Chi tiết đề thi

ĐỀ ÔN TẬP TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ

ctvloga114
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
100 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49738] - [Loga.vn]

NaOH có thể làm khô chất khí ẩm sau:

Câu 2 [49737] - [Loga.vn]

Cho 40g dung dịch Ba(OH)2 34,2% vào dung dịch Na2SO4 14,2% . Khối lượng dung dịch Na2SO4 vừa đủ phản ứng là:

Câu 3 [49736] - [Loga.vn]

Trung hoà hoàn toàn 200ml dung dịch KOH 0,5M bằng 200g dung dịch HCl a%. Nồng độ phần trăm của dung dịch ( a%) là:

Câu 4 [49735] - [Loga.vn]

Cho 200g dung dịch KOH 8,4% hoà tan 14,2g P2O5. Sản phẩm thu được sau phản ứng chứa các chất tan là:

Câu 5 [49734] - [Loga.vn]

Cho dung dịch chứa 0,9 mol NaOH vào dung dịch có chứa a mol H3PO4. Sau phản ứng chỉ thu được muối Na3PO4 và H2O. Giá trị của a là:

Câu 6 [49733] - [Loga.vn]

Để trung hoà 200ml hỗn hợp chứa HCl 0,3M và H2SO4 0,1M cần dùng V (ml) dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Giá trị của V là:

Câu 7 [49732] - [Loga.vn]

 Cho 200ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 200ml dung dịch H2SO4 1M, sau phản ứng cho thêm một mảnh Mg dư vào sản phẩm thấy thoát ra một thể tích khí H2 (đktc) là:

Câu 8 [49731] - [Loga.vn]

Nhiệt phân hoàn toàn x g Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi thu được 24g chất rắn. Giá trị bằng số của x là:

Câu 9 [49730] - [Loga.vn]

Trộn 400g dung dịch KOH 5,6% với 300g dung dịch CuSO4 16%. Khối lượng kết tủa thu được là:

Câu 10 [49729] - [Loga.vn]

Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M vào 250ml dung dịch H2SO4 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là:

Câu 11 [49728] - [Loga.vn]

Nhiệt phân hoàn toàn 19,6g Cu(OH)2 thu được một chất rắn màu đen, dùng khí H2 dư khử chất rắn màu đen đó thu được một chất rắn màu đỏ có khối lượng là:

Câu 12 [49727] - [Loga.vn]

Dùng 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M hấp thụ hoàn toàn V lít khí SO2 (đktc). Sau phản ứng thu được muối BaSO3 không tan. Giá trị bằng số của V là:

Câu 13 [49726] - [Loga.vn]

Dẫn 1,68 lít khí CO2 (đktc) vào x g dung dịch KOH 5,6%. Để thu được muối KHCO3 duy nhất thì x có giá trị là:

Câu 14 [49725] - [Loga.vn]

Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100ml dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng:

Câu 15 [49724] - [Loga.vn]

Nhóm các khí đều không phản ứng với dung dịch KOH ở điều kiện thường:

Câu 16 [49723] - [Loga.vn]

Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch KOH, dung dịch có màu xanh, nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư vào dung dịch có màu xanh trên thì:

Câu 17 [49722] - [Loga.vn]

Dùng dung dịch KOH phân biệt được hai muối :

Câu 18 [49721] - [Loga.vn]

Cặp chất tồn tại trong một dung dịch (chúng không phản ứng với nhau):

Câu 19 [49720] - [Loga.vn]

Cặp chất không tồn tại trong một dung dịch (chúng xảy ra phản ứng với nhau):

Câu 20 [49719] - [Loga.vn]

Cho 1g NaOH rắn tác dụng với dung dịch chứa 1g HNO3. Dung dịch sau phản ứng có môi trường:

Câu 21 [49718] - [Loga.vn]

Để điều chế dung dịch KOH, người ta cho:

Câu 22 [49717] - [Loga.vn]

Để điều chế dung dịch Ba(OH)2, người ta cho:

Câu 23 [49716] - [Loga.vn]

Để điều chế Cu(OH)2 ng ười ta cho:

Câu 24 [49715] - [Loga.vn]

Dung dịch NaOH phản ứng được với kim loại:

Câu 25 [49714] - [Loga.vn]

NaOH có thể làm khô chất khí ẩm sau:

Câu 26 [49713] - [Loga.vn]

Dung dịch Ba(OH)2 không phản ứng được với:

Câu 27 [49712] - [Loga.vn]

Dung dịch KOH tác dụng với nhóm chất nào sau đây đều tạo thành muối và nước ?

Câu 28 [49711] - [Loga.vn]

Phản ứng hoá học nào sau đây tạo ra oxit bazơ ?

Câu 29 [49710] - [Loga.vn]

Sục 2,24 lít khí CO2 vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH. Dung dịch thu được sau phản ứng chứa:

Câu 30 [49709] - [Loga.vn]

Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là:

Câu 31 [49708] - [Loga.vn]

Cặp chất nào sau đây tồn tại trong một dung dịch (không có xảy ra phản ứng với nhau)?

Câu 32 [49707] - [Loga.vn]

Có những bazơ Ba(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ca(OH)2. Nhóm các bazơ làm quỳ tím hoá xanh là:

Câu 33 [49706] - [Loga.vn]

Nhóm bazơ vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch KOH.

Câu 34 [49705] - [Loga.vn]

Cho các bazơ sau: Fe(OH)3, Al(OH)3, Cu(OH)2, Zn(OH)2. Khi nung nóng các bazơ trên tạo ra dãy oxit bazơ tương ứng là:

Câu 35 [49704] - [Loga.vn]

Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là:

Câu 36 [49703] - [Loga.vn]

Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:

Câu 37 [49702] - [Loga.vn]

Dung dịch KOH không có tính chất hoá học nào sau đây?

Câu 38 [49701] - [Loga.vn]

Dãy các bazơ làm phenolphtalein hoá đỏ:

Câu 39 [49700] - [Loga.vn]

Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước:

Câu 40 [49699] - [Loga.vn]

Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook