E gồm axit thuần chức, không phân nhánh X, ancol no, đơn chức Y, axit cacboxylic đơn chức Z thu được hỗn hợp khí và hơi T. Dẫn T qua dung dịch nước vôi trong dư thu được 170 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 77,2 gam. Hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với 0,7 mol NaOH. Biết rằng E phản ứng vừa đủ với 13,44 lít H2 xúc tác Ni, đktc. Phần trăm số mol ancol Y trong hỗn hợp E ban đầu gần nhất với?

Câu 25 [62060] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức, thu được 59,84 gam CO2 và 15,12 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 24,4 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol kế tiếp và 28,08 gam hỗn hợp Z gồm hai muối. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 5,96 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp X là

Câu 26 [62048] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn 4,84 gam este E bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, rồi cô cạn chỉ thu được hơi nước và hỗn hợp X gồm hai muối (đều có khối lượng phân tử lớn hơn 68). Đốt cháy hoàn toàn lượng muối trên cần dùng 6,496 lít O2 (đktc), thu được 4,24 gam Na2CO3; 5,376 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Thành phần phần trăm khối lượng muối có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong X là

Câu 27 [62032] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X chứa ba este (đều mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức, hai este no, một este chứa một liên kết C=C). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 0,81 mol O2, thu được 11,88 gam H2O. Mặt khác đun nóng 0,2 mol X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 11,08 gam hỗn hợp Y chứa 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon và 19,52 gam hỗn hợp Z gồm 2 muối của 2 axit cacboxylic có mạch không phân nhánh. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp X là

Câu 28 [62028] - [Loga.vn]

Hỗn hợp H gồm este đơn chức X và hai este Y và Z (tổng liên kết π trong X, Y, Z không quá 6). Đốt cháy hoàn toàn 45,6 gam A cần vừa đủ 2,16 mol O2, thu được 30,24 gam H2O. Mặt khác, 45,6 gam A tác dụng với NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch thu được 18,8 gam hai ancol no, cùng số nguyên tử C, hỗn hợp T gồm hai muối cùng số cacbon. Đốt cháy T thu được Na2CO3, 0,9 mol H2O và 0,9 mol CO2. Phần trăm khối lượng của este X trong A gần nhất với

Câu 29 [62024] - [Loga.vn]

Đun nóng 12,5 gam este X đơn chức với dung dịch KOH vừa đủ thu được 13,75 gam muối. Lấy 23,84 gam hỗn hợp E chứa X và este Y (X, Y cùng số cacbon) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp muối và hỗn hợp F gồm 2 ancol đều no. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 10,8 gam. Lấy hỗn hợp muối đun với vôi tôi xut thu được hỗn hợp khí T gồm 3 khí có tỉ khối so với H2 bằng a. Giá trị của a là?

Câu 30 [62020] - [Loga.vn]

X là este đơn chức, Y là este ba chức, X và Y đều mạch hở. Đốt cháy x mol X hoặc y mol Y đều thu được hiệu số mol CO2 và H2O bằng 0,24. Mặt khác, cho 58,56 gam hỗn hợp H chứa x mol X và y mol Y tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hai muối và hỗn hợp Z chứa hai ancol có cùng số nguyên tử C. Biết X, Y đều không tham gia phản ứng tráng bạc và x + y = 0,36 mol. Tổng số nguyên tử nào không phải là trường hợp có thể có của phân tử Y là

Câu 31 [62004] - [Loga.vn]

X là este đơn chức; Y là este hai chức (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy 21,2 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu được x mol CO2 và y mol H2O với x = y + 0,52. Mặt khác đun nóng 21,2 gam E cần dùng 240 ml dung dịch KOH 1M thu được một muối duy nhất và hỗn hợp F chứa 2 ancol đều no. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 8,48 gam. Số nguyên tử H có trong este Y là.

Câu 32 [62000] - [Loga.vn]

Đun nóng 16,44 gam hỗn hợp X chứa ba este đều đơn chức cần dùng dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và 18,52 gam hỗn hợp Z gồm ba muối. Đốt cháy toàn bộ Y, thu được 10,12 gam CO2 và 5,94 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn nhất là

Câu 33 [61994] - [Loga.vn]

X là axit đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C; Y là axit no, hai chức; Z là este no hai chức (X, Y, Z đều mạch hở). Đun nóng 17,84 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z trong 120 gam dung dịch MOH 12% (M là kim loại kiềm), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn F chỉ chứa 2 muối. Đốt chày hoàn toàn rắn F thu được H2O; 0,18 mol M2CO3 và 0,26 mol CO2. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 17,84 gam E thu được 0,48 mol CO2, Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn trong hỗn hợp F là

Câu 34 [61990] - [Loga.vn]

X là axit cacboxylic đơn chức; Y là este của một ancol đơn chức với một axit cacboxylic hai chức (đều mạch hở). Cho m gam hỗn hợp E gồm X, Y tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được ancol Z và rắn khan T (chứa 9,86 gam muối). Cho Z qua ống đựng lượng dư CuO nung nóng, thu được hỗn hợp hơi F gồm anđehit và H2O. Dẫn F qua bình đựng lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 43,2 gam Ag. Mặt khác, nung T với CaO, thu được 1,792 lít (đkc) một ankan duy nhất. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của X trong E là

Câu 35 [61983] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E chứa ba este đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức gồm este X (CnH2nO2), este Y (CnH2n-2O2) và este Z (CmH2m-2O4). Đun nóng 0,24 mol E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 13,92 gam hỗn hợp gồm ba ancol cùng dãy đồng đẳng và 25,08 gam hỗn hợp T gồm ba muối. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 0,405 mol O2, thu được Na2CO3, CO2 và 4,05 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E là.

Câu 36 [61972] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở, là đồng phân cấu tạo của nhau. Thủy phân hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH rồi cô cạn, được 40,2 gam chất rắn Y và a gam một ancol Z. Nung Y với CaO cho đến khi phản ứng kết thúc, thu được 8,4 gam một chất khí. Oxi hóa a gam Z thu được hỗn hợp T gồm axit cacboxylic, anđehit, ancol dư và nước. Cho T tác dụng hết với Na dư, thu được 4,48 lít H2 (đktc). Cho T vào dung dịch KHCO3 dư, thoát ra 2,24 lít CO2 (đktc). Cho T phản ứng tráng bạc hoàn toàn, tạo ra 86,4 gam Ag. Giá trị của m là

Câu 37 [61960] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 42,48 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức, thu được 22,68 gam nước. Mặt khác đun nóng 42,48 gam X cần dùng 420 ml dung dịch NaOH 1,5M thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol hơn kém nhau một nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z chứa 2 muối của 2 axit cacboxylic đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 18,75 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp X là?

Câu 38 [60658] - [Loga.vn]

Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối so với oxi bằng 3,125. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X và 2 este Y, Z (đều no, mạch hở, MYX), thu được 0,7 mol CO2. Biết E phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ chỉ thu được hỗn hợp hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon) và hỗn hợp hai muối. Phân tử khối của Z là

Câu 39 [59776] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa C, H, O), trong phân tử mỗi chất có hai nhóm chức trong số các nhóm -OH, -CHO, -COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam một muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ này vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của m là

Câu 40 [59512] - [Loga.vn]

Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, phân tử đều có chứa hai liên kết π; Z là ancol hai chức có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este tạo bởi X, Y, Z. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z và T cần vừa đủ 28,56 lít O2 (đktc), thu được 45,1 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Mặt khác, m gam E tác dụng với tối đa 16 gam Br2 trong dung dịch. Nếu cho m gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH (dư, đun nóng) thì thu được bao nhiêu gam muối?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook