Chi tiết đề thi

Đề thi học kì 1 môn hóa 12

ctvloga216
2 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52413] - [Loga.vn]

Biết rằng A là dung dịch NaOH có pH = 12 và B l à dung dịch H2SO4 có pH = 2 . Để
phản ứng đủ với V1 lít dung dịch A cần V2 lít dung dịch B. Quan hệ giữa V1 và V2 là?

Câu 2 [52407] - [Loga.vn]

Dãy gồm các hiđroxi t được sắp xếp theo thứ tự giảm dần tính bazơ từ trái sang phải là:

Câu 3 [52401] - [Loga.vn]

Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M ; 0,2M và 0,1 M với nhữn g thể tích bằng
nhau th u được dun g d ị ch X. D u n g d ị ch Y gồm N aOH 0,1 M và 0,2M . Để
trung hòa 300 ml dung dịch X cần vừa đủ V ml d u n g d ị ch Y. Giá trị của V là ?600

Câu 4 [52396] - [Loga.vn]

Dung dịch HCl và dung dịch có cùng nồng độ mol/l i t. Giá trị pH tương
ứng của 2 dung dịch tương ứng là x và y . Quan hệ giữa x và y là ( giả thiết , cứ 1 00
phân tử thì có 1 phân tử điện li ) ?

Câu 5 [52394] - [Loga.vn]

Câu 6 [52393] - [Loga.vn]

Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1 M và 0,05M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2
nồng độ x M thu được m gam kết tủa và 500 ml d u n g d ị ch có pH = 13. G i á
trị của x và m lần lượt là ?

Câu 7 [52392] - [Loga.vn]

X là dung dịch chứa 1 M và H Cl 1 M . Y l à d u n g d ị ch chứa NaOH 1 M và KOH 1 M .
Trộn V1 lít dung dịch X với V2 lít dung dịch Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ,
thu được 1 l ít d u n g d ị ch Z có pH = 1 3. Kh i cô cạn toàn bộ d ung dịch Z thì thu được bao
nhiêu gam chất rắn khan ?

Câu 8 [52391] - [Loga.vn]

Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và với 100 ml dd NaOH nồng độ a
(mol/l ) thu được 200 ml dung dịch có pH = 1 2 . Giá trị của a là ?

Câu 9 [52390] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E gồm tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol E trong dung dịch NaOH dư, thu được 76,25 gam hỗn hợp muối của alanin và glyxin. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,2 mol E trong dung dịch HCl dư, thu được 87,125 gam muối. Thành phần % theo khối lượng của X ?

trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào?

Câu 10 [52389] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E chứa 2 peptit X, Y đều mạch hở, có tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1 và có tổng số liên kết peptit nhỏ hơn 8. Đun n ng m gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 0,48 mol muối Gly và 0,08 mol muối Ala. Giá trị m là:

Câu 11 [52374] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai α – amino axit có cùng
công thức dạng (H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 6,38 gam muối. Mặt khác thủy
phân hoàn toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là ?

Câu 12 [52366] - [Loga.vn]

Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc, nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thủy ngân?

Câu 13 [52365] - [Loga.vn]

Etyl axetat có công thức là ?

Câu 14 [52364] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

Câu 15 [52363] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 16 [52362] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH?

Câu 17 [52361] - [Loga.vn]

Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

Câu 18 [52359] - [Loga.vn]

Cho 18 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thuđược m gam Ag. Giá trị của m là ?

Câu 19 [52357] - [Loga.vn]

So sánh một số tính chất vật lý của kim loại thì phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu 20 [52356] - [Loga.vn]

Đun 6,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 4,4 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là ?

Câu 21 [52354] - [Loga.vn]

Tổng số đồng phân chức axit và este ứng với công thức phân tử C2H4O2 là ?

Câu 22 [52353] - [Loga.vn]

Nilon–6,6 là một loại ?

Câu 23 [52352] - [Loga.vn]

Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là ?

Câu 24 [52350] - [Loga.vn]

Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch: X, Y, Z và T Saccarozơ, glucozơ, etanol,anđehitfomic.

Các chất X, Y, Z và T lần lượt là ?

Câu 25 [52349] - [Loga.vn]

Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp ?

Câu 26 [52348] - [Loga.vn]

Hợp chất thuộc loại polisaccarit là ?

Câu 27 [52347] - [Loga.vn]

Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng ?

Câu 28 [52346] - [Loga.vn]

Chất không tan được trong nước ở nhiệt độ thường là

Câu 29 [52345] - [Loga.vn]

Cho ba dung dịch có cùng nồng độ mol: (1) H2NCH2COOH, (2)CH3COOH,(3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là?

Câu 30 [52344] - [Loga.vn]

Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiêu mắc xích isopren thì có một cầu nối đisunfua –S–S– ? (Giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen trong mạch cao su) 

Câu 31 [52343] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây là amin bậc hai?

Câu 32 [52342] - [Loga.vn]

Thủy phân peptit X có công thức cấu tạo H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH có thể thu được tối đa bao nhiêu đipeptit?

Câu 33 [52341] - [Loga.vn]

Khi chưng cất nhựa than đá, người ta thu được một phân đoạn chứa phenol và anilin hoà tan trong benzen (dung dịch X). Sục khí hiđroclorua vào 100 ml dung dịch X thì thu được 1,295 gam kết tủa. Nhỏ từ từ nước brom vào 100 ml dung dịch X và lắc kĩ cho đến khi ngừng mất màu brom thì hết 300 gam dung dịch nước brom 3,2 %. Vậy nồng độ mol của anilin và phenol trong dung dịch X lần lượt là ?

Câu 34 [52340] - [Loga.vn]

Polime nào sau đây thuộc loại polime bán tổng hợp?

Câu 35 [52339] - [Loga.vn]

Cho 5,75 gam kim loại kiềm M phản ứng với nước (dư), thu được 2,8 lít khí H2 (đktc). Kim  loại M là ?

Câu 36 [52338] - [Loga.vn]

Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

Câu 37 [52337] - [Loga.vn]

Chất béo là trieste của axit béo với ?

Câu 38 [52336] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là ?

Câu 39 [52335] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là ?

Câu 40 [52334] - [Loga.vn]

Thủy phân este X có công thức phân tử C3H6O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối so với Hlà 16. Tên của X là ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook