Chi tiết đề thi

đề sủ online kndnsnks

anhlonglol111
1 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
25
31 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [60610] - [Loga.vn]

Các cuộc chiến tranh được ví như “ngọn gió thần” thổi vào nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Câu 2 [65037] - [Loga.vn]

Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến phong trào cách mạng Việt Nam những năm
1919-1925?

Câu 3 [69370] - [Loga.vn]

Mục đích chung của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) và cuộc khai thác thuộc
địa lần thứ 2 (1919 – 1929) của thực dân Pháp thực hiện ở Đông Dương là

Câu 4 [67462] - [Loga.vn]

Chiến thắng quân sự nào của ta làm phá sản về cơ bản “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

Câu 5 [69433] - [Loga.vn]

Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học kỹ thuật ngày nay

Câu 6 [60532] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đã tác động mạnh mẽ đến chính trị, kinh tế, tài chính của các quốc gia trên thế giới vào những năm 70 của thế kỷ xx

Câu 7 [63736] - [Loga.vn]

Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1858 - 1884) có đặc điểm là

Câu 8 [70664] - [Loga.vn]

Mĩ từng bước can thiệp sâu và dính líu trực tiếp vào chiến tranh Đông Dương thông qua việc

Câu 9 [62422] - [Loga.vn]

Nét chủ yếu trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ từ năm 1950 đến nay là

Câu 10 [60588] - [Loga.vn]

Yếu tố khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong những năm 1936-1939 là

Câu 11 [60713] - [Loga.vn]

Kế hoach quân sự mới của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ sau khi Pháp đánh mất quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ là

Câu 12 [68568] - [Loga.vn]

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (7 - 1936) xác định nhiệm vụ
trực tiếp trước mắt của cách mạng Đông Dương là

Câu 13 [60709] - [Loga.vn]

Cho các dư liệu sau:

1. Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

2. Quân Nhật vượt biên giới Việt – Trung, tiến vào miền Bắc Việt Nam.

3. Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương.

Hãy sắp xếp các dữ kiện trên cho đúng với trình tự thời gian

Câu 14 [66264] - [Loga.vn]

Sự khác nhau cơ bản của Mĩ Latinh so với các nước châu Á và châu Phi là

Câu 15 [64853] - [Loga.vn]

Biến đổi về mặt xã hội của Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 là gì?

Câu 16 [67416] - [Loga.vn]

Tính chất cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc (1946 - 1949) là

Câu 17 [64900] - [Loga.vn]

Tại sao nói: Hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển là thời cơ đối với các dân tộc khi bước vào thế
kỉ XXI?

Câu 18 [63962] - [Loga.vn]

Những chính sách của triều đình nhà Nguyễn vào giữa thế kỉ XIX đã

Câu 19 [64155] - [Loga.vn]

Tại Đại hội đại biểu lần thứ II (2 - 1951), Đảng Cộng sản Đông Dương đã có quyết định gì để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?

Câu 20 [63934] - [Loga.vn]

Từ cuộc đấu tranh ngoại giao sau Cách mạng tháng Tám 1945 có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc hiện nay?

Câu 21 [67544] - [Loga.vn]

Đặc điểm nổi bật của phong trào Cần Vương (cuối thế kỷ XIX) là gì?

Câu 22 [62044] - [Loga.vn]

Phương châm tác chiến của bộ đội ta trong chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là

Câu 23 [68151] - [Loga.vn]

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ngày nay

Câu 24 [67589] - [Loga.vn]

Đặc điểm nổi bật của Trung Quốc dưới thời Minh là

Câu 25 [62134] - [Loga.vn]

Nhờ cuộc cách mạng nào mà Ấn Độ đã tự túc được lương thực từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook