Chi tiết đề thi

ĐỀ ÔN TẬP TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT - KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT

ctvloga114
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
100 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49305] - [Loga.vn]

Hoà tan 6,2 g natri oxit vào 193,8 g nước thì được dung dịch A. Nồng độ phần trăm của dung dịch A là:

Câu 2 [49304] - [Loga.vn]

Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít khí CO2 (đktc) bằng một dung dịch chứa 20 g NaOH. Muối được tạo thành là:

Câu 3 [49302] - [Loga.vn]

Để tách riêng Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp BaO và Fe2O3 ta dùng:

Câu 4 [49300] - [Loga.vn]

Hoà tan 2,4 g một oxit kim loại hoá trị II cần dùng 30g dd HCl 7,3%. Công thức của oxit kim loại là:

Câu 5 [49295] - [Loga.vn]

Công thức hoá học của oxit có thành phần % về khối lượng của S là 40%:

Câu 6 [49293] - [Loga.vn]

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075 mol Ca(OH)2. Muối thu được sau phản ứng là:

Câu 7 [49292] - [Loga.vn]

Cho 7,2 gam một loại oxit sắt tác dụng hoàn toàn với khí hiđro cho 5,6 gam sắt. Công thức oxit sắt là:

Câu 8 [49291] - [Loga.vn]

Thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng để khử hoàn toàn hỗn hợp gồm 20 g CuO và 111,5g PbO là:

Câu 9 [49290] - [Loga.vn]

Có 3 oxit màu trắng: MgO, Al2O3, Na2O. Có thể nhận biết được các chất đó bằng thuốc thử sau:

Câu 10 [49288] - [Loga.vn]

Có thể tinh chế CO ra khỏi hỗn hợp (CO + CO2) bằng cách:

Câu 11 [49287] - [Loga.vn]

Khử hoàn toàn 0,58 tấn quặng sắt chứa 90 % là Fe3O4 bằng khí hiđro. Khối lượng sắt thu được là:

Câu 12 [49286] - [Loga.vn]

Một oxit được tạo bởi 2 nguyên tố là sắt và oxi, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Công thức hoá học của oxit sắt là:

Câu 13 [49284] - [Loga.vn]

Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đvC. Công thức hoá học của oxit là:

Câu 14 [49282] - [Loga.vn]

Hai oxit tác dụng với nhau tạo thành muối là:

Câu 15 [49281] - [Loga.vn]

Dãy oxit vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với kiềm là:

Câu 16 [49280] - [Loga.vn]

Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit là:

Câu 17 [49278] - [Loga.vn]

Dãy oxit vừa tác dụng nước, vừa tác dụng với dung dịch kiềm là:

Câu 18 [49275] - [Loga.vn]

Dãy oxit tác dụng với dung dịch NaOH:

Câu 19 [49274] - [Loga.vn]

Dãy oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl):

Câu 20 [49271] - [Loga.vn]

Dãy oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch kiềm:

Câu 21 [49269] - [Loga.vn]

Dãy chất sau là oxit lưỡng tính:

Câu 22 [49266] - [Loga.vn]

Dãy chất gồm các oxit bazơ:

Câu 23 [49264] - [Loga.vn]

Dãy chất gồm các oxit axit là:

Câu 24 [49263] - [Loga.vn]

0,5mol CuO tác dụng vừa đủ với:

Câu 25 [49261] - [Loga.vn]

0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với:

Câu 26 [49256] - [Loga.vn]

Dãy chất sau đây chỉ gồm các oxit:

Câu 27 [49255] - [Loga.vn]

Công thức hoá học của sắt oxit, biết Fe(III) là:

Câu 28 [49254] - [Loga.vn]

Sắt (III) oxit (Fe2O3) tác dụng được với:

Câu 29 [49253] - [Loga.vn]

Đồng (II) oxit (CuO) tác dụng được với:

Câu 30 [49252] - [Loga.vn]

Lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng được với:

Câu 31 [49251] - [Loga.vn]

Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính ?

Câu 32 [49250] - [Loga.vn]

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

Câu 33 [49249] - [Loga.vn]

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

Câu 34 [49248] - [Loga.vn]

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

Câu 35 [49247] - [Loga.vn]

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

Câu 36 [49246] - [Loga.vn]

Oxit trung tính là:

Câu 37 [49245] - [Loga.vn]

Oxit lưỡng tính là:

Câu 38 [49244] - [Loga.vn]

Oxit Bazơ là:

Câu 39 [49243] - [Loga.vn]

Oxit axit là:

Câu 40 [49242] - [Loga.vn]

Oxit là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook