Chi tiết đề thi

ĐỀ SỐ 17

ctvhoahoc2
2 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [35493] - [Loga.vn]

Hòa tan hết 5,52 gam hỗn hợp gồm Mg và Al vào dung dịch chứa 0,54 mol NaHSO4 và 0,08 mol HNO3, thu được dung dịch X chỉ chứa các muối trung hòa và hỗn hợp khí Y gồm các khí không màu, không hóa nâu ngoài không khí (có khí H2). Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X, đun nóng thu được 8,12 gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của H2 trong Y là:
 

Câu 2 [35491] - [Loga.vn]

X là tripeptit, Y là tetrapeptit và Z là hợp chất có CTPT là C4H9NO4 (đều mạch hở). Cho 0,19 mol hỗn hợp E chứa X, Y, Z tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,56 mol NaOH (vừa đủ). Sau phản ứng thu được 0,08 mol ancol đơn chức; dung dịch T chứa 3 muối trong đó có muối của Ala và muối của một axit hữu cơ no, đơn chức, mạch hở với tổng khổi lượng là 54,1 gam. Giá trị của nY – nX là? 
 

Câu 3 [35490] - [Loga.vn]

Este X 3 chức (không có nhóm chức nào khác). Xà phòng hóa hoàn toàn 2,7 gam X bằng NaOH được ancol Y no, mạch hở và 2,84 gam hỗn hợp 3 muối của 1 axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và 2 axit cacboxylic không nhánh đồng đẳng kế tiếp trong dãy đồng đẳng của axit acrylic. Chuyển toàn bộ hỗn hợp muối thành các axit tương ứng rồi đốt cháy hỗn hợp axit đó thu được 5,22 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Đốt cháy hoàn toàn 2,7 gam X thu được tổng khối lượng nước và CO2 là: 
 

Câu 4 [35489] - [Loga.vn]

Cho 18 gam bột sắt vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 5,6 lít (đktc) hỗn hợp hai khí đều không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí (không có sản phẩm khử khác) và x gam kim loại. Hỗn hợp khí này có tỷ khối hơi so với H2 bằng 6,6. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của (m – x) là
 

Câu 5 [35488] - [Loga.vn]

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho từ từ đến dư dd NaOH loãng vào dd gồm CuCl2 và AlCl3.   
(d) Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2.
(b) Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3.  
(e) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dd Ca(OH)2.
(c) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na[Al(OH)4] .    
(f) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaHSO4.
(g) Đổ dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaAlO2.
    Số thí nghiệm thu được kết tủa sau khi các thí nghiệm kết thúc là    

Câu 6 [35487] - [Loga.vn]

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.
(2) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.
(3) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.
(4) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.
(5) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.
(6) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.
Số thí nghiệm đều tạo ra NaOH là      

Câu 7 [35486] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, đồng phân. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 10,08 lit oxi (đktc), thu được 17,6 gam CO2 và 5,4 gam nước. Cho m gam X tác dụng hết với 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 12,1 gam chất rắn và hỗn hợp ancol Y. Khối lượng của ancol có phân tử khối lớn hơn trong Y là
 

Câu 8 [35484] - [Loga.vn]

Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl (hiệu suất 100%, điện cực trơ, màng ngăn xốp), đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân, thu được dung dịch X và 6,72 lít khí (đktc) ở anot. Dung dịch X hòa tan tối đa 20,4 gam Al2O3. Giá trị của m là 
 

Câu 9 [35482] - [Loga.vn]

Thực hiện các thí nghiệm sau: 
 (a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.     (b) Cho FeS vào dung dịch HCl. 
 (c) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc.         (d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF. 
 (e) Cho Si vào bình chứa khí F2.             (f) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là 
 

Câu 10 [35481] - [Loga.vn]

Biết X là axit cacboxylic đơn chức, Y là ancol no, cả hai chất đều mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp gồm X và Y (trong đó số mol của X lớn hơn số mol của Y) cần vừa đủ 30,24 lít khí O2, thu được 26,88 lít khí CO2 và 19,8 gam H2O. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng của Y trong 0,4 mol hỗn hợp trên là 
 

Câu 11 [35479] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là 
 

Câu 12 [35477] - [Loga.vn]

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol Al2(SO4)3 và y mol H2SO4, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 
                                          
Giá trị của x + y là?

Câu 13 [35476] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng: . Chất Y trong sơ đồ trên là 
 

Câu 14 [35474] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau: 
 (a) Để xử lí thủy ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh. 
 (b) Khi thoát vào khí quyển, freon phá hủy tầng ozon. 
 (c) Trong khí quyển, nồng độ CO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính. 
 (d) Trong khí quyển, nồng độ NO2 và SO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axit. 
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là 
 

Câu 15 [35473] - [Loga.vn]

Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm, người ta nút ống nghiệm bằng: 
(a) bông khô.                 (b) bông có tẩm nước.     
(c) bông có tẩm nước vôi.         (d) bông có tẩm giấm ăn. 
Trong 4 biện pháp trên, biện pháp có hiệu quả nhất là 
 

Câu 16 [35470] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,07 mol một ancol đa chức và 0,03 mol một ancol không no, có một liên kết đôi, mạch hở, thu được 0,23 mol khí CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là 
 

Câu 17 [35467] - [Loga.vn]

Trong các dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím là 
 

Câu 18 [35466] - [Loga.vn]

Cho 25,5 gam hỗn hợp X gồm CuO và Al2O3 tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch chứa 57,9 gam muối. Phần trăm khối lượng của Al2O3 trong X là 
 

Câu 19 [35464] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm H2, C2H4 và C3H6 có tỉ khối so với H2 là 9,25. Cho 22,4 lít X (đktc) vào bình kín có sẵn một ít bột Ni. Đun nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Tổng số mol H2 đã phản ứng là 
 

Câu 20 [35460] - [Loga.vn]

Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 đun nóng là: 
 

Câu 21 [35456] - [Loga.vn]

Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu? 
 

Câu 22 [35455] - [Loga.vn]

Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là 

Câu 23 [35453] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit? 
 

Câu 24 [35450] - [Loga.vn]

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế kim loại bằng cách dùng khí H2 để khử oxit kim loại:

 
Hình vẽ trên minh họa cho các phản ứng trong đó oxit X là
 

Câu 25 [35449] - [Loga.vn]

Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,4M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,5M, thu được dung dịch chứa 5 gam muối. Công thức của X là 

Câu 26 [35448] - [Loga.vn]

Các chất trong dãy nào sau đây đều tạo kết tủa khi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng? 
 

Câu 27 [35445] - [Loga.vn]

Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là: 
 

Câu 28 [35444] - [Loga.vn]

Trong điều kiện thích hợp, xảy ra các phản ứng sau: 
      (a) 2H2SO4 + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O.         (b) H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O. 
      (c) 4H2SO4 + 2FeO →Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O.    (d) 6H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O. 
Trong các phản ứng trên, phản ứng xảy ra với dung dịch H2SO4 loãng là 
 

Câu 29 [35443] - [Loga.vn]

Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH3)3C–CH2–CH(CH3)2 là 
 

Câu 30 [35440] - [Loga.vn]

Lên men m gam glucozơ để tạo thành ancol etylic (hiệu suất phản ứng bằng 90%). Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của m là 
 

Câu 31 [35439] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây, kim loại bị ăn mòn điện hóa học? 
 

Câu 32 [35437] - [Loga.vn]

Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây? 
 

Câu 33 [35434] - [Loga.vn]

Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo ra muối sắt(II)? 
 

Câu 34 [35433] - [Loga.vn]

Dung dịch axit axetic phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? 

Câu 35 [35431] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm Ba và Al. Cho m gam X vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH, thu được 15,68 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là 
 

Câu 36 [35430] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3? 
 

Câu 37 [35428] - [Loga.vn]

Cho 1,37 gam Ba vào 1 lít dung dịch CuSO4 0,01M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là 
 

Câu 38 [35427] - [Loga.vn]

Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng: 
(a) 2C + Ca → CaC2 ;         (b) C + 2H2 → CH4 ;         (c) C + CO2 → 2CO ; 
(d) 3C + 4Al → Al4C3. Trong các phản ứng trên, tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng 
 

Câu 39 [35425] - [Loga.vn]

Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của 
 

Câu 40 [35423] - [Loga.vn]

Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là 
 

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook