Chi tiết đề thi

Đề số 08- Bộ đề ôn thi THPTQG môn Sinh học có lời giải chi tiết

ctvloga334
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [61237] - [Loga.vn]

Tế bào lông hút hút nước chủ động bằng cách

Câu 2 [61234] - [Loga.vn]

Nhân tố tiến hoá có thể làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng xác định
là:
(1) Đột biến.                              (2) Di - nhập gen.                                        (3) Giao phối không ngẫu nhiên.
(4) Chọn lọc tự nhiên.               (5) Các yếu tố ngẫu nhiên.
Phương án đúng là:
 

Câu 3 [61231] - [Loga.vn]

Khi nói về mức phản ứng, điều nào sau đây không đúng?

 

Câu 4 [61229] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng nitơ của thực vật?
I.    Biến nitơ phân tử (N2) sẵn có trong khí quyển ở dạng trơ thành dạng nitơ khoáng NH3 (cây dễ
dàng hấp thụ).
II.    Xảy ra trong điều kiện bình thường ở hầu khắp mọi nơi trên Trái Đất.
III.    Lượng nitơ bị mất hàng năm do cây lấy đi luôn được bù đắp lại đảm bảo nguồn cấp dinh dưỡng nitơ bình thường cho cây.
IV.    Nhờ có enzim nitrôgenaza, vi sinh vật cố định nitơ có khả năng liên kết nitơ phân tử với hiđrô
thành NH3.
V.    Cây hấp thụ trực tiếp nitơ vô cơ hoặc nitơ hữu cơ trong xác sinh vật.
 

Câu 5 [61227] - [Loga.vn]

Quá trình tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa chủ yếu diễn ra như thế nào?

Câu 6 [61226] - [Loga.vn]

Trong các bằng chứng tiến hóa sau đây, bằng chứng nào không phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới?
 

Câu 7 [61223] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về sự tác động của chọn lọc tự nhiên?
(1)    Chọn lọc tự nhiên không thể loại bỏ hoàn toàn một alen lặn gây chết ra khỏi quần thể.
(2)    Chọn lọc tự nhiên không tác động lên từng alen riêng lẻ ở các loài sinh vật lưỡng bội.
(3)    Chọn lọc tự nhiên tác động chủ yếu lên hai cấp độ cá thể và quần thể.
(4)    Chọn lọc tự nhiên không diễn ra khi điều kiện sống ổn định liên tục qua nhiều thế hệ.
(5)    Chọn lọc tự nhiên không tác động trực tiếp lên kiểu gen.
 

Câu 8 [61221] - [Loga.vn]

Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hóa như sau:
(1)    Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.
(2)    Là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho quá trình tiến hóa.
(3)    Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể cho dù alen đó là có lợi.
(4)    Tạo ra alen mới, làm phong phú vốn gen của quần thể.
(5)    Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm.
Có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của đột biến gen?
 

Câu 9 [61220] - [Loga.vn]

Cho các nhân tố sau:
(1) Chọn lọc tự nhiên.    (2) Giao phối ngẫu nhiên. (3) Giao phối không ngẫu nhiên.
(4)    Các yếu tố ngẫu nhiên.   (5) Đột biến.    (6) Di - nhập gen.
Có bao nhiêu nhân tố tiến hóa có thể làm tăng sự đa dạng di truyền trong quần thể giao phối?
 

Câu 10 [61218] - [Loga.vn]

Gen đa hiệu là

Câu 11 [61215] - [Loga.vn]

Hình bên dưới thể hiện cấu trúc của một số loại nuclêôtit cấu tạo nên ADN và ARN.

Hình nào trong số các hình trên là không phù hợp?

Câu 12 [61213] - [Loga.vn]

Ý nào dưới đây không đúng với vai trò thoát hơi nước ở lá?

Câu 13 [61212] - [Loga.vn]

Ở thực vật, bào quan thực hiện chức năng hô hấp hiếu khí chính là

Câu 14 [61208] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sâu đây chưa chính xác?

Câu 15 [61206] - [Loga.vn]

Trong những hoạt động sau đây của con người, có bao nhiêu hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?
(1)    Sử dụng tiết kiệm nguồn nước.
(2)    Tăng cường khai thác các nguồn tài nguyên tái sinh và không tái sinh.
(3)    Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên và đưa tất cả các loài vào chăm sóc.
(4)    Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, tránh đốt rừng làm nương rẫy.
(5)    Tăng cường xây dựng các đập thuỷ điện, khai thác cát làm sạch lòng sông nhằm khai thông dòng chảy.
(6)    Sử dụng biện pháp hoá học trong nông nghiệp nhằm loại trừ côn trùng gây hại mùa màng.
(7)    Tăng cường khai thác rừng đầu nguồn nhằm lấn biển, mở rộng đất liền, xây các bến cảng.
(9)    Tăng cường sử dụng chất tẩy rửa hoá học làm sạch mầm bệnh trong đất và nước.
(10)    Nước thải công nghiệp, y tế phải xử lí theo quy định môi trường trước khi thải ra cộng đồng
 

Câu 16 [61204] - [Loga.vn]

Trong quần thể người có một số bệnh, tật và hội chứng di truyền như sau:
(1) Bệnh ung thư máu.                                        (2) Bệnh hồng cầu hình liềm.
(3) Bệnh bạch tạng.                                             (4)    Hội chứng Claiphentơ.
(5) Tật dính ngón tay số 2 và 3.                           (6) Bệnh máu khó đông.
(7) Hội chứng Tớcnơ.                                          (8) Hội chứng Đao.                      (9) Bệnh mù màu.
Những thể đột biến lệch bội trong các bệnh, tật và hội chứng trên là:
 

Câu 17 [61199] - [Loga.vn]

Trong các dạng đột biến gen sau có bao nhiêu dạng đột biến chắc chắn làm thay đổi trình
tự axit amin trong prôtêin hoàn chỉnh?
(1)    Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit thứ 2 của một bộ 3 nằm gần bộ 3 mở đầu.
(2)    Mất một nuclêôtit trong một intron ở giữa gen.
(3)    Thay thế 1 cặp nuclêôtit nằm gần bộ 3 kết thúc của trình tự mã hóa.
(4)    Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit trong bộ 3 mã hóa cho Tirôzin.
 

Câu 18 [61198] - [Loga.vn]

Khi quan sát quá trình phân bào bình thường ở một tế bào sinh dưỡng (tế bào A) của một loài dưới kính hiển vi, người ta bắt gặp hiện tượng được mô tả ở hình bên dưới.

Có bao nhiêu kết luận sau đây là không đúng?
(1)    Tế bào A đang ở kì đầu của quá trình nguyên phân.
(2)    Tế bào A có bộ nhiễm sắc thể 2n = 4.
(3)    Tế bào A khi kết thúc quá trình phân bào tạo ra các tế bào con có bộ nhiễm sắc thể 2n = 2.
(4)    Số tâm động trong tế bào A ở giai đoạn này là 8.
(5)    Tế bào A là tế bào của một loài thực vật bậc cao.
 

Câu 19 [61196] - [Loga.vn]

Những động vật ăn thực vật có dạ dày 4 ngăn là

Câu 20 [61192] - [Loga.vn]

Cho các phép lai (P) giữa các cây tứ bội sau đây:
(I) AAaaBBbb x AAAABBBb    (II) AaaaBBBB x AaaaBBbb
(III) AaaaBBbb x AAAaBbbb    (IV) AAaaBbbb x AAaaBBbb
Biết rằng các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Nếu một cặp gen qui định một cặp tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn thì có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về kết quả ở đời F1 của các phép lai trên?
(1)    Có 2 phép lai cho có 12 kiểu gen.
(2)    Có 3 phép lai cho có 2 kiểu hình.
(3)    Có 3 phép lai không xuất hiện kiểu hình lặn về cả hai tính trạng.
(4)    Phép lai 4 cho số loại kiểu gen và số loại kiểu hình nhiều nhất trong các phép lai.
 

Câu 21 [61191] - [Loga.vn]

Có một trình tự mARN [5’- AUG GGG UGX UXG UUU - 3’] mã hoá cho một đoạn pôlipeptit gồm 5 axit amin. Dạng đột biến nào sau đây dẫn đến việc chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh được tổng hợp từ trình tự ARN do gen đột biến tổng hợp chỉ còn lại 2 axit amin?

Câu 22 [61187] - [Loga.vn]

Trong quá trình dịch mã,

Câu 23 [61183] - [Loga.vn]

Một loài giun dẹp sống trong cát ở vùng ngập thủy triều ven biển. Trong mô của giun dẹp có các tảo lục đơn bào sống. Khi thủy triều xuống, giun dẹp phơi mình trên cát và khi đó tảo lục có khả năng quang hợp. Giun dẹp sống bằng tinh bột do tảo lục quang hợp tổng nên. Quan hệ giữa tảo lục đơn bào và giun dẹp là

Câu 24 [61180] - [Loga.vn]

Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là:     

Câu 25 [61176] - [Loga.vn]

Có những loài sinh vật bị con người săn bắt hoặc khai thác quá mức, làm giảm mạnh số lượng cá thể thì sẽ có nguy cơ bị tuyệt chủng. Cho các cách giải thích sau đây:
(1)    Khi số lượng cá thể của quần thể còn lại quá ít thì dễ xảy ra giao phối không ngẫu nhiên sẽ dẫn đến làm tăng tần số alen có hại.
(2)    Khi số lượng cá thể của quần thể còn lại quá ít thì đột biến trong quần thể dễ xảy ra, làm tăng tần số alen đột biến có hại.
(3)    Khi số lượng cá thể của quần thể còn lại quá ít thì dễ xảy ra biến động di truyền, làm nghèo vốn
gen cũng như làm biến mất nhiều alen có lợi của quần thể.
(4)    Khi số lượng cá thể của quần thể giảm mạnh thì sẽ làm giảm di - nhập gen, làm giảm sự đa dạng
di truyền của quần thể.
Có bao nhiêu cách giải thích chưa hợp lí.
 

Câu 26 [61175] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về quá trình hình thành quần thể thích nghi

Câu 27 [61171] - [Loga.vn]

Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, những quần xã xuất hiện sau so với các quần xã xuất hiện trước thường có đặc điểm là:

Câu 28 [61166] - [Loga.vn]

 Mối quan hệ giữa cường độ ánh sáng và nồng độ CO2 có ảnh hưởng đến quá trình quang
hợp như thế nào?

Câu 29 [61163] - [Loga.vn]

Khái niệm pha sáng nào dưới đây của quá trình quang hợp là đầy đủ nhất?

Câu 30 [61136] - [Loga.vn]

Xét các mối quan hỗ trợ giữa các sinh vật trong quần xã, có bao nhiêu mối quan hệ đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các loài khác.

Câu 31 [61134] - [Loga.vn]

Trong kỹ thuật di truyền, việc lựa chọn các thể truyền mang các gen kháng thuốc kháng sinh nhằm mục đích

Câu 32 [61133] - [Loga.vn]

Phát biểu không đúng khi nói về động lực của dòng mạch gỗ là

Câu 33 [61129] - [Loga.vn]

Một quần thể ngẫu phối, ở thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gen là 0,36BB : 0,48Bb : 0,16bb. Khi trong quần thể này, các cá thể có kiểu gen dị hợp có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn hẳn so với các cá thể có kiểu gen đồng hợp thì xu hướng biến đổi tần số các alen là

Câu 34 [61127] - [Loga.vn]

Xét một bệnh di truyền đơn gen ở người do gen lặn gây nên. Một người phụ nữ bình thường có cậu (em trai của mẹ) mắc bệnh lấy chồng bình thường nhưng có mẹ chồng và chị chồng mắc bệnh. Những người khác trong gia đình không ai bị bệnh này, nhưng bố đẻ của cô ta đến từ một quần thể khác đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen gây bệnh là 1/10. Cặp vợ chồng trên sinh được con gái đầu lòng không mắc bệnh này. Biết rằng không xảy ra đột biến mới ở tất cả những người trong các gia đình. Dựa vào các thông tin trên hãy cho biết trong các dự đoán sau, có bao nhiêu dự đoán đúng?
(1)    Xác suất để người con gái của cặp vợ chồng trên mang alen gây bệnh là 16/29.
(2)    Xác suất sinh con thứ hai của vợ chồng trên là trai không bị bệnh là 29/64.
(3)    Người con gái của cặp vợ chồng trên lấy một người chồng không bị bệnh nhưng mang alen gây bệnh. Xác suất để cặp vợ chồng cô con gái này sinh được một người con trai không bị bệnh là 15/58
(4)    Xác suất để bố đẻ của người vợ mang alen gây bệnh là 2/11.
 

Câu 35 [61126] - [Loga.vn]

Ở một loài thú, alen A qui định lông đen là trội hoàn toàn so với alen a qui định lông trắng nằm trên vùng tương đồng của cặp nhiễm sắc thể XY. Tiến hành phép lai giữa con cái lông trắng với con đực lông đen thuần chủng được F1. Cho F1 tạp giao thu được F2 có cả các cá thể lông đen và lông trắng. Nếu cho các con đực ở F2 giao phối con cái lông trắng ở thế hệ bố mẹ thì đời lai sẽ thu được tỉ lệ

Câu 36 [61123] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, người ta thực hiện phép lai (P): thu được F1. Trong tổng số cá thể F1, số cá thể không mang alen lặn của các gen trên chiếm tỉ lệ 2,5%. Biết rằng không phát sinh đột biến, sức sống các cá thể như nhau. Theo lý thuyết, ở F1 số cá thể mang ít nhất 2 alen trội của các gen trên chiếm tỉ lệ:

Câu 37 [61122] - [Loga.vn]

Xét 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDd. Bốn tế bào này thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử, trong đó có 1 tế bào không phân ly cặp NST mang cặp gen Aa ở lần giảm phân I, lần giảm phân II xảy ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lý thuyết, trong số các trường hợp phát sinh tỉ lệ giao tử sau đây, trường hợp nào không thể xảy ra?

Câu 38 [61117] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, hai cặp gen Aa, Bb liên kết không hoàn trên cặp nhiễm sắc thể thường. Khi lai hai cơ thể dị hợp hai cặp gen trên, các cá thể thu được ở thế hệ F1 có kiểu gen chiếm 6%. Cho biết cả hai giới đều xảy ra hoán vị gen với tần số bằng nhau. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 39 [61114] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm đực có thành phần kiểu gen AaBbDdXY. Quan sát quá trình phát triển của phôi, ở lần phân bào thứ 6 có một số tế bào cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd không phân li. Cho rằng phôi đó phát triển thành thể đột biến thì có mấy dòng tế bào khác nhau về số lượng nhiễm sắc thể?

Câu 40 [61111] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật tự thụ phấn bắt buộc, tính trạng hình dạng quả được quy định bởi một cặp gen gồm có 3 alen tương quan trội lặn hoàn toàn theo thứ tự: A1>A2>A3; trong đó A1 quy định quả tròn, A2 quy định quả bầu, A3 quy định quả dài. Trong quần thể loài này, người ta lấy ngẫu nhiên 2 cây quả tròn cho tự thụ phấn thu được đời F1. Giả sử không có đột biến xảy ra, sức sống các cá thể là như nhau. Theo lý thuyết, trong số các trường hợp phát sinh tỉ lệ kiểu hình sau đây, có bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra ở đời F1?
(1)    100% cây quả tròn.
(2)    75% cây quả tròn : 25% cây quả bầu.
(3)    75% cây quả tròn : 25% cây quả dài.
(4)    87,5% cây quả tròn : 12,5% cây quả bầu.
(5)    50% cây quả tròn : 50% cây quả bầu.
(6)    87,5% cây quả tròn : 12,5% cây quả dài.
(7)    50% cây quả tròn : 25% cây quả bầu : 25% cây quả dài.
(8)    75% cây quả tròn : 12,5% cây quả bầu : 12,5% cây quả dài.
 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook