Chi tiết đề thi

ĐỀ SỐ 15

ctvhoahoc2
3 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [43642] - [Loga.vn]

Ý nào không phải là sinh sản vô tính ở động vật đa bào?

Câu 2 [43641] - [Loga.vn]

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số như nhau. Tiến hành phép lai AB/ab Dd lai với AB/ab Ddtrong tổng số cá thể thu được ở F1, số cá thể có kiểu hình lặn về ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ 4,41%. Cho các dự đoán sau:

 1. Ở F1kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ là 27,95%.
 2. Ở F1 kiểu hình mang ít nhất 2 tính trạng trội chiếm tỉ lệ lớn hơn 71%.
 3. Ở F1cá thể mang kiểu gen Ab/aB Dd trong số những cá thể mang kiểu gen A-B-D- chiếm tỉ lệ là 16,31%.
 4. Ở F1có 30 kiểu gen.
 5. Ở F1 tần số hoán vị gen là

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Câu 3 [43640] - [Loga.vn]

Khi nói về sự phân bố cá thế trong không gian của quần xã, có mấy phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

 1. Nhìn chung, sự phân bố cá thể trong tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao mức độ sử dụng nguồn sống của môi trường.
 2. Sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài.
 3. Nhìn chung, sinh vật phân bố theo chiều ngang thường tập trung nhiều ờ vùng có điều kiện sống thuận lợi.
 4. Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, kiểu phân bố theo chiều thẳng đứng đủ gặp ở thực vật mà không gặp ở động vật

Câu 4 [43639] - [Loga.vn]

Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét một gen có hai alen nằm ở vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

Câu 5 [43638] - [Loga.vn]

Thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ tinh ngoài là vì?

Câu 6 [43637] - [Loga.vn]

Một loài có 2n = 4, con đực mang cặp NST giới tính XY, con cái mang cặp NST giới tính XX. Trên cặp NST thường có 3 gen: gen thứ nhất có 3 alen, gen thứ hai có 4 alen, gen thứ ba có 2 alen; trên cặp NST giới tính, ở đoạn tương đồng trên NST X và Y có một gen với 3 alen. Trong trường hợp giảm phân bình thường và không có đột biến xảy ra. Số kiểu gen tối đa trong loài này nếu không phân biệt trật tự sắp xấp của các gen là

Câu 7 [43636] - [Loga.vn]

Phương pháp tạo giống được miêu tả trong hình là phương pháp nào?

Câu 8 [43635] - [Loga.vn]

Trong các phát biếu sau về hiện tượng liên kết gen, có bao nhiêu phát biểu đúng?

 1. Hiện tượng liên kết gen phổ biến hơn so với hoán vị gen.
 2. Liên kết gen chỉ xảy ra ở cả thể cái, không xảy ra ở cá thể đực.
 3. Tính trạng di truyền liên kết gen hoàn toàn cho kết quả khác nhau trong phép lai thuận nghịch.
 4. Số nhóm gen liên kết tối đa bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội của loài.
 5. Liên kết gen hạn chế biển dị tổ hợp.
 6. Hoán vị gen đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên một NST.
 7. Hoán vị gen làm tăng số biến dị tổ hợp, tạo ra nhóm gen liên kết quý, là cơ sở để lập bản đồ di truyền.

Câu 9 [43634] - [Loga.vn]

Xét sự di truyền tính trạng về gen quy định tay thuận ở người do 1 gen có 2 alen trên NST thường quy định: A-tay phải và a-tay trái. Ở một quần thể người cân bằng di truyền có 64% người thuận tay phải. Một người đàn ông thuận tay phải có bà nội thuận tay trái lấy một người phụ nữ thuận tay phải có anh trai thuận tay phải và bố tay phải có kiểu gen đồng hợp. Xác suất để cặp vợ chồng trên sinh được đứa con thuận tay phải mang 2 alen khác nhau trong kiểu gen là bao nhiêu? Những người khác trong phả hệ nếu không nói đến là thuận tay phải

Câu 10 [43631] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định quả vàng; alen E quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen e quy định quả dài. Tính theo lí thuyết, phép lai (P) AB/ab DE/de lai với AB/ab DE/de trong trường hợp giảm phân bình thường, quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 20%, giữa các alen E và e với tần số 40%, cho F1 có tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa tím, quả đỏ, tròn và tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử về cả bốn cặp gen trên lần lượt là:

Câu 11 [43629] - [Loga.vn]

Cho biết khả năng kháng DDT được qui định bởi 4 alen lặn a, b, c, d tác động theo kiểu cộng gộp. Trong môi trường bình thường, các dạng kháng DDT có sức sống kém hơn các dạng bình thường. Cho 3 quần thể: quần thể 1 chỉ toàn các cá thể có kiểu gen AABBCCDD, quần thể 2 chỉ toàn cá thể có kiểu gen aabbccdd, quần thể 3 bao gồm các cá thể mang các kiểu gen khác nhau. Nếu người ta phun DDT trong thời gian dài, sau đó ngừng phun thì quần thể nào sẽ sinh trưởng và phát triển tốt nhất sau khi ngừng phun DDT

Câu 12 [43627] - [Loga.vn]

Ở một loài sinh vật, xét hai cặp gen Aa và Bb nằm trên một cặp NST và cách nhau 40 cM. Một tế bào sinh tinh của một cơ thể ruồi giấm đực kiểu gen AB/ab giảm phân sẽ tạo ra loại giao tử mang gen AB với tỉ lệ:

Câu 13 [43625] - [Loga.vn]

Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên trái đất, cây có mạch dẫn và động vật đầu tiên di chuyển lên sống trên cạn vào thời gian nào?

Câu 14 [43623] - [Loga.vn]

Sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền nhóm máu: A, B, AB, O và một loại bệnh ở người. Biết rằng gen quy định nhóm máu gồm 3 alen IA ,IB,IO và trong đó alen IA quy định nhóm máu A; alen IB quy định nhóm máu B đều trội hoàn toàn so vói alen IO quy định nhóm máu O và bệnh trong phả hệ là do 1 trong 2 alen của một gen quy định trong đó alen trội là trội hoàn toàn

Giả sử các cặp gen quy định nhóm máu và các cặp gen quy định bệnh phân li độc lập và không có đột biến xảy ra. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?

 1. Có 6 người trong phả hệ này xác định chính xác được kiểu gen.
 2. Xác suất cặp vợ chồng 7, 8 sinh con gái đầu lòng không mang gen bệnh là 1/18.
 3. Tất cả những người bị bệnh trong phả hệ này đều có kiểu gen dị hợp tử.
 4. Nếu người số 6 kết hôn với người số 9 thì có thể sinh ra người con mang nhóm máu AB

Câu 15 [43621] - [Loga.vn]

Các nhóm sinh vật có những đặc tính: A-có khoang chống nóng, hoạt động vào ban đêm hay trong hang, có khả năng chống hạn. B-lá rụng theo mùa, C-sống ở nơi đất bị băng, nghèo kiệt, D-lá hình kim, ít khí khổng, G-ưa nơi nhiệt độ cao, lượng mưa lớn, E-ưa ngày dài hoặc ngày ngắn, lượng mưa trong năm tương đối ổn định, F-chịu lạnh giỏi, H-có thời kì sinh trưởng rất ngắn, nhưng thời gian ngủ đông rất dài. Một trong 4 vùng phân bố dưới đây chỉ thích hợp cho tập hợp nhóm nào?

Câu 16 [43619] - [Loga.vn]

Những loài có kích thước cá thể nhỏ, tuổi thọ thấp, thường sinh sản nhanh, kích thước quần thể đông, do đó mức tử vong ở giai đoạn đầu phải cao tương ứng thì quần thể mới có thể tồn tại được trong môi trường mà nguồn thức ăn có giới hạn. Những loài này có mấy đặc điểm đúng trong số các đặc điểm sau:

 1. Đường cong tăng trưởng số lượng cá thể có hình chữ S trong giai đoạn đầu.
 2. Đường cong tăng trưởng số lượng cá thể có hình chữ J trong giai đoạn đầu.
 3. Chúng mẫn cảm với tác động của các nhân tố hữu sinh.
 4. Chúng có khả năng chăm sóc con non tốt.

Câu 17 [43618] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

 1. Lượng nước rơi xuống bề mặt lục địa rất ít, trong đó 2/3 lại bốc hơi đi vào khí quyển.
 2. Nước mà sinh vật và con người sử dụng chỉ còn 35000km3/năm.
 3. Nước là tài nguyên vô tận, con người có thể tùy ý khai thác và sử dụng.
 4. Trên lục địa, nước phân bố đồng đều trong các vùng và các tháng trong năm.

Số phát biểu đúng là:

Câu 18 [43617] - [Loga.vn]

Đu đủ là cây đơn tính. Tuy nhiên người ta quan sát được trên hoa đu đủ đực vẫn còn di tích nhụy. Có bao nhiêu kết luận trong số các kết luận sau là đúng về hiện tượng này?

 1. Đây là cơ quan thể hiện tiến hóa phân ly.
 2. Chứng tỏ thực vật này vốn có nguồn gốc đơn tính, về sau mới phân hóa thành lưỡng tính.
 3. Do thời gian tiến hóa chưa đủ lâu để các yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ gen quy định tính trạng nhụy.

Cơ quan nhụy không còn giữ chức năng thụ phấn nhưng vẫn còn di tích là do chọn lọc tự nhiên giữ lại.

Câu 19 [43616] - [Loga.vn]

Một quần thể của một loài động vật sinh sản giao phối bao gồm các cá thể thân xám và thân đen. Giả sử quần thể này đang đạt trạng thái cân bằng di truyền về kiểu gen quy định màu thân, trong đó tỉ lệ cá thể thân xám chiếm 36%. Nếu người ta chỉ cho những con có kiểu hình giống nhau giao phối qua 2 thế hệ thì theo lý thuyết, tỉ lệ thân đen trong quần thể thu được là bao nhiêu? Biết rằng tính trạng màu thân do 1 gen quy định, thân xám trội hoàn toàn so với thân đen

Câu 20 [43615] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

 1. Diễn thế là quá trình biến đổi tuần tự của các quần xã sinh vật, từ dạng khởi đầu qua các giai đoạn trung gian để đạt đến quần xã cuối cùng tương đối ổn định.
 2. Diễn thế là một quá trình xảy ra không theo chiều hướng nào, không thể dự báo được.
 3. Nguyên nhân nội tại gây ra diễn thế là do sự cạnh tranh giữa các loài trong quần xã.
 4. Những biến đổi của môi trường là động lực chính cho quá trình diễn thế.
 5. Diễn thế thứ sinh diễn ra ở môi trường mà trước đây từng tồn tại một quần xã, nhưng nay bị hủy diệt hoàn toàn.
 6. Sinh khối và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh tăng lên là một trong những xu hướng biến đổi trong quá trình diễn thế.
 7. Trong quá trình diễn thế, tính đa dạng về loài tăng nhưng số lượng cá thể của mỗi loài lại giảm và quan hệ sinh học giữa các loài trờ nên căng thẳng.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Câu 21 [43614] - [Loga.vn]

Một hệ sinh thái có nhiệt độ cao, lượng mưa cao; có nhiều cây sống bì sinh, khí sinh; côn trùng đa dạng, động vật cỡ lớn. Trong số các đặc điểm sau, hệ sinh thái này có bao nhiêu đặc điểm đúng?

 1. Chứa các loài rộng nhiệt.
 2. Có độ đa dạng cao.
 3. Ít xảy ra sự phân tầng.
 4. Có năng suất sinh học cao.
 5. Có lưới thức ăn phức tạp.
 6. Mỗi loài có ổ sinh thái rộng.

Câu 22 [43613] - [Loga.vn]

: Vai trò của thể truyền plasmit trong kỹ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, có mấy phát biểu đúng?

 1. Nếu không có thể truyền plasmit thì gen cần chuyển sẽ tạo ra quá nhiều sản phẩm trong tế bào nhận.
 2. Nếu không có thể truyền plasmit thì tế bào nhận không phân chia được.
 3. Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển gắn được vào ADN vùng nhân của tế bào nhận.
 4. Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển được nhân lên trong tế bào nhận

Câu 23 [43612] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do một gen có 3 alen là A, a, a1 có quan hệ trội lặn hoàn toàn quy định (A quy định hoa màu vàng > a quy định hoa màu xanh > a1 quy định hoa màu trắng). Giả sử các cây 4n giảm phân tạo ra các giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai giữa hai thể tứ bội P :AAaa lai với aaa1a1 được F1. Phát biểu nào sau đây không đúng về đời F1?

Câu 24 [43611] - [Loga.vn]

Áp suất rễ do nguyên nhân nào?

 1. Lực hút bên trên của quá trình thoát hơi nước.
 2. Độ chênh lệch giữa áp suất thẩm thấu của mô rễ so với môi trường đất.
 3. Sự tăng dần áp suất thẩm thấu của mô rễ từ tế bào lông hút vào bó mạch gỗ của rễ.
 4. Môi trường đất không có nồng độ, còn dịch tế bào rễ có nồng độ dịch bào.

Có bao nhiêu ý đúng?

Câu 25 [43610] - [Loga.vn]

Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện là do gen tiền ung thư bị đột biến chuyển thành gen ung thư. Khi bị đột biến, gen này hoạt động mạnh hơn và tạo ra quá nhiều sản phẩm làm tăng tốc độ phân bào dẫn đến khối u tăng sinh quá mức mà cơ thể không kiểm soát được. Những gen ung thư loại này thường là:

Câu 26 [43609] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật NST có trong nội nhũ = 24. Có bao nhiêu trường hợp trong tế bào đồng thời có thể ba kép và thể một?

Câu 27 [43608] - [Loga.vn]

Những phát biểu không đúng khi nói về quan hệ giữa các cá thể trong quần thể?

 1. Quan hệ cạnh tranh trong quần thể thường gây hiện tượng suy thoái dẫn đến diệt vong.
 2. Khi mật độ vượt quá sức chịu đựng của môi trường các cá thể cạnh tranh với nhau làm tăng khả năng sinh sản.
 3. Sự phân công trách nhiệm của ong chúa, ong thợ, ong mật trong cùng một đàn ong biểu thị mối quan hệ hỗ trợ cùng loài.
 4. Các cá thể trong quần thể có khả năng chống lại dịch bệnh khi sống theo nhóm.

Do điều kiện bất lợi nên cạnh tranh cùng loài được coi là ảnh hưởng xấu đến sự tồn tại và phát triển của loài.

Câu 28 [43607] - [Loga.vn]

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, xét các phát biểu sau:

 1. Sự hình thành loài mới bằng lai xa và đa bội hóa không liên quan đến chọn lọc tự nhiên.
 2. Không có cách ly địa lý thì không thể hình thành loài mới.
 3. Dòng gen giảm đáng kể trong hình thành loài khác khu.
 4. Đột biến cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn lọc tự nhiên trong mọi con đường hình thành loài.
 5. Biến động di truyền nếu có tham gia vào hình thành loài bằng con đường địa lý thì sự phân hóa vốn gen diễn ra nhanh hơn.

Số phát biểu đúng là:

Câu 29 [43606] - [Loga.vn]

Ở 1 loài động vật có vú, xét tính trạng màu sắc lông do 2 cặp gen qui định (A, a và B, b). Khi cho lai giữa một cá thể đực có kiểu hình lông hung với một cá thể cái có kiểu hình lông trắng đều có kiểu gen thuần chủng, F1 thu được 100% lông hung. Cho F1ngẫu phối thu được F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là: 37,5% con đực lông hung: 18,75% con cái lông hung: 12,5% con đực lông trắng: 31,25% con cái lông trắng. Cho các phát biểu sau đây:

 1. Kiểu gen con đực F1 là AaXBYhoặc BbXAY .
 2. Kiểu gen con cái F1là AaXBXbhoặc BbXÃa .
 3. Nếu lấy những con lông hung ở đời F2 cho ngẫu phối thì tỉ lệ con đực lông hung F3 là 4/9.
 4. Con đực lông trắng F2có 4 loại kiểu gen.

Số phát biểu đúng là:

Câu 30 [43605] - [Loga.vn]

Để phát triển một nền kinh tế - xã hội bền vững thì trong chiến lược phát triển bền vững cần tập trung vào mấy giải pháp trong các giải pháp sau đây?

 1. Giảm đến mức thấp nhất sự khánh kiệt tài nguyên không tái sinh.
 2. Phá rừng làm nương rẫy, canh tác theo lối chuyên canh và độc canh.
 3. Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên tái sinh (đất, nước, sinh vật…).
 4. Kiểm soát sự gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi trường.
 5. Tăng cường sử dụng các loại phân bón hoá học, thuốc trừ sâu hóa học... trong sản xuất nông nghiệp.

Câu 31 [43604] - [Loga.vn]

Cho các ví dụ về biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật sau:

 1. Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng bò sát giảm mạnh vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới .
 2. Số lượng thỏ và mèo rừng Canada biến động theo chu kì 9-10 năm.
 3. Ở Việt Nam, vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại xuất hiện nhiều
 4. Ở đồng rêu phương Bắc, số lượng cáo và chuột lemmut biến động theo chu kì 3 - 4 năm.
 5. Số lượng cây tràm ở rừng U Minh Thượng giảm mạnh sau sự cố cháy rừng tháng 3 năm 2002.
 6. Hàng năm, chim cu gáy thường xuất hiện nhiều vào mùa thu hoạch lúa, ngô.

Có bao nhiêu ví dụ về biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật mà nguyên nhân gây biến động là nhân tố không phụ thuộc mật độ quần thể?

Câu 32 [43603] - [Loga.vn]

Ở chim khi đem lai P đều thuần chủng, F1đồng loạt có một kiểu hình, F2phân li kiểu hình theo tỉ lệ 907 con lông trắng, mỏ dài: 412 con lông trắng, mỏ ngắn: 301 con lông nâu, mỏ dài. Xác định quy luật di truyền ảnh hướng tới 2 tính trạng trên.

Câu 33 [43602] - [Loga.vn]

Một số nhận xét về hình ảnh bên như sau:

 1. Hình ảnh bên diễn tả giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam.
 2. Sức sống của sinh vật cao nhất, mật độ lớn nhất trong khoảng cực thuận của giới hạn sinh thái.
 3. Khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lý của sinh vật gọi là khoảng chống chịu.
 4. Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của các nhân tố sinh thái ở đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.
 5. Khi loài mở rộng khu phân bố thì giới hạn sinh thái của loài cũng được mở rộng

Có bao nhiêu nhận xét sai?

Câu 34 [43601] - [Loga.vn]

Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá (qua cutin) có đặc điểm là:

Câu 35 [43600] - [Loga.vn]

Khi nói về đột biến cấu trúc NST, có bao nhiêu phát biểu sau đây không đúng?

 1. Để nhận biết các dạng đột biến người ta quan sát sự tiếp hợp NST ở kì đầu giảm phân 1.
 2. Lặp đoạn làm cho 2 gen alen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể.
 3. Đảo đoạn góp phần tạo ra sự đa dạng giữa các nòi trong một loài.
 4. Mất đoạn được ứng dụng để làm công cụ phòng trừ sâu hại.
 5. Chỉ có đột biến chuyển đoạn là tạo nên nguồn nguyên liệu cho quá hình tiến hóa

Câu 36 [43598] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu không đúng?

 1. Một mã di truyền luôn mã hoá cho một loại axit amin.
 2. Đơn phân cấu trúc của ARN gồm 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X.
 3. Ở sinh vật nhân thực, axit amin mở đầu cho chuỗi pôlipeptit hoàn chinh là foocmin mêtiônin.
 4. Phân tử tARN và rARN là những phân tử có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung.
 5. Ở trong tế bào, trong các loại ARN thì rARN có hàm lượng cao nhất.

Câu 37 [43597] - [Loga.vn]

Xitôkinin có vai trò:

Câu 38 [43596] - [Loga.vn]

Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ờ người:

 1. Bệnh phêninkêto niệu. (2) Bệnh ung thư máu.
 1. Tật có túm lông ở vành tai. (4) Hội chứng Đao.

(5) Hội chứng Tơcnơ. (6) Bệnh máu khó đông.

Bệnh, tật và hội chứng di truyền có thể gặp ở cả nam và nữ là:

Câu 39 [43595] - [Loga.vn]

Một quần thể động vật, ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen ở giới cái là 0,1 AA: 0,2Aa: 0,7aa; ở giới đực là 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Sau bốn thế hệ ngẫu phối thì thế hệ :

 1. Có kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm tỉ lệ 16%.
 2. Có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 56%.
 3. Đạt trạng thái cân bằng di truyền.
 4. Có kiểu gen đồng hợp tử lặn chiếm tỉ lệ 32%.

Tần số tương đối của alen A=0,4 tần số tương đối của alen a=0,6

Số đáp án đúng:

Câu 40 [43594] - [Loga.vn]

Máu chảy chậm nhất trong các mao mạch đủ kịp trao đổi và trao đổi khí với tế bào là do:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook