Chi tiết đề thi

Đề số 05- Bộ đề ôn thi THPTQG môn Sinh học có lời giải chi tiết

ctvloga334
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [60890] - [Loga.vn]

Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua bộ phận nào?

Câu 2 [60886] - [Loga.vn]

Phép lai nào sau đây cho 100% hoa đỏ?

Câu 3 [60883] - [Loga.vn]

Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở chỉ thực hiện chức năng nào?

Câu 4 [60881] - [Loga.vn]

Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở chỉ thực hiện chức năng nào?

Câu 5 [60880] - [Loga.vn]

Nếu mã gốc của gen có đoạn TAX ATG GGX GXT AAA thì mARN tương ứng là:

Câu 6 [60877] - [Loga.vn]

Khi nói về sự phân bố cá thể trong quần thể sinh vật, cho một số phát biểu nào sau đây:
(1) Phân bố theo nhóm là kiểu phân bố ít gặp nhất, giúp các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.
(2) Phân bố ngẫu nhiên thường gặp khi điều kiện sống phân bố không đều trong môi trường và các cá thể không có tính lãnh thổ.
(3) Phân bố đều thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều và các cá thể có tính lãnh thổ cao.
(4) Phân bố theo nhóm thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường và các cá
thể thích sống tụ họp.
Số phát biểu đúng là:

Câu 7 [60876] - [Loga.vn]

Loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã là

Câu 8 [60874] - [Loga.vn]

Trong nguyên phân, hình thái đặc trưng của nhiễm sắc thể được quan sát rõ nhất vào kỳ:

Câu 9 [60871] - [Loga.vn]

Theo mô hình opêron Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?

Câu 10 [60623] - [Loga.vn]

Liên hệ ngược là:

Câu 11 [60621] - [Loga.vn]

Phép lai nào dưới đây có khả năng cho đời con có ưu thế lai cao nhất?

Câu 12 [60619] - [Loga.vn]

Nghiên cứu sơ đồ qua đây về mối quan hệ giữa hai pha của quá trình quang hợp ở thực vật
và các phát biểu tương ứng, cho biết b là một loại chất khử.

(1)    Pha 1 được gọi là pha sáng và pha 2 được gọi là pha tối.
(2)    Pha 1 chỉ diễn ra vào ban ngày (trong điều kiện có ánh sáng) , pha 2 chỉ diễn ra vào ban đêm
(trong điều kiện không có ánh sáng).
(3)    Chất A, B và C lần lượt là nước, khí cacbonic và khí oxi.
(4)    a và b lần lượt là ATP và NADPH, c và d lần lượt là ADP và NADP+.
(5)    Ở một số nhóm thực vật, pha 1 và pha 2 có thể xảy ra ở những loại tế bào khác nhau.
(6)    Pha 1 diễn ra tại Tilacoit còn pha 2 diễn ra trong chất nền của lục lạp. Số phát biểu đúng là:
 

Câu 13 [60617] - [Loga.vn]

Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối có đặc điểm nổi trội là

Câu 14 [60615] - [Loga.vn]

Nhóm sắc tố nào đóng vai trò quan trọng nhất đối với quá trình quang hợp?

Câu 15 [60614] - [Loga.vn]

 Hiện tượng bất thụ đực xảy ra ở một số loài thực vật, nghĩa là cây không có khả năng tạo được phấn hoa hoặc phấn hoa không có khả năng thụ tinh. Một gen lặn qui định sự bất thụ đực nằm trong tế bào chất. Nhận xét nào sau đây về dòng ngô bất thụ đực là đúng?

Câu 16 [60613] - [Loga.vn]

Yếu tố nào là nguyên nhân chủ yếu gây ra sự đóng hoặc mở khí khổng?

Câu 17 [60612] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật alen A quy định Thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết phép lai nào sau đây cho đời con có cả cây thân cao và cây thân thấp?

Câu 18 [60611] - [Loga.vn]

Khi nói về chu trình nitơ, khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 19 [60609] - [Loga.vn]

Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, ở giai đoạn tiến hóa tiền sinh học, dưới tác
động của chọn lọc tự nhiên, những tế bào sơ khai được giữ lại và nhân lên là những tế bào
(1)    được hình thành sớm nhất.
(2)    có khả năng trao đổi chất và năng lượng với môi trường.
(3)    có khả năng tăng kích thước.
(4)    có khả năng phân chia và duy trì thành phần hóa học thích hợp của mình.
Số đặc điểm đúng là:
 

Câu 20 [60607] - [Loga.vn]

Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình Crep tạo ra:

Câu 21 [60605] - [Loga.vn]

Trong nông nghiệp có thể sử dụng ong mắt đỏ để diệt trừ sâu hại, sử dụng một số loài kiến để diệt trừ rệp cây. Đặc điểm nào sau đây không phải là ưu điểm của phương pháp trên?

Câu 22 [60603] - [Loga.vn]

Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có một ngăn?

Câu 23 [60602] - [Loga.vn]

Trong các nguyên tố: N, P, K, Ca, Fe, Mg. Các nguyên tố nào là thành phần của diệp lục?

Câu 24 [60600] - [Loga.vn]

Dựa vào nguồn gốc phát sinh, em hãy cho biết hội chứng nào dưới đây không cùng nhóm
với những hội chứng còn lại?
 

Câu 25 [60597] - [Loga.vn]

Khi nói về các bằng chứng tiến hoá, một học sinh đã đưa ra các nhận định sau:
(1)    Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.
(2)    Những loài có quan hệ họ hàng càng gần nhau thì trình tự các axit amin trong prôtêin giống
nhau càng nhiều.
(3)    Nếu trình tự axit amin trong một loại prôtêin giống nhau giữa 2 cá thể thì chứng tỏ 2 cá thể đó thuộc 1 loài.
(4)    Trong tế bào của các loài sinh vật khác nhau đều có thành phần axit amin giống nhau là một loại bằng chứng tế bào học.
Các nhận định đúng gồm:
 

Câu 26 [60595] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau về các nhân tố tiến hóa:
(1)    Đột biến tạo ra alen mới và làm thay đổi tần số tương đối các alen của quần thể rất chậm.
(2)    Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen và làm thay đổi tần số tương đối các alen theo
một hướng xác định.
(3)    Di - nhập gen có thể làm phong phú thêm hoặc làm nghèo vốn gen của quần thể.
(4)    Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm tăng tần số của một alen có hại trong quần thể.
(5)    Giao phối không ngẫu nhiên làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
Các phát biểu đúng là:
 

Câu 27 [60594] - [Loga.vn]

Khi nói về nhân tố tiến hóa, xét các đặc điểm sau:
(1)    Đều có thể làm xuất hiện các kiểu gen mới trong quần thể.
(2)    Đều làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định.
(3)    Đều có thể làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.
(4)    Đều có thể làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
(5)    Đều có thể làm xuất hiện các alen mới trong quần thể.
Số đặc điểm mà cả nhân tố di – nhập gen và nhân tố đột biến đều có là:
 

Câu 28 [60592] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây phản ánh mối quan hệ hỗ trợ cùng loài?

Câu 29 [60587] - [Loga.vn]

Ở người, thời gian mỗi chu kỳ hoạt động của tim trung bình là:

Câu 30 [60585] - [Loga.vn]

Khi có sự phát tán hoặc di chuyển của một nhóm cá thể đi lập quần thể mới đã tạo ra tần số tương đối của các alen rất khác so với quần thể gốc vì

Câu 31 [60584] - [Loga.vn]

Thành phần chủ yếu của dịch mạch rây là:

Câu 32 [60583] - [Loga.vn]

Mối quan hệ giữa loài A và B được biểu diễn bằng sự biến động số lượng của chúng theo hình bên. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

(1)    Mối quan hệ giữa hai loài này là quan hệ cạnh tranh.
(2)    Kích thước cơ thể của loài A thường lớn hơn loài B.
(3)    Sự biến động số lượng của loài A dẫn đến sự biến động số lượng của loài B và ngược lại.
(4)    Loài B thường có xu hướng tiêu diệt loài A.
(5)    Mối quan hệ giữa 2 loài A và B được xem là động lực cho quá trình tiến hóa.
 

Câu 33 [60582] - [Loga.vn]

Đoạn mạch thứ nhất của gen có trình tự các nuclêôtit là 5’– GXATGAAXTTTGATXX –3’. Tỉ lệ $\frac{A+T}{G+X}$trên đoạn mạch thứ hai của gen là

Câu 34 [60581] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, hai gen B và V cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, trong đó B quy định thân xám trội hoàn toàn so với b quy định thân đen, V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với v quy định cánh cụt; gen D nằm trên NST giới tính × ở đoạn không tương đồng quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d quy định mắt trắng. Cho ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng được F1 có 100% cá thể mang kiểu hình giống ruồi mẹ. Các cá thể F1 giao phối tự do thu được F2. Ở F2, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 1,25%.
Cho các phát biểu sau:
(1)    Kiểu gen của ruồi cái F1 là $\frac{Bv}{bV}X^{D}X^{d}$
 (2)    Tần số hoán vị gen của con ruồi đực F1 là 20%.
(3)    Nếu cho ruồi cái F1 lai phân tích thì ở đời con, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 2,5%.
(4)    Cho các con ruồi cái có kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F2 giao phối với con ruồi đực F1, ở thế hệ con, trong những con ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ thì con ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ dị hợp chiếm tỉ lệ 72,3%.
Số phát biểu đúng là:
 

Câu 35 [60579] - [Loga.vn]

Ở người, tính trạng thuận tay là do một locus trên NST thường chi phối, alen A quy định thuận tay phải là trội hoàn toàn so với alen a quy định thuận tay trái. Ở một quần thể người, người ta nhận thấy có 16% dân số thuận tay trái, nếu quần thể này cân bằng di truyền về locus nghiên cứu thì xác suất để một cặp vợ chồng đều thuận tay phải trong quần thể nói trên sinh ra hai đứa con đều thuận tay phải là bao nhiêu?
 

Câu 36 [60578] - [Loga.vn]

Có 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen $\frac{AB}{ab}DdEe$ giảm phân hình thành giao tử và không xảy ra hiện tượng trao đổi chéo, tỷ lệ các loại giao tử có thể được tạo ra là
(1) 6:6:1:1.    (2) 2:2:1:1:1:1.    (3) 2:2:1:1.    (4) 3:3:1:1.
(5) 1:1:1:1.    (6) 1:1.    (7) 4: 4: 1: 1.    (8) 1:1:1:1:1:1:1:1.
 

Câu 37 [60577] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn, xét phép lai:

P:$\frac{AB}{ab}\frac{DH}{dh}X^{E}X^{e}$ x $\frac{Ab}{aB}\frac{DH}{dh}X^{E}Y$ . Tỉ lệ kiểu hình đực mang tất cả các tính trạng trội ở F1 chiếm 8.75%. Phát biểu nào sau đâu đúng?

Câu 38 [60576] - [Loga.vn]

Lai hai dòng chuột đuôi dài và đuôi ngắn được F1 toàn chuột đuôi dài, cho F1 giao phối được F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 đuôi dài: 1 đuôi ngắn. Xác suất để đời con của một tổ hợp lai giữa 2 chuột F1 thu được 2 con đuôi dài và 2 con đuôi ngắn là

Câu 39 [60575] - [Loga.vn]

Một gen nhân đôi liên tiếp 4 lần. Giả sử rằng 5-Brôm Uraxin chỉ xâm nhập vào một sợi mới đang tổng hợp ở một trong hai gen con đang bước vào lần nhân đôi thứ hai thì tỉ lệ gen đột biến so với gen bình thường được tạo ra từ quá trình nhân đôi trên là bao nhiêu?

Câu 40 [60574] - [Loga.vn]

Lai ruồi giấm mắt đỏ tươi thuần chủng với ruồi đực có mắt trắng thuần chủng người ta thu được 100% ruồi cái F1 có mắt đỏ tía và 100% ruồi đực F1 có mắt đỏ tươi. Cho ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau người ta thu được F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình : 3/8 số ruồi F2 có mắt đỏ tía, 3/8 số ruồi F2 có mắt đỏ tươi và 2/8 số ruồi F2 có mắt trắng. Biết rằng không có hiện tượng đột biến xảy ra và không có hiện tượng gen gây chết. Nếu cho các con ruồi mắt đỏ tía ở F2 ngẫu phối thì tỉ lệ ruồi đực mắt trắng thu được là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook