Chi tiết đề thi

Đề thi học kì 1 môn hóa 10

ctvloga216
9 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52844] - [Loga.vn]

Để 27 gam Al ngoài không khí, sau một thời gian thu được 39,8 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3. Cho X tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí SO2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 2 [52843] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe trong dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm 0,1 mol NO và 0,4 mol NO2. Phần trăm số mol Fe trong hỗn hợp X là:

Câu 3 [52841] - [Loga.vn]

Cho phản ứng: FexOy + HNO3--->Fe(NO3)3 + NO2 + H2O. Trong phương trình của phản ứng trên, khi hệ số của FexOy tham gia phản ứng là 1 thì số phân tử axit HNO3 đóng vai trò chất oxi hóa:

Câu 4 [52839] - [Loga.vn]

Số mol electron cần dùng để oxi hóa 0,15mol Cu thành

Câu 5 [52838] - [Loga.vn]

Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá - khử là:

Câu 6 [52837] - [Loga.vn]

Trong hoá học vô cơ, loại phản ứng hoá học nào có thể là phản ứng oxi hoá - khử hoặc không phải là phản ứng oxi hoá - khử?phản ứng hoá hợp và phản ứng trao đổi.

Câu 7 [52836] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Câu 8 [52835] - [Loga.vn]

Phân tử nào sau đây chứa nhiều cặp electron đã ghép đôi nhưng chưa tham gia liên kết nhất?

Câu 9 [52834] - [Loga.vn]

Số oxi hóa của nguyên tố clo trong hợp chất nào sau đây là cao nhất:

Câu 10 [52833] - [Loga.vn]

Trong hợp chất ,điện hóa trị của Al là:

Câu 11 [52832] - [Loga.vn]

Có 2 nguyên tố X (Z =19), Y (Z = 17) hợp chất tạo bởi X và Y có công thức và kiểu liên kết là:

Câu 12 [52831] - [Loga.vn]

Dãy các chất được xếp theo chiều tăng dần sự phân cực của liên kết?

Câu 13 [52829] - [Loga.vn]

Cho các ion: Số cation đơn nguyên tử là:

Câu 14 [52828] - [Loga.vn]

Nhóm hợp chất nào sau đây đều là hợp chất ion?

Câu 15 [52827] - [Loga.vn]

Một nguyên tố R có công thức hợp chất với hiđro là RH. Trong oxit bậc cao nhất, R chiếm 74,2% theo khối lượng. Tên nguyên tố R là:

Câu 16 [52825] - [Loga.vn]

Hai nguyên tố X, Y thuộc 2 ô liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số hạt mang điện trong cả 2 nguyên tử X và Y là 66 (biết ZX< ZY). Kết luận nào sau đây đúng:

Câu 17 [52824] - [Loga.vn]

Nguyên tố R thuộc chu kì 4, nhóm VIIA. Hạt nhân nguyên tử của nguyên tố R có điện tích là:

Câu 18 [52823] - [Loga.vn]

Nguyên tử nguyên tố R thuộc nhóm VA. Công thức hợp chất khí với hiđro và công thức oxit cao nhất của nguyên tố R là.

Câu 19 [52822] - [Loga.vn]

Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố:;Thứ tự tăng dần tính bazo của các hidroxit tạo từ X, Y, Z là

Câu 20 [52820] - [Loga.vn]

Nguyên tắc nào để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn sau đây là sai?

Câu 21 [52819] - [Loga.vn]

Các nguyên tố nhóm B trong bảng hệ thống tuần hoàn là

Câu 22 [52818] - [Loga.vn]

Số nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB là:

Câu 23 [52817] - [Loga.vn]

Trong tự nhiên, nguyên tố Clo có hai đồng vị bền là trong đó đồng vị chiếm 75,77% về số nguyên tử. Biết nguyên tử khối của Ca=40. Phần trăm khối lượng của trong CaCl2 là:

Câu 24 [52816] - [Loga.vn]

Khối lượng riêng của kim loại M là 1,55 g/cm3 và bán kính của nguyên tử M là . Giả thiết rằng, trong tinh thể M các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Khối lượng mol của nguyên tử M là:

Câu 25 [52814] - [Loga.vn]

Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 34, trong đó tỷ lệ giữa số hạt mang điện và số hạt không mang điện là 11:6. Số proton trong nguyên tử Y là:

Câu 26 [52813] - [Loga.vn]

Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị là ; còn cacbon có 2 đồng vị là . Số loại phân tử khí CO tối đa có thể tạo thành từ các đồng vị trên là:

Câu 27 [52811] - [Loga.vn]

Dãy nguyên tử

sắp xếp theo thứ tự tăng dần số hạt nơtron là

Câu 28 [52809] - [Loga.vn]

Cho 2 nguyên tử   Nhận định nào sau đây là đúng ? 

Câu 29 [52807] - [Loga.vn]

Cho biết cấu hình electron nguyên tử của một số nguyên tố như sau:

Câu 30 [52806] - [Loga.vn]

Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử do các loại hạt sau cấu tạo nên

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook