Chi tiết đề thi

Đề Ôn Hóa 12

263302208016837
2 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [14943] - [Loga.vn]

Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol?

Câu 2 [53562] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X, thu được 10,08 lít khí CO­2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là

Câu 3 [13350] - [Loga.vn]

Tính chất không phải của triolein C3H5(OOCC17H33)3 là

Câu 4 [5352] - [Loga.vn]

Đ tác dụng hết a mol triolein cần dùng tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a bằng.

Câu 5 [6900] - [Loga.vn]

Este CH2=CHCOOCH3 không tác dụng với

Câu 6 [3175] - [Loga.vn]

Số nhóm chức este có trong mỗi phân tử chất béo là

Câu 7 [11467] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây tạo sản phẩm là ancol và muối natri của axit cacboxylic?

Câu 8 [52519] - [Loga.vn]

Este mạch hở có công thức tổng quát là

Câu 9 [55550] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là

Câu 10 [59483] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn hh X gồm ba chất FeCl3, FeCl2, CuCl2 trong nước thu được dung dịch
Y. Điện phân dung dịch Y bằng dòng điện một chiều với điện cực trơ. Đồ thị biểu diễn khối lượng dung dịch giảm theo thời gian như sau:


Nếu cho NaOH dư vào dung dịch đã điện phân được 10x giây thì thu được 31,5 gam kết tủa. Nếu điện phân dung dịch Y trong thời gian 12x giây giây sau đó cho AgNO3 dư vào dung dịch sau điện phân thì khối lượng kết tủa thu được gần nhất với:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook