Chi tiết đề thi

Đề số 01- Bộ đề ôn thi THPTQG môn Sinh học có lời giải chi tiết

ctvloga334
0 lượt thi
Sinh Học
Khó
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [59764] - [Loga.vn]

Cho cây (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 51% cây thân cao, hoa đỏ; 24% cây thân cao, hoa trắng; 24% cây thân thấp, hoa đỏ; 1% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1)    F1 có 1% số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng.
(2)    F1 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ.
(3)    Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F1, có 2/3 số cây dị hợp tử về 2 cặp gen.
(4)    Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1, xác suất lấy được cây thuần chủng là 2/3.
 

Câu 2 [59762] - [Loga.vn]

Ở người, kiểu gen HH qui định bệnh hói đầu, hh qui định không hói đầu, kiểu gen Hh qui định hói đầu ở nam và không hói đầu ở nữ. Ở một quần thể đạt trạng thái cân bằng về tính trạng này, trong tổng số người bị bệnh hói đầu, tỉ lệ người có kiểu gen đồng hợp là 0,1. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
(1)    Những người có kiểu gen đồng hợp trong quần thể có tỉ lệ là 0,84.
(2)    Tỉ lệ người nam bị bệnh hói đầu cao gấp 18 lần tỉ lệ người nữ bị hói đầu trong quần thể.
(3)    Trong số người nữ, tỉ lệ người mắc bệnh hói đầu là 10%.
(4)    Nếu người đàn ông hói đầu kết hôn với một người phụ nữ không bị bệnh hói đầu trong quần thể này thì xác suất họ sinh được 1 đứa con trai mắc bệnh hói đầu là 119/418.
 

Câu 3 [59759] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này phân li độc lập. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1)    Ở loài này có tối đa 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ.
(2)    Cho một cây thân cao, hoa trắng tự thụ phấn, có thể thu được đời con có số cây thân cao, hoa trắng chiếm 75%.
(3)    Cho một cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, nếu thu được đời con có 4 loại kiểu hình thì số cây thân cao, hoa trắng ở đời con chiếm 18,75%.
(4)    Cho một cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn, có thể thu được đời con có 2 loại kiểu hình.
 

Câu 4 [59756] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Alen D quy điṇ h mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy điṇ h mắt trắng; gen này nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X. Cho ruồi đực và ruồi cái (P) đều có thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với nhau, thu được F1 có 5% ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
 (1)    F1 có 35% ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ.
(2)    F1 có 10% ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ.
(3)    F1 có 46,25% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ.
(4)    F1 có 1,25% ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ.
 

Câu 5 [59744] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phả hệ sau:

Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1)    Có 18 người trong phả hệ này xác định được chính xác kiểu gen.
(2)    Có ít nhất 13 người trong phả hệ này có kiểu gen đồng hợp tử
(3)    Tất cả những người bị bệnh trong phả hệ này đều có kiểu gen đồng hợp tử.
(4)    Những người không bị bệnh trong phả hệ này đều không mang alen gây bệnh.
 

Câu 6 [59738] - [Loga.vn]

Khi cho chuột lông xám nâu giao phối với chuột lông trắng (mang kiểu gen đồng hợp lặn) được 48 con lông xám nâu, 99 con lông trắng và 51 con lông đen. Cho chuột lông đen và lông trắng đều thuần chủng giao phối với nhau được toàn chuột lông xám nâu. Cho chuột tiếp tục giao phối với nhau. Biết rằng không xảy ra đột biến. Tính theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?
(I)    Tỉ lệ phân li kiểu hình của là 9 lông xám nâu : 3 lông đen : 4 lông trắng.
(II)    Ở có 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình lông trắng.
(III)    có 56,25% số chuột lông xám nâu.
(IV)    Trong tổng số chuột lông đen ở , số chuột lông đen thuần chủng chiếm tỉ lệ 6,25%.
 

Câu 7 [59737] - [Loga.vn]

Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là: 0,5 AA : 0,4 Aa : 0,1 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Nếu quần thể này giao phấn ngẫu nhiên thì thành phần kiểu gen ở F1 là: 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa.
(2) Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P giao phấn ngẫu nhiên thì thu được F1 có 91% số cây hoa đỏ.
(3) Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P tự thụ phấn thì thu được F1 có 1/9 số cây hoa trắng.
(4) Nếu quần thể này tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen ở F1 là: 0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa.

Câu 8 [59733] - [Loga.vn]

Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định thoa vàng; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho cây hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây hoa vàng, quả tròn thuần chủng chiếm 4%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?
(I)    có 59% số cây hoa đỏ, quả tròn.
(II)    có 10 loại kiểu gen.
(III)    có 8% số cây đồng hợp tử về cả 2 cặp gen.
(IV)    có 16% số cây hoa vàng, quả tròn.
Số câu không đúng là:
 

Câu 9 [59725] - [Loga.vn]

Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

Câu 10 [59703] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về công nghệ tế bào thực vật?

Câu 11 [59701] - [Loga.vn]

Alen B có 300A và có $\frac{A+T}{G+X}=\frac{1}{4}$. Alen B bị đột biến thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G – X trở
thành alen b. Tổng số liên kết hiđrô của alen b là.

Câu 12 [59694] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là không đúng các thí nghiệm về quá trình hô hấp ở thực vật sau
đây?
(1)    Thí nghiệm A nhằm phát hiện sự hút O2, thí nghiệm B dùng để phát hiện sự thải CO2, thí nghiệm C để chứng mình có sự gia tăng nhiệt độ trong quá trình hô hấp.
 (2)    Trong thí nghiệm A, dung dịch KOH sẽ hấp thu CO2 từ quá trình hô hấp của hạt.
(3)    Trong thí nghiệm A, cả hai dung dịch nước vôi ở hai bên lọ chứa hạt nảy mầm đều bị vẩn đục.
(4)    Trong thí nghiệm B, vôi xút có vai trò hấp thu CO2 và giọt nước màu sẽ bị đầy xa hạt nảy mầm.
(5)    Trong thí nghiệm C, mùn cưa giảm bớt sự tác động của nhiệt độ môi trường dẫn tới sự sai lệch kết quả
thí nghiệm.
 

Câu 13 [59692] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây không có ở đột biến thay thế 1 cặp nucleotit?

Câu 14 [59689] - [Loga.vn]

Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là:

Câu 15 [59687] - [Loga.vn]

Để xác định tính trạng nào đó do gen trong nhân hay do gen trong tế bào chất quy định thì người
ta dùng phép lai nào sau đây?
 

Câu 16 [59685] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, có 4 tế bào của cơ thể có kiểu gen AaBbXdXd trải qua giảm phân bình thường tạo
giao tử. Theo lí thuyết, trong các tỉ lệ dưới đây có bao nhiêu tỉ lệ đúng?

(1) 1 : 1.                        (2) 100%                             (3) 1 : 1 : 1 : 1.                         (4) 3: 1

Câu 17 [59682] - [Loga.vn]

Biện pháp bảo quản nông phẩm nào sau đây là không phù hợp?

Câu 18 [59680] - [Loga.vn]

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN. Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm có ở quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân thực và nhân sơ.
 
(1)    Nuclêôtit mới được tổng hợp được gắn vào đầu 3’ của chuỗi polinuclêôtit.
(2)    Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.
(3)    Trên mỗi phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu tái bản.
(4)    Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục
 

Câu 19 [59679] - [Loga.vn]

Khi nói về opêron Lac ở vi khuần E. coli có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

(1)    Gen điều hòa (R) nằm trong thành phần của opêron Lac.
(2)    Vùng vận hành (O) là nơi ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.
(3)    Khi môi trường không có lactôzơ thì gen điều hòa (R) không phiên mã.
(4)    Vì thuộc cùng 1 operon nên các gen cấu trúc A, Z và Y có số lần phiên mã bằng số lần tái bản.
(5)    Các gen cấu trúc A, Y, Z luôn có số lần nhân đôi bằng nhau.
 

Câu 20 [59677] - [Loga.vn]

Ý nào sau đây không đúng khi nói về hệ rễ cây trên cạn thích nghi với chức năng hấp thụ nước
và ion khoáng?
 

Câu 21 [59676] - [Loga.vn]

Giả sử alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho đời con mỗi kiểu hình luôn có 2 kiểu
gen khác nhau?
 

Câu 22 [59675] - [Loga.vn]

Các gen tiền ung thư có thể chuyển thành gen ung thư, dẫn đến phát sinh ung thư. Nguyên nhân nào sau đây là phù hợp nhất để giải thích cho sự xuất hiện của những “trái bom hẹn giờ tiềm ẩn” này trong tế bào sinh vật nhân thực?

Câu 23 [59674] - [Loga.vn]

Ở một loài vật nuôi, gen A nằm trên NST thường quy định lông dài trội hoàn toàn so vớ a quy định lông ngắn. Ở một trại nhân giống, người ta nhập về 15 con đực lông dài và 50 con cái lông ngắn. Cho các cá thể này giao phối tự do với nhau sinh ra F1 có 50% cá thể lông ngắn. Các cá thể F1 giao phối tự do dược F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Lấy ngẫu nhiên hai cá thể có kiểu hình trội ở F2, xác suất để thu được ít nhất một cá thể dị hợp là bao nhiêu?

Câu 24 [59673] - [Loga.vn]

Trong quá trình quang hợp ở thực vật, các tia sáng tím kích thích:

Câu 25 [59672] - [Loga.vn]

Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có hai alen: alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Cho gà trống lông vằn thuần chủng giao phối với gà mái lông đen thu được F1. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2. Khi nói kiểu hình ở F2, theo lí thuyết, kết luận nào sau đây không đúng?

Câu 26 [59671] - [Loga.vn]

Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào →Tôm→ Cá rô→ Chim bói cá. Khi nói về chuỗi thức ăn
này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Quan hệ sinh thái giữa tất cả các loài trong chuỗi thức ăn này đều là quan hệ cạnh tranh.
(2) Quan hệ dinh dưỡng giữa cá rô và chim bói cá dẫn đến hiện tượng khống chế sinh học.
(3) Tôm, cá rô và chim bói cá thuộc các bậc dinh dưỡng khác nhau.
(4) Sự tăng, giảm số lượng tôm sẽ ảnh hưởng đến sự tăng, giảm số lượng cá rô.

Câu 27 [59670] - [Loga.vn]

Vai trò nào sau đây không phụ thuộc quá trình quang hợp?

Câu 28 [59669] - [Loga.vn]

Cơ chế duy trì huyết áp diễn ra theo trật tự nào?

Câu 29 [59668] - [Loga.vn]

Giả sử một lưới thức ăn có sơ đồ như sau. Phát biểu dưới đây sai về loại thức ăn này?

Câu 30 [59667] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây chính xác?

Câu 31 [59666] - [Loga.vn]

Khi nói về các bệnh, tật di truyền, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 32 [59665] - [Loga.vn]

Khi nói về các thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 33 [59664] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới?

Câu 34 [59663] - [Loga.vn]

Ví dụ nào sau đây phản ánh sự tiến hóa phân li?

Câu 35 [59568] - [Loga.vn]

Động vật có vú đầu tiên xuất hiện ở

Câu 36 [59567] - [Loga.vn]

Khi nói về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 37 [59563] - [Loga.vn]

Các nhân tố nào dưới đây làm thay đổi tần số alen nhanh và được xem là các nhân tố gây nên sự tiến hóa mạnh trong sinh giới?

Câu 38 [59561] - [Loga.vn]

Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau
đây là không đúng?
(1)    Cách li địa lí là những trở ngại về mặt địa lí như sông, núi, biển.... ngăn cản các cá thể của quần thể
cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau.
(2)    Cách li địa lí trong một thời gian dài sẽ dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới.
(3)    Cách li địa lí góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.
(4)    Cách li địa lí có thể xảy ra đối với loài có khả năng di cư, phát tán và những loài ít di cư.
 

Câu 39 [59560] - [Loga.vn]

Ví dụ nào sau đây minh họa mối quan hệ hỗ trợ cùng loài?

Câu 40 [59554] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây về di truyền trong y học là không chính xác?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook