Chi tiết đề thi

ĐỀ SỐ 4

ctvhoahoc2
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [41652] - [Loga.vn]

Nhiệt độ nóng chảy của ADN là nhiệt độ để phá vỡ các liên kết hyđrô và làm tách hai mạch đơn của phân từ. Hai phân tửu ADN có chiều dài bằng nhau nhưng phân t ADN thứ nhất có tỷ lệ giữa nucleotit loại A/G lớn hơn phân tử ADN thứ hai. Kết luận nào dưới đây là đúng?

Câu 2 [41648] - [Loga.vn]

Số hạt trong quả được quyết đnh bởi số:

Câu 3 [41647] - [Loga.vn]

Khi nói về cơ chế di truyền ở sinh vật nhân thực, cho các kết luận sau:

(1) Sự nhân đôi ADN xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phn tử ADN tạo nên nhiều đơn vị tái bản.

(2) Trong dịch mã, sự kết cặp các nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nucleotit trên phân tử mARN.

(3) Trong tái bản ADN, sự kết cặp các nucleotit theo NTBS xảy ra ở tất cả các nucleotit trên mỗi mạch đơn.

(4) Trong phiên mã, sự kết cặp các nucleotit theo NTBS xảy ra ở tất cả các nucleotit trên mạch mã gốc ở vùng mã hoá của gen.

Những kết luận đúng là:

Câu 4 [41643] - [Loga.vn]

Nếu hệ số hô hấp (RQ) <1 thì nguyên liệu hô hấp là chất nào tỏng các chất sau đây:

Câu 5 [41642] - [Loga.vn]

Thời kì trơ tuyệt đối của nơron:

Câu 6 [41638] - [Loga.vn]

Ở người, gen M quy định mắt phân biệt màu bình thường, alen đột biến m quy định bệnh mù màu, các gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X di truyền liên kết với giới tính. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Cho các nhận xét sau đây:

(1) Nếu bố mắt bình thường thì toàn bộ con gái sẽ có mắt bình thường.

(2) Nếu mẹ mắt bình thường thì toàn bộ con trai có mắt bình thường.

(3) Nếu bố bị mù màu nhưng mẹ bình thường thì con gái có thể bị mù màu.

(4) Nếu một cặp vợ chồng có con gái bị mù màu thì tất cả con trai của họ sẽ bị mù màu.

Số phát biểu sai là:

Câu 7 [41637] - [Loga.vn]

Ở trẻ con, thiếu vitamin A sẽ gây ra

Câu 8 [41635] - [Loga.vn]

Aldosteron kích thích sự tái hâp thu NA+ và thải K+ tại:

Câu 9 [41632] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật xét một locus gen có 2 alen trội hoàn toàn là A và a, trong đó, A quy định hoa đỏ và a quy định hoa trắng. Một quần thể xuất phát cấu trúc di truyền có số câu hoa đỏ không thuẩn chủng gấp 3 lần hai kiểu gen còn lại. Sau một số thế hệ tự phối liên tiếp, t lệ của thể dị hợp giảm 56,25%. Số thế hệ tự phối đã xảy ra ở quần thể tính đên thời điểm nói trên có thể là:

Câu 10 [41631] - [Loga.vn]

Chọn câu sai trong các câu sâu:

Câu 11 [41629] - [Loga.vn]

Hậu quả của việc gia tăng nồng đọ khí CO2 trong khí quyển là

Câu 12 [41628] - [Loga.vn]

Một loài động vật xét 2 tính trạng màu lông và chiều cao chân, mỗi tính trạng đều do một locus gen gồm 2 alen trội lặn hoàn toàn trên NST thường quy định. Người ta thực hiện 2 phép lai phân tích như sau:

- Phép lai 1: Đem lai phân tích con đực lông đỏ, chân cao thấy đời con lai có 50% số con có kiểu hình giống mẹ

- Phép lai 2: Đem lai phân tích con cái lông đỏ, chân cao thấy đời con lai có 30% số con có kiểu hình giống mẹ.

Người ta đem 2 con lông đỏ, chân cao ở 2 phép lai phân tích cho giao phối với nhau. Biết rằng quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra hoàn toàn bình thường. Cho các phát biểu sau:

(1) Đời con xuất hiện đầy đủ các loại kiểu hình.

(2) Tỉ lệ biến dị tổ hợp ở đời con chiếm 65%.

(3) Đời con xuất hiện số cá thể thuần chủng bằng 1/3 số cá thể không thuần chủng.

(4) Đặc điểm di truyền của 2 giới ở loài này không giống nhau.

Số phát biểu đúng là:

Câu 13 [41626] - [Loga.vn]

Hạt photon của bước sóng nào giàu năng lượng nhất?

Câu 14 [41625] - [Loga.vn]

Chọn đáp án điền vào chỗ trống trong câu sau: “Vi khuẩn phản nitrat biến đổi ....thành .....”

Câu 15 [41624] - [Loga.vn]

Gen quy định màu thân của ruồi giấm trên nhiễm sắc thể số II, để xác định xem gen quy định màu mắt có thuộc NST số II không, một sinh viên đã làm thí nghiệm như sau: Lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, mắt hồng và thân đen, mắt đỏ thu được F1 100% thân xám, mắt đỏ sau đó cho F1 giao phối ngẫu nhiên. Vì nóng lòng muốn biết kết quả nên khi mới có 10 con ruồi F2 nở ra anh ta phân tích ngay, thấy có 9 con thân xám, mắt đỏ và 1 con thân đen, mắt hồng. Biết các quá trình sinh học diễn ra bình thường. Có thể kết luận:

Câu 16 [41623] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà Lan, gen A: hạt vàng trội hoàn toàn so với gen a: hạt xanh; gen B: hạt trơn trội hoàn toàn so với gen b: hạt nhăn. Hai cặp gen này phân li độc lập. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng, trơn với cây hạt xanh, trơn thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình như sau: 120 vàng, trơn; 40 vàng, nhăn; 120 xanh, trơn; 40 xanh, nhăn. Tỉ lệ hạt xanh, trơn có kiểu gen đồng hợp ở F1 là:

Câu 17 [41622] - [Loga.vn]

Đâu là kết quả do khuếch đại sinh học?

Câu 18 [41621] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, xét 4 locut gen nằm trên 4 cặp NST thường khác nhau, trong đó mỗi locut đều gồm có 2 alen là alen dại và alen đột biến. Đem cây dị hợp cả về 4 cặp gen tự thụ phấn thì tỉ lệ đột biến thu được ở đời con theo lý thuyết là bao nhiêu nếu không có đột biến mới xảy ra?

Câu 19 [41620] - [Loga.vn]

Nồng độ Ca2+ trong tế bào là 0,05%; nồng độ Ca2+ ở môi trường là 0,03%. Tế bào sẽ nhận Ca2+ bằng cách:

Câu 20 [41619] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây sai khi nói về quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ?

Câu 21 [41514] - [Loga.vn]

Năm 1953, S.milơ (S.Miller) thực hiện thí nghiệm tạo ra môi trường có thành phần hoá học giống khí quyn nguyên thuỷ và đặt trong điều kiện phóng điện liên tục một tuần, thu được các axit amin cùng các phân tử hữu cơ khác nhau. Thành phần hoá học nằm trong bình cu (đóng khung) có phóng điện là:

Câu 22 [41512] - [Loga.vn]

Đâu có thể xem là biện pháp cải tạo sinh học?

Câu 23 [41510] - [Loga.vn]

Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau đây:

(1) AAaaBBbb AAAABBBb. (3) AaaaBBBB AaaaBBbb.

(2) AaaaBBbb AAAaBbbb. (4) AAAaBbbb AAAABBBb.

Biết rằng các cây tứ bội giảm phân chỉ có các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thu tinh bình thường. Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, phép lai nào cho đời con có 9 loại kiểu gen?

Câu 24 [41508] - [Loga.vn]

Các nhân tố đóng vai trò cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá là:

Câu 25 [41506] - [Loga.vn]

Khi nói về quần thể sinh vật có các phát biểu sau:

(1) Trong giới hạn mật độ cho phép, sức sinh sản tương đối của quần thể ổn định qua các thế hệ.

(2) Biến động số lượng cá thể không theo chu kì xảy ra khi môi trường sống thay đổi bất thường.

(3) Sức sinh sản của quần thể đạt được tối đa khi mật độ của quần thể ở múc trung bình.

(4) Mật độ cá thể của quần thể ảnh hưởng trực tiếp tới cấu tríc tuổi của quần thể.

Số phát biểu đúng là:

Câu 26 [41505] - [Loga.vn]

Ở người bình thường, số lần phát nhịp nút xoang nhĩ là:

Câu 27 [41503] - [Loga.vn]

Giải thích đúng nhất cho việc đa dạng loài ở vùng nhiệt đới lớn hơn ở vùng ôn đới là:

Câu 28 [41501] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật lưỡng tính, trong tế bào sinh dưỡng có 10 nhóm liên kết. Xét một cơ thể, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét một gen, mỗi gen có hai alen quan hệ trội lặn hoàn toàn, các gen tác động riêng rẽ hình thành tính trạng. Cho cơ thể nói trên tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình mang tất cả tính trạng trội ở F1 là:

Câu 29 [41498] - [Loga.vn]

Nhân tố nào sau đây góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể?

Câu 30 [41497] - [Loga.vn]

Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Trong một quần thể ngẫu phối đang cân bằng di truyền, A có tần số là 0,3; B có tần số là 0,7. Kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ:

Câu 31 [41495] - [Loga.vn]

Quan sát quá trình giảm phân của 10 tế bào sinh dục đực có kiểu gen AB//ab người ta thấy có x tế bào có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa hai cromatit khác nguồn gốc dẫn đến hoán bị gen. Gọi tần số hoán bị giữa A và B. Biểu thức thể hiện mối quan hệ đúng là:

Câu 32 [41492] - [Loga.vn]

Nguyên nhân quyết định sự phân bố sinh khối của các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái theo dạng tháp là do:

Câu 33 [41490] - [Loga.vn]

Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một gen có 2 alen quy định:

Biết trong quần thể trên có 16% người bị bệnh và không có đột biến mới xảy ra. Cho các phát biểu sau đây:

(1) Gen quy định bệnh là gen lặn nằm trên NST thường.

(2) Kiểu gen của người II.10 là AA.

(3) Xác suất sinh con đầu lòng không bị bệnh là 5/6.

(4) Không thể xác định được kiểu gen của từng người trong thế hệ I.

Số phát biểu đúng là:

Câu 34 [41487] - [Loga.vn]

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen trội lặn hoàn toàn, không xảy ra đột biến. Cho phép lai P: CcDDXEXe CcDdXeY, đời con có thể có tối đa số loại kiểu gen và số loại kiểu hình ln lượt là:

Câu 35 [41484] - [Loga.vn]

Một đột biến gen lặn ở một gen nằm trong ti thể gây nên chứng động kinh ở người. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh trên?

Câu 36 [41482] - [Loga.vn]

Giả sử có hai quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 cặp gen có 2 alen A và a. Quần thể I có tần số alen A là 0,6; quần thể II có tần số alen a là 0,2. Một số cá thể từ quần thể I đã di chuyển sang quần thể II và chiếm 15% số cá thể đang sinh sản ở quần thể mới. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể thuần chủng ở quần thể mới sau 4 thế hệ sinh sản ngẫu phối là bao nhiêu?

Câu 37 [41481] - [Loga.vn]

Các nhà khoa học nghiên cứu chu kì của quần thể thỏ tuyết và linh miêu ăn thịt thỏ đã rút ra được nhân xét đúng là

Câu 38 [41480] - [Loga.vn]

Trong quá trình ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh học, một bạn học sinh khi so sánh sự giống và khác nhau giữa đặc điểm gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính đã lập bảng tổng kết sau:

Gen nằm trên nhiễm sắc thể thường

Gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính

(1) Số lượng nhiều.

(2) Số lượng ít.

(3) Có thể bị đột biến.

(4) Không thể bị đột biến.

(5) Tồn tại thành từng cặp alen.

(6) Luôn tồn tại thành từng cặp alen.

(7) Có thể quy định giới tính.

(8) Có thể quy định tính trạng thường.

(9) Phân chia đồng dều trong phân bào.

(10) Không phân chia đồng đều trong phân bào.

Số thông tin mà bạn học sinh trên đã nhầm lẫn khi lập bảng tổng kết trên là:

Câu 39 [41479] - [Loga.vn]

Các yếu tố sau đây đều có thể kết hợp với Hemoglobin, trừ:

Câu 40 [41478] - [Loga.vn]

Ở ớt, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; gen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với b quy định thân quả vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể thường. Cho các cây dị hợp tử về cả hai cặp gen tự thụ phấn thu được F1 có tỉ lệ phân tính 25% cây cao, quả vàng: 50% cây cao, quả đỏ: 25% cây thấp quả đỏ.Cho các kết luận sau đây:

(1) P có kiểu gen dị hợp tử chéo, hoán vị gen ở một giớ tính với tần số 50%.

(2) Hai cặp gen A,a và B,b liên kết hoàn toàn, P có kiểu gen dị hợp chéo.

(3) P có kiểu gen dị hợp tử chéo, hai cặp gen liên kết hoàn toàn hoặc có hoán bị ở một bên.

(4) Ở P, một trong hai gen bị ức chế, cặp gen còn lại trội lặn không hoàn toàn.

Có bao nhiêu kết luận đúng trong các kết luận trên:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook