Chi tiết đề thi

Đề thì giữa kì 1

Tragiang9202
3 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [12245] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Câu 2 [23483] - [Loga.vn]

Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?

Câu 3 [23475] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 4 [28787] - [Loga.vn]

Một dung dịch có [OH-] = 1,5.10-5 M. Môi trường của dung dịch này là:


Câu 5 [23471] - [Loga.vn]

Để chứng minh tính lưỡng tính của NH2CH2COOH (X), ta cho X tác dụng với

Câu 6 [11250] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây là chất điện li mạnh?

Câu 7 [28784] - [Loga.vn]

Muối trung hòa là loại muối:

Câu 8 [20600] - [Loga.vn]

Dãy chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh?

Câu 9 [7331] - [Loga.vn]

Cho các ion sau: . Hãy cho biết có bao nhiêu ion có khả năng nhận proton?

Câu 10 [29181] - [Loga.vn]

Axit axetic có hằng số axit là Ka = 1,8.10-5. Dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,01M và CH3COOH 0,1M có pH là               

Câu 11 [29178] - [Loga.vn]

Độ điện li của dd axit fomic 0,46% (d=1g/ml) có pH=3 là

Câu 12 [11322] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không là chất điện li?

Câu 13 [27048] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Câu 14 [10028] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây thuộc loại điện li mạnh?

Câu 15 [23493] - [Loga.vn]

Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozo là

Câu 16 [23461] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit

Câu 17 [5537] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Câu 18 [28788] - [Loga.vn]

Phương trình H+ + OH- D H2O là phương trình ion rút gọn của phản ứng nào sau đây?

Câu 19 [32690] - [Loga.vn]

Phương trình điện li viết đúng là

Câu 20 [29387] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh

Câu 21 [28711] - [Loga.vn]

Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M để phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaHCO3 0,2M ?

Câu 22 [13365] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không phải là chất điện ly?

Câu 23 [28791] - [Loga.vn]

Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10 M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

Câu 24 [5310] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Câu 25 [7382] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây không dẫn điện?

Câu 26 [30947] - [Loga.vn]

Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của 

Câu 27 [29007] - [Loga.vn]

Khí nào sau đây gây ra hiện tượng mưa axit?

Câu 28 [12046] - [Loga.vn]

Một loại phân supephotphat kép có chứa 55,9% muối canxi đihidrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân này là

Câu 29 [14624] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu về NH3 và NH4+  như sau:(1) Trong NH3 và NH4+, nitơ đều có số oxi hóa -3;(2) NH3 có tính bazơ, NH4+ có tính axit;(3) Trong NH3 và NH4+,  đều có cộng hóa trị 3;(4) Phân tử NH3 và ion NH4+ đều chứa liên kết cộng hóa trị.Số phát biểu đúng là

Câu 30 [6884] - [Loga.vn]

. Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng của

Câu 31 [20017] - [Loga.vn]

Thí nghiệm nào sau đây khi kết thúc phản ứng thu được kết tủa?

Câu 32 [5172] - [Loga.vn]

Thể tích N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân 40 gam NH4NO2 là

Câu 33 [28561] - [Loga.vn]

Chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là

Câu 34 [20608] - [Loga.vn]

Trong các loại phân bón: NH4Cl, (NH2)2CO, (NH4)2SO4, NH4NO3. Phân nào có hàm lượng đạm cao nhất?

Câu 35 [12071] - [Loga.vn]

Trong công nghiệp, điều chế N2 bằng cách nào sau đây?

Câu 36 [11580] - [Loga.vn]

Cacbon chỉ thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng hóa học nào sau đây?

Câu 37 [32802] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn m gam P rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch chứa 0,15 mol KOH. Sau khi các phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được m + 9,72 gam muối khan. Giá trị của m là:

Câu 38 [6958] - [Loga.vn]

Thời gian trước đây, theo kinh nghiệm thâm canh lúa nước, sau mỗi vụ mùa vụ, nhà nông thường hay đốt đồng (đốt gốc rạ còn lại trên đồng lúa sau thu hoạch). Theo cách thức canh tác đó, việc đồng giúp

Câu 39 [16090] - [Loga.vn]

Biết thành phần % khối lượng P trong tinh thể Na2HPO4.nH2O là 8,659%. Tinh thể muối ngâm nước đó có số phân tử H2O là

Câu 40 [5543] - [Loga.vn]

Silic không phản ứng với

Câu 41 [37672] - [Loga.vn]

Loại đạm sau đây không nên dùng để bón cho đất chua là
 

Câu 42 [11562] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất khử là

Câu 43 [38131] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?
 

Câu 44 [20610] - [Loga.vn]

Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni?

Câu 45 [14962] - [Loga.vn]

Photpho là nguyên tố phi kim nằm ở ô 15 trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tính chất hóa học của photpho là

Câu 46 [32921] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 47 [38213] - [Loga.vn]

Các chất khí điều chế trong phòng thí nghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí (cách 1, cách 2) hoặc đầy nước (cách 3) như các hình vẽ sau đây:
 
Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí NH3?
 

Câu 48 [28756] - [Loga.vn]

Thành phần chính của khí than ướt là

Câu 49 [35285] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng? 
 

Câu 50 [12248] - [Loga.vn]

Trong hai chất nào sau đây nguyên tố nitơ đều có cả tính oxi hóa và khử?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook