Chi tiết đề thi

ĐỀ SỐ 11

ctvhoahoc2
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [46754] - [Loga.vn]

Phả hệ ở hình mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một tính trạng đơn gen quy định (những ô màu đen mô tả người bị bệnh).

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Xác suất để người không bị bệnh là 5/6.

(2) Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

(3) Xác suất để người mang alen bệnh là 2/3.

(4) Chỉ có thể biết được kiểu gen của 8 người.

Câu 2 [46753] - [Loga.vn]

Ở một loài động vật, xét 2 lôcut gen A và B, trong đó lôcut A có 2 alen; lôcut B có 3 alen. Biết rằng 2 lôcut này không nằm trên NST Y. Theo lí thuyết, số loại kiểu gen của quần thể có thể là:

(1) 18 kiểu gen. (2) 21 kiểu gen. (3) 27 kiểu gen.

(4) 30 kiểu gen. (5) 12 kiểu gen. (6) 9 kiểu gen.

(7) 18 kiểu gen. (8) 57 kiểu gen. (9) 36 kiểu gen.

Có bao nhiêu trường hợp thoả mãn?

Câu 3 [46751] - [Loga.vn]

Ở một loài côn trùng, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể loài này có 5 loại kiểu gen với tỉ lệ bằng nhau. Cho các cá thể mắt đỏ ở (P) giao phối ngẫu nhiên. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 là

Câu 4 [46749] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục thuần chủng (P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ, quả bầu dục chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng với phép lai trên?

(1) F2có 9 loại kiểu gen.

(2) F2 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn.

(3) F1 xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

(4) Ở F2 , số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen của F1 chiếm tỉ lệ 50%.

Câu 5 [46747] - [Loga.vn]

Một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa cây quả dẹt với cây quả bầu dục (P), thu được F1 gồm toàn cây quả dẹt. Cho cây F1 lai với với cây đồng hợp lặn về các cặp gen, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây quả dẹt : 2 cây quả tròn : 1 cây quả bầu dục. Cho cây F2 tự thụ phấn thu được F3 Cho tất cả các cây quả tròn  F2giao phấn với nhau thu được F3 Lấy ngẫu nhiên một cây F3 đem trồng, theo lí thuyết, xác suất để cây này có kiểu hình quả bầu dục là

Câu 6 [46746] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài; gen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Các gặp gen này phân li độc lập với nhau. Cho cây dị hợp về 3 cặp gen giao phấn với một cây khác, thu được F1 gồm 496 cây, trong đó có 31 cây thân thấp, quả dài, hoa trắng. Biết rằng không phát sinh đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên?

Câu 7 [46745] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau về quá trình phân bào ở ruồi giấm, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Trong kì trung gian của nguyên phân, các NST giãn xoắn và tự nhân đôi thành NST kép.

(2) Ở kì sau của giảm phân II, mỗi NST kép trong cặp tương đồng phân li về một cực của tế bào.

(3) Ở kì sau của nguyên phân, mỗi NST kép tách thành 2 NST đơn và phân li đồng đều về 2 cực của tế bào.

(4) Giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau là cơ chế làm tăng biến dị tổ hợp

Câu 8 [46744] - [Loga.vn]

Một cơ thể thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14, cơ thể này dị hợp tử về tất cả các gen. Giả sử khi giảm phân tạo giao tử, trong mỗi tế bào ở kì đầu giảm phân I chỉ xảy ra trao đổi chéo ở nhiều nhất là một cặp nhiễm sắc thể và nếu có trao đổi chéo thì xảy ra tại một điểm cố định trên mỗi cặp nhiễm sắc thể và nếu có trao đổi chéo thì chỉ xảy tại một điểm cố định trên mỗi cặp nhiễm sắc thể. Số loại giao tử tối đa có thể tạo ra từ cơ thể trên là:

Câu 9 [46743] - [Loga.vn]

Vì sao phụ nữ mang thai dễ bị sảy thai vào tháng thứ ba của thai kỳ?

Câu 10 [46741] - [Loga.vn]

Ở một cây hạt kín sinh sản bằng tự thụ phấn. Giả sử có một quả chứa 20 hạt, mỗi hạt có một phôi và một nội nhũ và thịt quả có kiểu gen là aaBb. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Trong số 20 hạt, sẽ có hạt mang kiểu gen aaBB.

(2) Trong số 20 hạt, sẽ có hạt mang nội nhũ với kiểu gen aaabbb.

(3) Nếu nội nhũ của hạt có kiểu gen là aaaBBb thì phôi sẽ có kiểu gen aaBb.

(4) Trong số 20 hạt này, không thể tìm thấy hạt có kiểu gen AaBb.

Câu 11 [46739] - [Loga.vn]

Giả sử trong mỗi ngày một người lao động bình thường cần sử dụng năng lượng 675 Kcal và người này chỉ uống nước mía (nồng độ saccarozơ trong nước mía là 30%). Nếu mỗi mol ATP giải phóng 7,3 Kcal thì một ngày người đó phải uống ít nhất bao nhiêu gam nước mía để cung cấp năng lượng cho cơ thể?

Câu 12 [46738] - [Loga.vn]

Trong ruột non, chất dinh dưỡng được hấp thụ nhờ bao nhiêu cơ chế sau đây?

(1) Cơ chế khuếch tán.

(2) Cơ chế vận chuyển tích cực.

(3) Cơ chế vận chuyển thụ động qua kênh prôtêin.

(4) Cơ chế nhập bào

Câu 13 [46737] - [Loga.vn]

Khi nói về độ đa dạng của quần xã, phát biểu nào sau đây đúng?

(1) Độ đa dạng của quần xã phụ thuộc vào điều kiện sống của môi trường.

(2) Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, độ da dạng của quần xã tăng dần.

(3) Quần xã có độ đa dạng càng cao thì thành phần loài càng dễ bị biến động.

(4) Độ da dạng của quần xã càng cao thì sự phân hoá ổ sinh thái càng mạnh.

Câu 14 [46736] - [Loga.vn]

Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Sinh vật phân giải có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành vô cơ.

(2) Tất cả các loài sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

(3) Các loài động vật ăn thực vật được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ.

(4) Các loài thực vật quang hợp được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất

Câu 15 [46734] - [Loga.vn]

Cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài không có vai trò nào sau đây.

Câu 16 [46733] - [Loga.vn]

Các yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên đều có chung bao nhiêu đặc điểm sau đây?

(1) Chúng đều là các nhân tố tiến hoá.

(2) Chúng đều là các quá trình hoàn toàn ngẫu nhiên.

(3) Chúng đều dẫn đến sự thích nghi.

(4) Chúng đều làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

Câu 17 [46731] - [Loga.vn]

Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai đều cho đời con có số cây thân cao chiếm tỉ lệ 50% và số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 100%.

Câu 18 [46730] - [Loga.vn]

Một gen ở tế bào nhân sơ gồm 2400. Trên mạch thứ nhất của gen có hiệu số tỉ lệ % giữa A và T bằng 20% số nuclêôtit của cả mạch. Trên mạch thứ hai có số nuclêôtit loại A chiếm 15% số nuclêôtit của cả mạch và bằng 1/2 số nuclêôtit loại G. Khi gen này phiên mã một số lần đã lấy từ môi trường nội bào 540 Uraxin. Số lượng nuclêôtit từng loại của phân tử mARN được phiên mã từ gen này là:

Câu 19 [46728] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm mổ lộ tim ếch, người ta nhỏ dung dịch Adenalin 1/100 000 và nhỏ dung dịch Axetincolin nhằm mục đích:

Câu 20 [46726] - [Loga.vn]

Trong môi trường khí hậu nhiệt đới, hiệu suất quang hợp (gam chất khô/m2 lá/ ngày) ở thực vật C3 thấp hơn nhiều so với thực vật C4. Giải thích nào sau đây sai?

Câu 21 [46722] - [Loga.vn]

Khi nói về bậc dinh dưỡng của lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 22 [46721] - [Loga.vn]

Khi nói về nhân tố tiến hoá di - nhập gen, điều nhận xét nào sau đây sai?

Câu 23 [46720] - [Loga.vn]

Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong. Có bao nhiêu nguyên nhân đúng?

(1) Số lượng cá thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe doạ sự tồn tại của quần thể.

(2) Sự hỗ trợ giữa các cá thể bị giảm, quần thể không có khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường.

(3) Khả năng sinh sản suy giảm do cá thể đực ít có cơ hội gặp nhau với cá thể cái.

(4) Sự cạnh tranh cùng loài làm suy giảm số lượng cá thể của loài dẫn tới diệt vong.

Câu 24 [46718] - [Loga.vn]

Quá trình tổng hợp sắc tố ở cánh hoa của một loài thực vật do 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên các cặp NST khác nhau quy định, trong kiểu gen nếu có cả A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ, các kiểu gen khác đều cho kiểu hình hoa trắng. Dự đoán nào sau đây đúng?

Câu 25 [46714] - [Loga.vn]

Hai loài cải bắp và cải củ đều có số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 18, khi cho lai hai loài này với nhau người ta có thể thu được con lai nhưng con lai thường bất thụ. Người ta có thể thu được con lai hữu thụ bằng những cách nào sau đây?

(1) Tạo các cây cải củ và cải bắp tứ bội (4n) bằng xử lý hạt với cônsixin, rồi cho lai giữa các cây tứ bội này với nhau.

(2) Nuôi cấy hạt phấn và noãn của hai loài này trong ống nghiệm rồi cho phát triển thành cây, sau đó cho các cây này giao phấn với nhau.

(3) Xử lý trực tiếp hạt lai bất thụ với cônsixin để thu được hạt dị đa bội, rồi cho nảy mầm thành cây.

(4) Nuôi cấy mô của cây lai bất thụ rồi xử lý 5-brôm uraxin để tạo tế bào dị đa bội, sau đó nuôi cấy các tế bào này rồi cho chúng tái sinh thành các cây dị đa bội.

Câu 26 [46713] - [Loga.vn]

Ở vi khuẩn E.coli, giả sử có 6 chủng đột biến sau đây:

Chủng I: Đột biến ở gen cấu trúc A làm cho phân tử prôtêin do gen này quy định tổng hợp bị mất chức năng.

Chủng II: Đột biến ở gen cấu trúc Z làm cho phân tử prôtêin do gen này quy định tổng hợp bị mất chức năng.

Chủng III: Đột biến ở gen cấu trúc Y nhưng không làm thay đổi chức năng của prôtêin.

Chủng IV: Đột biến ở gen điều hoà R làm cho phân tử prôtêin do gen này quy định tổng hợp bị mất chức năng.

Chủng V: Đột biến ở gen điều hoà R làm cho gen này mất khả năng phiên mã.

Chủng VI: Đột biến ở vùng khởi động (P) của operon làm cho vùng này bị mất chức năng.

Khi môi trường có đường lactozơ, có bao nhiêu chủng có gen cấu trúc Z, Y, A, không phiên mã?

Câu 27 [46711] - [Loga.vn]

Khi nói về thành phần khí CO2,O2 ở túi khí trước và túi khí sau của chim, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

(1) Nồng độ CO2 trong không khí ở túi khí sau lớn hơn ở túi khí trước.

(2) Nồng độ O2 trong không khí ở túi khí sau lớn hơn ở túi khí trước.

(3) Khí ở túi khí trước chưa được trao đổi khí tại phổi.

(4) Khí ở túi khí sau có thành phần giống không khí.

Câu 28 [46708] - [Loga.vn]

Mối quan hệ vật kí sinh – vật chủ và mối quan hệ vật dữ – con mồi giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?

Câu 29 [46707] - [Loga.vn]

Sản phẩm đầu tiên của chu trình Canvin là chất nào sau đây?

Câu 30 [46705] - [Loga.vn]

Từ thí nghiệm của Milơ và Urây (năm 1953) cho phép rút ra phát biểu nào sau đây?

Câu 31 [46685] - [Loga.vn]

Những nhân tố sinh thái nào sau đây được xếp vào nhân tố sinh thái không phụ thuộc mật độ?

Câu 32 [46684] - [Loga.vn]

Cặp cơ quan nào sau đây là bằng chứng chứng tỏ sinh vật tiến hoá theo hướng đồng quy tính trạng?

Câu 33 [46683] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ưu thế lai?

Câu 34 [46682] - [Loga.vn]

Khi nói về quần thể tự thụ phấn, phát biểu nào sau đây đúng?s

Câu 35 [46680] - [Loga.vn]

Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 3 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình?

Câu 36 [46679] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây được gọi là đột biến gen?

Câu 37 [46678] - [Loga.vn]

Thuỷ tức sinh sản vô tính theo hình thức nào sau đây?

Câu 38 [46677] - [Loga.vn]

Người ta phân chia sinh sản của thực vật thành các hình thức nào sau đây?

Câu 39 [46675] - [Loga.vn]

Ở động vật đơn bào, thức ăn được tiêu hoá bằng hình thức nào sau đây?

Câu 40 [46673] - [Loga.vn]

Trong quá trình bảo quản nông sản, hoạt động hô hấp của nông sản gây ra tác hại nào sau đây?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook