Chi tiết đề thi

Đề ôn tập lý thuyết chương 2 :Cacbohidrat

ctvloga350
5 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [70225] - [Loga.vn]

Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là

Câu 2 [70222] - [Loga.vn]

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

Câu 3 [70217] - [Loga.vn]

Giữa glucozơ và saccarozơ có đặc điểm giống nhau:

Câu 4 [70211] - [Loga.vn]

Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là

Câu 5 [70207] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói← X→ Y→ Sobiton. X , Y lần lượt là

Câu 6 [70201] - [Loga.vn]

Hai ống nghiệm không nhãn, chứa riêng hai dung dịch: saccarozơ và glixerol. Để phân biệt 2 dung dịch, người ta phải thực hiện các bước sau:

Câu 7 [70197] - [Loga.vn]

Cho 3 dung dịch: glucozơ, axit axetic, glixerol . Để phân biệt 3 dung dịch trên chỉ cần dùng 2 hóa chất là:

Câu 8 [70196] - [Loga.vn]

Tinh bột, saccarozơ va mantozơ được phân biệt bằng:

Câu 9 [70193] - [Loga.vn]

Các chất: glucozơ (C6H12O6), fomanđehit (HCH=O), axetanđehit (CH3CHO),metyl fomiat(H-COOCH3), phân tử đều có nhóm –CHO nhưng trong thực tế để tráng gương người ta chỉ dùng:

Câu 10 [70192] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

Câu 11 [70189] - [Loga.vn]

Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi H2O có tỉ lệ mol là :

1:1. Chất này có thể lên men rượu. Chất đó là

Câu 12 [70185] - [Loga.vn]

Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

Câu 13 [70182] - [Loga.vn]

Thuốc thử duy nhất để phân biệt các dung dịch: glucozơ, ancol etylic, anđehit fomic (HCH=O),glixerol là:

 

 

Câu 14 [70177] - [Loga.vn]

Nhận biết glucozơ, glixerol, anđehit axetic, lòng trắng trứng và ancol etylic có thể chỉ dùng một thuốc thử là:

Câu 15 [70172] - [Loga.vn]

Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerol. Để phân

biệt 3 dung dịch, người ta dùng thuốc thử :

Câu 16 [70170] - [Loga.vn]

Nhận định sai là

Câu 17 [70164] - [Loga.vn]

Glucozo tác dụng được với :

Câu 18 [70162] - [Loga.vn]

Phát biểu không đúng là :

Câu 19 [70159] - [Loga.vn]

Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có chứa 5 nhóm hiđrôxyl trong phân tử:

Câu 20 [70156] - [Loga.vn]

Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có nhiều nhóm hiđrôxyl.

Câu 21 [70153] - [Loga.vn]

Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ là hợp chất tạp chức.

Câu 22 [70148] - [Loga.vn]

Glucozơ và fructozơ

Câu 23 [70144] - [Loga.vn]

Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđêhit, có thể dùng một trong ba phản ứng hóa học. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozơ?

Câu 24 [70135] - [Loga.vn]

Glucozơ và fructozơ là:

Câu 25 [70129] - [Loga.vn]

Tinh bột và xenlulozơ là

Câu 26 [69996] - [Loga.vn]

Saccarozơ và mantozơ là:

Câu 27 [69988] - [Loga.vn]

Glucozơ là một hợp chất:

Câu 28 [69985] - [Loga.vn]

Gluxit (cacbohiđrat) là những hợp chất hữu cơ tạp chức có công thức chung là

Câu 29 [69983] - [Loga.vn]

Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là

Câu 30 [69978] - [Loga.vn]

Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số chất hòa tan được

Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là

Câu 31 [69972] - [Loga.vn]

  1. Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. (b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.
  2. Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.
  3. Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.
  4. Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag. (g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là

Câu 32 [69969] - [Loga.vn]

Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

Câu 33 [69967] - [Loga.vn]

Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là

Câu 34 [69966] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là

Câu 35 [69962] - [Loga.vn]

Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là

Câu 36 [69958] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen. Số

lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là

Câu 37 [69954] - [Loga.vn]

Khi thủy phân saccarozơ thì thu được

Câu 38 [69942] - [Loga.vn]

Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch

glucozơ phản ứng với

Câu 39 [69939] - [Loga.vn]

Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là

 

Câu 40 [69936] - [Loga.vn]

 Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag là

 

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook