Chi tiết đề thi

ĐỀ SỐ 5

ctvhoahoc2
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [41866] - [Loga.vn]

Cho phả hệ về một bệnh di truyền đơn gen ở người như sau:

Từ phả hệ trên, cho các phát biểu sau:

(1) Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

(2) Nếu bố hoặc mẹ bị bệnh có kiểu gen đồng hợp thì tất cả các con của họ đều mắc bệnh nếu không có đột biến xảy ra.

(3) Cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III sinh đứa con đầu lòng. Xác suất để đứa con này bị bệnh là 50%.

(4) Nếu cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III sinh đứa con thứ hai thì xác suất để đứa con này bị bệnh là 50%.

Số phát biểu đúng là:

Câu 2 [41864] - [Loga.vn]

Quần thể được điều chỉnh về mức cân bằng khi:

Câu 3 [41862] - [Loga.vn]

Khi lai 1 tế bào của loài A có bộ NST lưỡng bội 2n = 22 với 1 tế bào của loài B có bộ lưỡng bội 2n = 22 thu được tế bào lai. Cho các nhận định sau:

(1) Tế bào lai có số lượng NST là 2n = 44.

(2) Tế bào lai mang đặc điểm của cả 2 loài Avà B.

(3) Tế bào lai trên nếu được đa bội hóa sẽ có 44 NST trong tế bào.

(4) Tế bào lai trên có khả năng hình thành nên 1 loài mới.

Số nhận định chính xác là:

Câu 4 [41861] - [Loga.vn]

Một loài thực vật lưỡng bội có alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, gen nằm trên NST thường. Một quần thể đang cân bằng di truyền về chiều cao thân. Người ta đem tất cả các cây thân cao cho giao phấn ngẫu nhiên với nhau thấy đời F1 xuất hiện 100 cây trong đó 16 cây thân thấp. Không có đột biến xảy ra. Tỉ lệ kiểu hình trong quần thể ban đầu là

Câu 5 [41858] - [Loga.vn]

Quần xã nào có mức độ đa dạng sinh học cao nhất?

Câu 6 [41857] - [Loga.vn]

Cho hình vẽ sau:

Hình vẽ trên mô tả các hoạt động di truyền ở nhóm sinh vật nào

Câu 7 [41855] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu hoạt động nào của con người giúp bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học?

(1) Sử dụng sinh vật để loại bỏ chất độc gây ô nhiễm sinh thái mà chủ yếu là các sinh vật nhân sơ, nấm, thực vật,…

(2) Tập quán du canh du cư của các dân tộc thiểu số.

(3) Xây dựng hệ thống đường cao tốc xuyên qua các khu rừng.

(4) Sử dụng các thuốc trừ sâu, thuốc hóa học để diệt trừ sâu hại.

Câu 8 [41854] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng với tháp sinh thái?

Câu 9 [41853] - [Loga.vn]

Cho các nhóm sinh vật trong một hệ sinh thái:

(1) Thực vật (2) Động vật ăn thực vật.

(3) Sinh vật phân giải. (4) Động vật ăn động vật.

Nhóm sinh vật nào không có mặt trong quần xã thì dòng năng lượng và chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên sẽ không thể diễn ra bình thường?

Câu 10 [41852] - [Loga.vn]

Ở một loài động vật lưỡng bội, xét 2 locut gen: locut thứ nhất gồm 2 alen trội lặn hoàn toàn, trong đó, alen A quy định mắt đỏ và alen lặn tương ứng quy định mắt trắng; locut thứ hai cũng có 2 alen trội lặn hoàn toàn, trong đó, alen B quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen b quy định lông xám. Biết rằng 2 locut nằm trên 2 NST thường khác nhau và không có đột biến xảy ra. Nếu không xét đến vai trò của bố mẹ trong các phép lai, để đời con xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 3 : 1 thì có bao nhiêu phép lai của bố mẹ về kiểu gen phù hợp?

Câu 11 [41761] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật lưỡng bội đem lai cây lá dài, hoa tím lai lần lượt với 2 cây lưỡng bội cùng loài khác thu được kết quả sau:

- Với cây thứ nhất thu được 90 cây lá dài, hoa đỏ; 89 cây lá dài, hoa tím; 30 cây lá ngắn, hoa đỏ và 29 cây lá ngắn, hoa tím.

- Với cây thứ hai thu được 120 cây lá dài, hoa đỏ và 120 cây lá ngắn, hoa đỏ.

Biết rằng mỗi tính trạng do 1 cặp gen gồm 2 alen nằm trên NST khác nhau quy định và không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây lá dài, hoa tím và cây thứ hai lần lượt là

Câu 12 [41760] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm 2n = 8. Trên mỗi cặp NST thường xét 2 cặp gen dị hợp, trên cặp NST giới tính xét 1 gen có 2 alen. Quá trình giảm phân xảy ra không có đột biến. Cá thể ruồi giấm đực cho tối đa bao nhiêu loại tinh trùng về các locut đang xét?

Câu 13 [41759] - [Loga.vn]

Kĩ thuật nào tạo ra được biến dị tổ hợp chỉ mang nguồn gen của một loài?

Câu 14 [41758] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật xét một gen có 2 alen, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát đang cân bằng di truyền có 8 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn liên tiếp, tỉ lệ hoa đỏ ở F3 là bao nhiêu? Biết cây hoa trắng không có khả năng sinh sản.

Câu 15 [41757] - [Loga.vn]

Khi nói về sự di truyền các gen ở tế bào chất, ý nào chưa đúng?

Câu 16 [41756] - [Loga.vn]

Khi nói về sự hình thành loài mới, ý nào là chính xác?

Câu 17 [41755] - [Loga.vn]

Ở chuột màu lông được quy định bởi 4 alen (A, a, B, b) phân li độc lập. Locut 1 gồm 2 alen A và a quy định sự tổng hợp các sắc tố màu lông, trong đó: AA quy định sắc tố lông tổng hợp, Aa quy định sắc tố lông không tổng hợp được, aa làm chuột chết ngay trong giai đoạn phôi. Khi sắc tố lông được tổng hợp thì alen B trội hơn so với alen b và quy định màu lông đen còn alen b quy định lông nâu. Đem lai 2 chuột lông trắng với nhau thì tỉ lệ kiểu hình đời con không thể là

Câu 18 [41754] - [Loga.vn]

Sự vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp gọi là

Câu 19 [41753] - [Loga.vn]

Hiện tượng dậy thì ở trẻ nữ và trẻ nam do sự tác động chủ yếu của hoocmon nào sau đây?

Câu 20 [41752] - [Loga.vn]

Thuộc tính nào dưới đây không phải của coaxecva?

Câu 21 [41751] - [Loga.vn]

Loại chất thải nitơ có nhiều nhất trong máu ở người là

Câu 22 [41750] - [Loga.vn]

Ánh sáng nào ít có hiệu quả nhất đối với quang hợp?

Câu 23 [41749] - [Loga.vn]

Quan sát nội nhũ của 1 loài thực vật người ta thấy có 12 NST đơn. Trên mỗi cặp NST xét 1 cặp gen gồm 2 alen. Cho biết có bao nhiêu loại kiểu gen tối đa về thể một nhiễm kép khác nhau có thể hình thành ở loại này

Câu 24 [41748] - [Loga.vn]

Vai trò của O2 trong hô hấp là

Câu 25 [41747] - [Loga.vn]

Ở người bình thường, trong một chu kì tim, thời gian các ngăn tim được giãn nghỉ là

Câu 26 [41746] - [Loga.vn]

Màu lông của một loài động vật do a+, b+, c+ và d+ là các gen trên NST thường phân li độc lập, điều khiển chuỗi tổng hợp sắc tố để hình thành lên màu đen theo sơ đồ dưới đây:

Không màu ->(a+)Không màu->(b+)Không màu->(c+)Màu nâu->(d+)Màu đen

Các alen này bị đột biến thành các dạng mất chức năng tương ứng là a, b, c và d. Người ta tiến hành lai một cá thể màu đen có kiểu gen a+a+b+b+c+c+d+d+ với một cá thể không màu có kiểu gen aabbccdd và thu được con lai F1. Khi cho các cá thể F1 lai với nhau, thì tỉ lệ cá thể ở F2 tương ứng với kiểu hình màu nâu và màu đen là bao nhiêu?

Câu 27 [41745] - [Loga.vn]

Khả năng kết hợp của O2 với hemoglobin tăng khi

Câu 28 [41744] - [Loga.vn]

Ý nào không đúng khi nói về hô hấp sáng

Câu 29 [41743] - [Loga.vn]

Khi nói về diễn thế sinh thái điều nào sau đây là không đúng?

Câu 30 [41741] - [Loga.vn]

Một loài động vật xét 1 locut gen gồm 2 alen trội lặn hoàn toàn, trong đó, alen A quy định mắt đỏ còn a quy định mắt trắng. Ở một quần thể có cấu trúc di truyền ở thế hệ ban đầu (P) như sau:

- Giới đực: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.

- Giới cái: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa.

Quân thể trên giao phối ngẫu nhiên qua các thế hệ. Phát biểu nào là chưa chính xác?

Câu 31 [41694] - [Loga.vn]

Enzim không hoạt động trong ruột non

Câu 32 [41692] - [Loga.vn]

Ở một loài thú, xét 3 locut gen: locut I có 2 alen nằm trên cặp NST thường, locut II và locut III đều có 3 alen cùng nằm trên một cặp NST thường khác. Quần thể giao phối của loài trên có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen dị hợp về 2 trong 3 locut? Biết rằng không có đột biến mới phát sinh.

Câu 33 [41690] - [Loga.vn]

Kĩ thuật nào thuộc công nghệ ADN không phù hợp với ứng dụng của nó?

Câu 34 [41688] - [Loga.vn]

Ở đảo Galapagos xuất hiện các loài chim sẻ khác nhau và khác với chim sẻ đất liền là kết quả của:

Câu 35 [41685] - [Loga.vn]

Các cây trồng dày thường có chiều cao lớn hơn các cây trồng cùng loại thưa. Hiện tượng này liên qua đến hình thức cảm ứng nào?

Câu 36 [41683] - [Loga.vn]

Ở một loài động vật có cơ chế xác định giới tính giống như người, xét 3 locut gen: locut 1 có alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quy định mắt trắng; locut 2 có alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp và locut 1 cùng locut 2 cùng nằm trên 1 cặp NST thường; locut 3 có alen D quy định lông đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định lông đen và locut này nằm trên đoạn không tương đồng của NST X. Đem con cái dị hợp về 3 cặp gen trên lai với con đực chân cao, mắt đỏ, lông đỏ thu được F1 có 10000 trong đó xuất hiện 2728 con cái chân cao, mắt đỏ, lông đỏ. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể chân cao dị hợp, mắt trắng, lông đỏ ở F1 không thể xuất hiện là:

Câu 37 [41682] - [Loga.vn]

Trong một khu rừng có diện tích rất lớn, sau khi tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của nhiệt độ và ẩm độ đến sự sinh trưởng và phát triển của 3 loài A, B, C ta có bảng số liệu sau:

Loài

Nhiệt độ (oC)

Độ ẩm (%)

Giới hạn trên

Giới hạn dưới

Giới hạn dưới

Giới hạn trên

A

42

26

60

80

B

28

10

30

50

C

32

15

45

75

Nhận xét nào sau đây không đúng về mức độ cạnh tranh giữa 3 loài:

Câu 38 [41679] - [Loga.vn]

Khi nói về nguyên phân ý nào là chưa chính xác?

Câu 39 [41677] - [Loga.vn]

Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:

P: 0,50AA + 0,30Aa + 0,20aa = 1.

F1: 0,45AA + 0,25Aa + 0,30aa = 1.

F2: 0,40AA + 0,20Aa + 0,40aa = 1.

F3: 0,30AA + 0,15Aa + 0,55aa = 1.

F4: 0,15AA + 0,10Aa + 0,75aa = 1.

Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này?

Câu 40 [41676] - [Loga.vn]

Nói về quá trình sao chép ADN ở sinh vật nhân sơ cho các phát biểu sau:

(1) Sự kéo dài mạch dẫn đầu ngày càng rời xa chạc sao chép.

(2) Quá trình kéo dài mạch dẫn đầu diễn ra theo chiều 3’ → 5’.

(3) Sự tổng hợp mạch gián đoạn tạo thành các đoạn Okazaki.

(4) Sự kéo dài mạch dẫn đầu phụ thuộc vào hoạt động của ADN Polimerase.

Số phát biểu đúng là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook