Chi tiết đề thi

ĐỀ SỐ 1

ctvhoahoc2
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [41178] - [Loga.vn]

Sự khử cực của sợi trục được tạo ra do:

Câu 2 [41177] - [Loga.vn]

Sự xuất hiện đường glucose trong nước tiểu:

Câu 3 [41176] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là sản phẩm của hô hấp hiếu khí?

Câu 4 [41175] - [Loga.vn]

Loại tảo nào có thể sống ở mực nước sâu nhất?

Câu 5 [41174] - [Loga.vn]

Một phân tử đi từ bên trong màng tilacoit đến chất nền ti thể phải đi qua mấy lớp màng?

Câu 6 [41173] - [Loga.vn]

Sự tiến hóa của hệ tuần hoàn diễn ra theo hướng:

Câu 7 [41172] - [Loga.vn]

Khi động vật có vú hít thở bình thường, nguyên nhân nào gây nên dòng không khí từ bên ngoài đi vào trong phổi?

Câu 8 [41171] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây là không đúng?

Câu 9 [41170] - [Loga.vn]

Các nguyên tố vi lượng cần cho cây với một lượng nhỏ vì:

Câu 10 [41169] - [Loga.vn]

Sức căng trương nước tăng trong trường hợp nào?

Câu 11 [41168] - [Loga.vn]

Đặc điểm không thuộc quần xã sinh vật rừng nhiệt đới là

Câu 12 [41167] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu về các yếu tố ngẫu nhiên, ý nào chưa chính xác?

Câu 13 [41166] - [Loga.vn]

Cho các nhân tố sau:

(1) Đột biến (2) Giao phối không ngẫu nhiên. (3) Di nhập gen.

(4) Chọn lọc tự nhiên. (5) Các yếu tố ngẫu nhiên. (6) Ngẫu phối.

Có bao nhiêu nhân tố tiến hóa có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?

Câu 14 [41165] - [Loga.vn]

Có mấy hiện tượng sau đây là hiện tượng khống chế sinh học?

 1. Dùng bẫy diệt chuột để bảo vệ mùa màng.
 2. Dùng ong mắt đỏ để diệt sâu đục thân hại lúa.
 3. Dùng thuốc trừ sâu để diệt sâu bệnh.
 4. Bắt bớt rắn dọc dưa để diệt chuột hại lúa.

Đáp án đúng là:

Câu 15 [41164] - [Loga.vn]

Khi nói về đột biến gen, ý nào chưa đúng?

Câu 16 [41163] - [Loga.vn]

Một loài thực vật màu hoa do 1 locut gen nằm trên NST thường quy định, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Xét một quần thể đang cân bằng di truyền thấy có 64% cây hoa đỏ. Người ta chọn ngẫu nhiên 5 cây hoa đỏ trong quần thể trên. Xác suất khi cho 5 cây hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên thu được đời con có tỉ lệ 24 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng là bao nhiêu? Biết rằng không có đột biến xảy ra.

Câu 17 [41162] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, lai cây hoa đỏ, cánh dài thuần chủng với cây hoa trắng, cánh ngắn thuần chủng F1 thu được toàn cây hoa đỏ, cánh ngắn. Cho các cây F1 tự thụ phấn F2 thu được 25% cây hoa đỏ, cánh dài : 50% cây hoa đỏ, cánh ngắn : 25% cây hoa trắng, cánh ngắn. Quy luật di truyền chi phối là

Câu 18 [41161] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Tính trạng màu hoa do 1 locut gen nằm trên NST thường quy định, trong đó, alen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng. Cho 2 cây hoa đỏ đồng hợp giao phấn với cây hoa trắng, đời con thu được 24 cây hoa đỏ và 1 cây hoa trắng. Lí do nào có thể giải thích cho sự xuất hiện của cây hoa trắng?

 1. Đột biến mất đoạn NST đã xảy ra trong nguyên phân của cây hoa đỏ.
 2. Đột biến gen đã xảy ra trong giảm phân của cây hoa trắng.
 3. Đột biến số lượng NST đã xảy ra trong giảm phân của cây hoa đỏ.
 4. Đột biến số lượng NST hoặc đột biến gen đã xảy ra trong nguyên phân của cây hoa đỏ.

Có bao nhiêu ý đúng?

Câu 19 [41160] - [Loga.vn]

Ở một ruồi giấm, khi đem lai con cái chân cao, mắt đỏ với con đực chân thấp, mắt trắng thu được F1 toàn chân cao, mắt đỏ. Cho các con ở F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau ở F2 thu được 140 chân cao, mắt đỏ; 50 chân cao, mắt trắng; 48 chân thấp, mắt đỏ và 15 chân thấp, mắt trắng. Mỗi tính trạng do 1 gen quy định và không có đột biến xảy ra. Cho các con chân cao, mắt trắng giao phối với các con chân thấp, mắt đỏ. Xác suất thu được ruồi chân cao, mắt đỏ ở F3 là

Câu 20 [41159] - [Loga.vn]

Ở người bệnh bạch tạng do 1 gen lặn nằm trên NST quy định, alen trội tương ứng quy định người bình thường. Một quần thể người đang cân bằng di truyền có 96% người bình thường. Một cặp vợ chồng bình thường trong quần thể trên dự định sinh 2 người con. Xác suất để 2 người con của họ đều bình thường là

Câu 21 [41158] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật chiều cao cây do 4 cặp gen phân li độc lập tương tác cộng gộp quy định. Mỗi alen trội làm tăng chiều cao cây thêm 5cm. Đem cây cao nhất lai với cây thấp nhất thu được cây F1 cao 150cm. Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Chọn 2 cây bất kỳ ở F2, xác suất bắt gặp 1 cây cao 160cm và 1 cây cao 150cm là bao nhiêu?

Câu 22 [41157] - [Loga.vn]

Nói về ung thư, phát biểu nào chưa chính xác?

Câu 23 [41156] - [Loga.vn]

Cho các đặc điểm về đột biến như sau:

 1. Chiều dài NST không thay đổi.
 2. Số lượng nhóm gen liên kết thay đổi.
 3. Sức sinh sản của thể đột biến bị giảm.
 4. Có thể góp phần hình thành loài mới.
 5. Số lượng và thành phần gen trên NST không thay đổi.

Có bao nhiêu đặc điểm có thể thuộc về đột biết chuyển đoạn NST?

Câu 24 [41155] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, cho phép lai sau: AB//ab XGH Xgh x AB//ab XGH Y. Biết rằng khoảng cách giữa các locut cùng nằm trên một cặp NST đều như nhau là 40cM. Tỉ lệ cá thể đời con có số tính trạng trội bằng số tính trạng lặn là bao nhiêu? Biết 1 gen quy định 1 tính trạng, trội lặn hoàn toàn và không có đột biến xảy ra.

Câu 25 [41154] - [Loga.vn]

Ở cừu, alen A quy định có sừng, alen lặn tương ứng quy định không sừng. Nhưng cừu cái có kiểu gen Aa không sừng còn cừu đực có kiểu gen Aa lại có sừng. Một quần thể cừu đang cân bằng di truyền có 60% cừu không sừng. Cho các con cừu không sừng giao phối ngẫu nhiên thì tỉ lệ cừu cái không sừng ở đời con thu được là bao nhiêu? Biết không có đột biến xảy ra.

Câu 26 [41153] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, màu hoa do 2 locut gen không alen nằm trên NST quy định, trong đó, khi có mặt của cả 2 alen trội A và B thì cho hoa đỏ; khi có mặt của cặp gen aa trong kiểu gen sẽ luôn cho hoa trắng; các kiểu gen còn lại cho hoa vàng. Đem giao phấn cây hoa trắng đồng hợp lặn với cây hoa đỏ đồng hợp trội thu được đời con toàn cây hoa đỏ. Đem toàn bộ các cây hoa đỏ ở F1 cho tự thụ phấn thu được F2. Tiếp tục đem các cây hoa đỏ ở F2 thụ phấn cho các cây hoa khác màu thu được F3. Theo lí thuyết, trong số các cây hoa trắng ở F3 thì tỉ lệ hoa trắng khi đem tự thụ không có sự phân li về kiểu hình chiếm tỉ lệ

Câu 27 [41152] - [Loga.vn]

Nói về sự phát sinh và phát triển của sinh giới qua các đại địa chất phát biểu nào chưa chính xác?

Câu 28 [41151] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 29 [41150] - [Loga.vn]

Phát biểu nào đúng khi nói về học thuyết Đacuyn?

Câu 30 [41149] - [Loga.vn]

Khi trâu bò ăn cỏ chúng đánh động nhiều loài côn trùng trú ẩn trong cỏ, các loài chim ăn côn trùng săn mồi gần đàn trâu bò. Quan hệ giữa chim ăn côn trùng và trâu bò là quan hệ gì?

Câu 31 [41148] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể như sau:

 1. Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể cùng loài thể hiện qua hiệu quả nhóm.
 2. Quần thể phân bố trong một phạm vi nhất định gọi là ổ sinh thái của quần thể.
 3. Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể giúp khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường.
 4. Cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của quần thể.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Câu 32 [41147] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng

Câu 33 [41146] - [Loga.vn]

Quá trình phiên mã của sinh vật nhân sơ có bao nhiêu yếu tố sau đây không tham gia?

(1) mARN. (2) Enzim mở xoắn. (3) 8 loại nucleotit. (4) ADN.

(5) Protein. (6) Đoạn mồi. (7) ARN polimeraza. (8) Riboxom.

Câu 34 [41145] - [Loga.vn]

Ở người xét một bệnh di truyền do 2 đột biến lặn thuộc 2 locut nằm trên 2 cặp NST thường khác nhau quy định. Cho phả hệ sau:

Biết rằng III1 mang toàn gen lặn và II4, II5 có kiểu gen đồng hợp. Không có đột biến xảy ra. Cho các phát biểu sau:

 1. III2 có thể có 4 kiểu gen.
 2. III3 chỉ có 1 kiểu gen duy nhất.
 3. III3 và III4 có thể có kiểu gen khác nhau.
 4. Xác suất để cặp vợ chồng III2-III3 sinh được đứa con bình thường là 69,44%.

Số phát biểu đúng là:

Câu 35 [41144] - [Loga.vn]

Một loài động vật xét 1 locut gen gồm 2 alen trội lặn hoàn toàn, trong đó, alen A quy định mắt đỏ còn a quy định mắt trắng. Ở một quần thể có cấu trúc di truyền ở thế hệ ban đầu (P) như sau:

- Giới đực: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.

- Giới cái: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa.

Quần thể trên giao phối ngẫu nhiên qua các thế hệ. Tỉ lệ kiểu hình của quần thể ở thế hệ F3 là như thế nào? Biết rằng sau khi quần thể cân bằng di truyền thì các cá thể aa không có khả năng sinh sản.

Câu 36 [41143] - [Loga.vn]

Ở một loài thú có bộ NST 2n = 12. Xét 2 locut gen A và B cùng nằm trên 1 cặp NST thường và cách nhau 30cM. Một cơ thể đực của loài có kiểu gen AB//ab DdEe XGHY giảm phân tạo giao tử. Để cơ thể trên tạo ra tối đa tất cả các loại tinh trùng về các locut gen trên thì cần tối thiểu bao nhiêu tế bào sinh tinh tham gia giảm phân? Biết rằng không có đột biến xảy ra.

Câu 37 [41142] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau về CLTN:

 1. CLTN chỉ tác động lên kiểu hình mà không tác động lên kiểu gen.
 2. CLTN là nhân tố duy nhất liên tục tạo nên tiến hóa thích nghi.
 3. CLTN chỉ diễn ra khi môi trường không ổn định.
 4. CLTN tác động không phụ thuộc vào kích thước của quần thể.

Có bao nhiêu phát biểu chính xác?

Câu 38 [41134] - [Loga.vn]

: Ở một loài cá xét một locut gen gồm 2 alen là A và a trội lặn hoàn toàn, trong đó, A quy định vảy đỏ còn a quy định vảy trắng. Cho giao phối cá cái vảy đỏ với cá đực vảy trắng thu được F1 toàn vảy đỏ. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên F2 thu được 3 vảy đỏ : 1 vảy trắng, trong đó vảy trắng toàn con đực. Có bao nhiêu kết luận chắc chắn không đúng trong số các kết luận sau?

 1. Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X.
 2. Ở loài cá này, con đực có cặp NST giới tính là XX.
 3. Đem các con F2 cho giao phối ngẫu nhiên đời F3 luôn thu được 18,75% cá vảy trắng.
 4. Đem các con F2 cho giao phối ngẫu nhiên đời F3 luôn thu được các con đực vảy trắng.

Câu 39 [41129] - [Loga.vn]

Nguy cơ lớn nhất đối với đa dạng sinh học là

Câu 40 [41127] - [Loga.vn]

Nói về sức chứa của một quần thể, cho các phát biểu sau:

 1. có thể tính được chính xác khi sử dụng mô hình tăng trưởng logistic.
 2. nhìn chung giữ ổn định theo thời gian.
 3. có thể thay đổi khi các điều kiện của môi trường thay đổi.
 4. không bao giờ có thể vượt qua.

Có bao nhiêu phát biểu chính xác?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook