Chi tiết đề thi

Đề số 03- Bộ đề ôn thi THPTQG môn Sinh học có lời giải chi tiết

ctvloga334
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [60339] - [Loga.vn]

Ở một quần thể sinh vật, sau nhiều thế hệ sinh sản, thành phần kiểu gen vẫn được duy trì không đổi là 0,36AABB: 0,48AAbb: 0,16aabb. Nhận xét nào sau đây về quần thể này là đúng?

Câu 2 [60338] - [Loga.vn]

Chu trình tuần hoàn cacbon trong sinh quyển có đặc điểm là:

Câu 3 [60334] - [Loga.vn]

Vai trò chủ yếu của tự phối và giao phối gần trong quá trình tiến hóa nhỏ là

Câu 4 [60330] - [Loga.vn]

Kết luận nào sau đây không đúng khi nói về ung thư?

Câu 5 [60328] - [Loga.vn]

Một loài thực vật, xét 3 cặp tính trạng do 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST khác nhau qui định:
A qui định thân cao trội hoàn toàn so với a qui định thân thấp; B qui định hoa kép  trội hoàn toàn so
với b qui định hoa đơn; D qui định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với b qui định hoa trắng. Cho giao phấn giữa 2 cây bố mẹ, F1 thu được tỷ lệ kiểu hình: 6:6:3:3:3:3:2:2:1:1:1:1. Kiểu gen của bố mẹ trong phép lai trên là:
 

Câu 6 [60324] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về mô hình hoạt động của opêron Lac ở E. coli?
(1)    Gen điều hòa tổng hợp ra prôtêin ức chế mà không phụ thuộc vào sự có mặt của chất cảm ứng lactôzơ.
(2)    Vùng khởi động nằm ở vị trí đầu tiên trong cấu trúc của opêron Lac tính từ đầu 5’ trên mạch mã
gốc của gen.
(3)    Vùng vận hành là vị trí tương tác với prôtêin ức chế để ngăn cản hoạt động phiên mã của enzim ADN - polimeraza.
(4)    3 gen cấu trúc Z, Y, A trong operon Lac luôn được phiên mã đồng thời tạo ra một phân tử
mARN mang thông tin mã hóa cho cả 3 gen.
(5)    Lượng sản phẩm của gen có thể được tăng lên nếu có đột biến gen xảy ra tại vùng vận hành.
 

Câu 7 [60321] - [Loga.vn]

Tiến hành một phép lai giữa hai cây ngô đều có lá xanh bình thường. Trong quá trình giảm phân tạo noãn đã xảy ra một đột biến gen lặn ở một số lục lạp gây mất màu xanh. Thế hệ cây lai trưởng thành

Câu 8 [60317] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây không được gọi là cơ quan thoái hóa?

Câu 9 [60313] - [Loga.vn]

Quan sát hình ảnh sau đây:

Có bao nhiêu nhận xét về hình ảnh trên là đúng?
(1)    Lưới thức ăn trên có nhiều hơn 6 chuỗi thức ăn.
(2)    Có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1.
(3)    Có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2.
(4)    Chuỗi thức ăn dài nhất có 3 bậc dinh dưỡng.
(5)    Cáo vừa là sinh vật tiêu thụ bậc 2, vừa là sinh vật tiêu thụ bậc 3.
(6)    Loài sinh vật tiêu thụ tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn nhất là cáo.
Phương án nào sau đây là đúng?
 

Câu 10 [60309] - [Loga.vn]

Ưu điểm nào dưới đây không đúng khi nói về phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật?

Câu 11 [60306] - [Loga.vn]

Phát triển của cơ thể thực vật là

Câu 12 [60301] - [Loga.vn]

Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền ở cấp độ phân tử là

Câu 13 [60297] - [Loga.vn]

Quần xã ở rừng mưa nhiệt đới có đặc điểm là

Câu 14 [60295] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu phát biểu sau đây về hệ sinh thái là không đúng?
(1)    Trong hệ sinh thái, sinh vật sản xuất là nhóm có khả năng truyền năng lượng từ quần xã đến môi
trường vô sinh.
(2)    Bất kì sự gắn kết nào giữa các sinh vật với sinh cảnh đủ để tạo thành một chu trình sinh học
hoàn chỉnh đều được xem là một hệ sinh thái.
(3)    Trong hệ sinh thái, sinh vật phân giải gồm yếu là các loài sống dị dưỡng như vi khuẩn, nấm…
và một số vi sinh vật hóa tự dưỡng.
(4)    Hệ sinh thái tự nhiên thường có tính ổn định cao hơn nhưng thành phần loài kém đa dạng hơn hệ
sinh thái nhân tạo.
 

Câu 15 [60293] - [Loga.vn]

Một nhà khoa học sau một thời gian dài nghiên cứu hoạt động của 2 đàn cá hồi cùng sinh sống trong một hồ đã đi đến kết luận chúng thuộc 2 loài khác nhau. Hiện tượng nào dưới đây là có thể là căn cứ chắc chắn nhất giúp nhà khoa học này đi đến kết luận như vậy?

Câu 16 [60289] - [Loga.vn]

Hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là

Câu 17 [60288] - [Loga.vn]

Sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào?

Câu 18 [60285] - [Loga.vn]

Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, trong đó 50% giao tử chứa loại alen này và 50% giao tử chứa loại alen kia thì cần bao nhiêu điều kiện trong các điều kiện sau đây?
(1)    Cơ thể bố (hoặc mẹ) phải có kiểu gen dị hợp.
(2)    Số lượng cá thể con lai phải lớn.
(3)    Alen trội phải trội hoàn toàn.
(4)    Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.
(5)    Sức sống của các giao tử phải như nhau.
(6)    Gen phải nằm trên NST thường.
(7)    Mỗi cặp gen qui định một cặp tính trạng.
 

Câu 19 [60284] - [Loga.vn]

Quan sát hình mô tả cấu trúc của mARN, tARN, rARN và cho biết có bao nhiêu câu trả lời không đúng?

(1)    Các số (1), (2) và (3) trên hình vẽ tương ứng với các nội dung: liên kết hiđrô, côđon và anticôđon.
(2)    Ở hình trên, tARN làm nhiệm vụ vận chuyển các axit amin và mang anticôđon 5’UAX3’.
(3)    mARN có cấu trúc 1 mạch thẳng, làm khuôn cho quá trình phiên mã và mang bộ ba mở đầu là 3’GUA5’.
(4)    tARN có 3 thùy tròn nên chỉ có thể mang tối đa 3 axit amin cho 1 lần tới ribôxôm.
(5)    Axit amin gắn ở đầu 3'– OH của tARN này là Mêtiônin hoặc fMet.
 

Câu 20 [60282] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, xét 3 tế bào đều có kiểu gen $Aa\frac{Bd}{bD}X^{D}Y$ thực hiện quá trình giảm phân.
 Theo lí thuyết, số loại giao tử tối thiểu và tối đa lần lượt là:
 

Câu 21 [60280] - [Loga.vn]

Các cá thể động vật được tạo ra bằng công nghệ cấy truyền phôi có các đặc điểm là:
(1) Có kiểu gen đồng nhất.                  (2) Có kiểu hình hoàn toàn giống mẹ.
(3)    Không thể giao phối với nhau.     (4) Có kiểu gen thuần chủng.

Phương án đúng là:
 

Câu 22 [60278] - [Loga.vn]

Phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà

Câu 23 [60275] - [Loga.vn]

Êtilen được sinh ra ở

Câu 24 [59972] - [Loga.vn]

So với tự thụ tinh thì thụ tinh chéo tiến hóa hơn. Nguyên nhân là vì

Câu 25 [59969] - [Loga.vn]

Một phân tử ADN có tổng số nucleotit loại A và G chiếm tỉ lệ 40%. Phân tử ADN này
nhiều khả năng hơn cả là
 

Câu 26 [59965] - [Loga.vn]

Ví dụ nào sau đây thể hiện mối quan hệ cạnh tranh trong quần xã?

Câu 27 [59963] - [Loga.vn]

Dương xỉ phát triển ở đại nào sau đây?

Câu 28 [59960] - [Loga.vn]

Khi kích thước của một quần thể động vật sinh sản theo lối giao phối giảm xuống dưới mức tối thiểu thì xu hướng nào sau đây ít có khả năng xảy ra nhất?

Câu 29 [59936] - [Loga.vn]

Cho các hiện tượng sau đây:
(1)    Loài cáo Bắc cực sống ở xứ lạnh vào mùa đông có lông màu trắng, còn mùa hè thì có lông màu vàng hoặc xám.
(2)    Lá của cây vạn niên thanh thường có rất nhiều đốm hoặc vệt màu trắng xuất hiện trên mặt lá xanh.
(3)    Trong quần thể của loài bọ ngựa có các cá thể có màu sắc khác nhau như màu lục, nâu hoặc
vàng, giúp chúng ngụy trang tốt trong lá cây, cành cây hoặc cỏ khô.    
(4)    Màu hoa Cẩm tú cầu thay đổi phụ thuộc vào độ pH của đất: nếu pH < 7 thì hoa có màu lam, nếu
pH = 7 hoa có màu trắng sữa, còn nếu pH > 7 thì hoa có màu hồng hoặc màu tím. Các hiện tượng được gọi là thường biến bao gồm:
 

Câu 30 [59934] - [Loga.vn]

Ở một loài động vật, lôcut A nằm trên NST thường qui định tính trạng màu mắt có 4 alen có quan hệ trội lặn hoàn toàn. Tiến hành hai phép lai như sau:

Phép lai 1    P: mắt đỏ x  mắt nâu  →  F1 : 25% đỏ: 50% nâu: 25% vàng
Phép lai 2    P: mắt vàng x mắt vàng  →  F1: 75% vàng : 25% trắng.

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
(1)    Thứ tự từ trội đến lặn là đỏ → nâu →vàng →trắng.
(2)    Các cá thể trong hai phép lai P đều mang kiểu gen dị hợp.
(3)    F1 trong cả hai phép lai đều có 3 kiểu gen với tỉ lệ 1 : 2 : 1.
(4)    Nếu lấy con mắt nâu P phép lai 1 lai với một trong hai con mắt vàng P ở phép lai 2 thì tỉ lệ mắt
nâu thu được là 50%.
 

Câu 31 [59928] - [Loga.vn]

Sự di truyền một bệnh P ở người do 1 trong 2 alen quy định và được thể hiện qua sơ đồ phả hệ dưới đây. Các chữ cái cho biết các nhóm máu tương ứng của mỗi người. Biết rằng sự di truyền bệnh P độc lập với di truyền các nhóm máu, quá trình giảm phân bình thường và không có đột biến xảy ra.

Có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng?
(1)    Chưa thể xác định được chính xác kiểu gen về bệnh P của 2 người trong phả hệ này.
(2)    Có tối đa 4 người mang kiểu gen đồng hợp về nhóm máu.
(3)    Xác suất để cặp vợ chồng (7) và (8) ở thế hệ (II) sinh một con trai có nhóm máu A và không bị bệnh P là 11/144.
(4)    Xác suất để cặp vợ chồng (7) và (8) ở thế hệ (II) sinh một con trai và một con gái đều có nhóm máu A và bị bệnh P là 1/2592.
Số phát biểu đúng là:
 

Câu 32 [59922] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, A quy định quả ngọt là trội hoàn toàn so với a quy định quả chua; alen B quy định chín sớm là trội hoàn toàn so với b quy định chín muộn. Hai cặp gen quy định tính trạng liên kết không hoàn toàn trên cặp NST thường. Cho P: ♀$\frac{AB}{ab}$× ♂$\frac{Ab}{aB}$. Biết rằng có 30% số tế bào sinh tinh tham gia giảm phân có xảy ra hoán vị gen, còn ở tất cả các tế bào sinh trứng đều không có sự thay đổi cấu trúc NST trong quá trình giảm phân. Trong trường hợp không xảy ra đột biến thì tính theo lý thuyết, kiểu hình quả ngọt, chín sớm ở F1 sẽ chiếm tỉ lệ:
 

Câu 33 [59918] - [Loga.vn]

Cho ruồi giấm thuần chủng mắt đỏ, cánh nguyên giao phối với ruồi giấm mắt trắng, cánh xẻ thu được F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh nguyên. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, ở F2 thu được 282 ruồi mắt đỏ, cánh nguyên; 62 ruồi mắt trắng, cánh xẻ; 18 ruồi mắt đỏ, cánh xẻ và 18 ruồi mắt trắng, cánh nguyên. Cho biết mỗi tính trạng do một gen qui định, các gen đều nằm trên NST giới tính × và một số ruồi mắt trắng, cánh xẻ bị chết ở giai đoạn phôi. Có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng?
(1)    Tất cả ruồi mắt đỏ, cánh nguyên đều là ruồi cái.
(2)    Tất cả các ruồi mang kiểu hình khác bố mẹ đều là ruồi đực.
(3)    Tần số hoán vị là 36%.
(4)    Tính theo lí thuyết, số lượng ruồi mắt trắng, cánh xẻ đã bị chết là 18 con.
 

Câu 34 [59916] - [Loga.vn]

Xét phép lai ♂AaBbDdEe × ♀AaBbDdee .Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở 10% tế bào sinh tinh có hiện tượng NST kép mang D không phân li trong giảm phân II, các cặp NST khác phân li bình thường. Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, ở 20% tế bào sinh trứng có hiện tượng NST kép mang d không phân li trong giảm phân II, các cặp NST khác phân li bình thường. Biết rằng các giao tử đều có sức sống và khả năng thụ tinh như nhau. Cho một số nhận xét sau:
(1)    Số loại kiểu gen tối đa thu được ở đời con là 198.
(2)    Theo lý thuyết, các thể ba có tối đa 36 kiểu gen.
(3)    Theo lý thuyết, tỉ lệ của kiểu gen AABbDDEe ở đời con là 1,13%.
(4)    Theo lý thuyết, tỉ lệ của các loại đột biến thể ba thu được ở đời con là 6,875%.
Số phát biểu đúng là
 

Câu 35 [59914] - [Loga.vn]

Ở người, tính trạng hình dạng lông mi do một gen có 2 alen di truyền theo qui luật trội hoàn toàn. Xét một cặp vợ chồng: Người vợ lông mi cong có em gái lông mi thẳng và anh trai lông mi cong, bố và mẹ đều lông mi cong. Người chồng lông mi cong có mẹ lông mi thẳng. Cặp vợ chồng này có một con trai đầu lòng lông mi cong kết hôn với một người vợ có lông mi cong đến từ một quần thể khác ở trạng thái cân bằng có tần số alen qui định lông mi cong là 0,9. Tính xác suất để cặp vợ chồng này có một cháu trai và một cháu gái có kiểu hình khác nhau về tính trạng lông mi là bao nhiêu?

Câu 36 [59912] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, tiến hành 2 phép lai :
-    Phép lai 1 : Cho P thuần chủng lai với nhau được F1-1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1-1 lai phân tích, được tỉ lệ là 3 trắng: 1 đỏ.
-    Phép lai 2: Cho các cá thể P thuần chủng khác nhau bởi các cặp gen tương phản lai với nhau, được F1-2 đồng loạt cây hoa đỏ, thân cao. Cho F1-2 lai phân tích, F2-2 thu được 4 loại kiểu hình là: hoa đỏ, thân cao; hoa đỏ, thân thấp; hoa trắng, thân cao và hoa trắng, thân thấp; trong đó, cây hoa đỏ, thân thấp chiếm tỉ lệ 20%.
Biết rằng tính trạng chiều cao cây do 1 cặp gen qui định. Theo lý thuyết, kiểu hình hoa đỏ, thân cao
ở F2-2 chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
 

Câu 37 [59909] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa tím. Sự biểu hiện màu sắc của hoa còn phụ thuộc vào một gen có 2 alen (B và b) nằm trên một cặp nhiễm sắc thể khác. Khi trong kiểu gen có alen B thì hoa có màu, khi trong kiểu gen không có alen B thì hoa không có màu (trắng). Cho giao phấn giữa một cây hoa tím với một cây hoa trắng thì đời con có thể xuất hiện những kết quả sau đây?
(1) 100% hoa tím. (2) 100% đỏ.
(3) 100% trắng. (4) 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng.
(5) 1 cây hoa tím: 1 cây hoa trắng. (6) 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa tím.
(7) 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa tím: 2 cây hoa trắng.

(8) 2 cây hoa đỏ: 1 cây hoa tím: 1 cây hoa trắng.
 

Câu 38 [59905] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà Lan, tính trạng hoa đỏ là do gen A qui định trội hoàn toàn so với gen a qui định hoa trắng, gen quy định tính trạng nằm trên NST thường. Cho 2 cây có kiểu hình khác nhau giao phấn với nhau được F1, sau đó cho các cây F1 ngẫu phối liên tiếp đến F4 thu được 180 cây hoa trắng và 140 cây hoa đỏ. Chọn ngẫu nhiên một cây hoa đỏ ở F4 cho tự thụ phấn, nếu giả sử mỗi quả trên cây F4 đều chứa 3 hạt thì xác suất để cả 3 hạt trong cùng một quả khi đem gieo đều mọc thành cây hoa đỏ là:

Câu 39 [59903] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, màu đỏ của hoa là do tác động của hai gen trội A và B theo sơ đồ sau:

Gen a và b không tạo được enzim. Hai cặp gen này nằm trên hai cặp NST khác nhau. Thực hiện  một phép lai P giữa một cây hoa vàng với một cây hoa trắng. F1 thu được 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tạp giao thu được F2. Theo lí thuyết, nếu cho các cây hoa trắng ở F2 tạp giao với cây hoa đỏ ở F1 thì tỉ lệ kiểu hình xuất hiện ở đời lai là:

Câu 40 [59896] - [Loga.vn]

Cắt con sao biển thành 2 phần, về sau chúng hình thành 2 cơ thể mới. Hình thức này được gọi là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook