Chi tiết đề thi

ĐỀ THI HỌC KÌ II

vohoangnhan06
2 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
40
72 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [13573] - [Loga.vn]

Tìm số các nghiệm nguyên dương của bất phương trình ${{\left( \frac{1}{5} \right)}^{{{x}^{2}}-2x}}\ge \frac{1}{125}$

Câu 2 [3488] - [Loga.vn]

Với các số thực x, y dương bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 3 [22852] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{8}^{{{x}^{2}}+x+1}}\left( 6x+3 \right)\ln 2\] là đạo hàm của hàm số nào sau đây ? 

Câu 4 [13568] - [Loga.vn]

Cho $a$, $b$, $c$ là ba số thực dương, khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng

Câu 5 [46531] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm của hàm số $y={{\log }_{2}}\left( {{x}^{2}}+x+1 \right)$ .

Câu 6 [49413] - [Loga.vn]

Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 8,4% / năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập làm vốn ban đầu để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó được lĩnh số tiền không ít hơn 80 triệu đồng (cả vốn ban đầu lẫn lãi), biết rằng trong suốt thời gian gửi tiền người đó không rút tiền và lãi suất không thay đổi ?

Câu 7 [17790] - [Loga.vn]

Phương trình \[{{9}^{x}}-{{3}^{x}}-6=0\] có nghiệm là


Câu 8 [5629] - [Loga.vn]

Tính tổng lập phương các nghiệm của phương trình:    \[{{\log }_{2}}x.{{\log }_{3}}x+1={{\log }_{2}}x+{{\log }_{3}}x\]

Câu 9 [28055] - [Loga.vn]

Khi đặt $t={{2}^{x}}$, phương trình ${{4}^{x+1}}-{{12.2}^{x-2}}-7=0$ trở thành phương trình nào sau đây?

Câu 10 [41571] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định của hàm số\[y=\frac{1}{{{\log }_{2}}\left( 5-x \right)}\].

Câu 11 [23844] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng xác định của nó ?

Câu 12 [15793] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{2{{x}^{2}}+1}{{{x}^{2}}-2x}$ có mấy tiệm cận?

Câu 13 [9763] - [Loga.vn]

Đạo hàm của hàm số $y={{\left( 5-x \right)}^{\sqrt{3}}}$ là:

Câu 14 [29824] - [Loga.vn]

Tìm tập nghiệm của bất phương trình ${{\left( \frac{2017}{2018} \right)}^{x-1}}>{{\left( \frac{2017}{2018} \right)}^{-x+3}}.$

Câu 15 [15120] - [Loga.vn]

Cho $a,b$ là các số thực dương thỏa mãn ${{a}^{2b}}=5$ tính $K=2{{a}^{6b}}-4$

Câu 16 [4168] - [Loga.vn]

Cho biểu thức $P=\sqrt{x.\sqrt[5]{{{x}^{3}}}}$ với $x>0$ , Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 17 [44459] - [Loga.vn]

Nghiệm của bất phương trình ${{\log }_{\frac{1}{5}}}\left( 2x-3 \right) > -1$ là:

Câu 18 [27998] - [Loga.vn]

Tìm số nguyên n lớn nhất thỏa mãn ${{n}^{360}}

Câu 19 [48375] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\text{ }ln\left( {{e}^{x}}+{{m}^{2}} \right).\] Với giá trị nào của m thì $y'(1)=\frac{1}{2}?$

Câu 20 [184] - [Loga.vn]

Cho    . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai

Câu 21 [290] - [Loga.vn]

Phương trình \[{{4}^{2x-4}}=16\] có nghiệm là:

Câu 22 [414] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số \[y={{\log }_{3}}x\] là:

Câu 23 [4140] - [Loga.vn]

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

Câu 24 [4234] - [Loga.vn]

Rút gọn biểu thức $A={{a}^{_{4{{\log }_{{{a}^{2}}}}3}}}$ với $0

Câu 25 [22864] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\ln \left( {{x}^{2}}-2mx+4 \right)\]có tập xác định \[D=\mathbb{R}\] khi các giá trị của tham số m là:

Câu 26 [24156] - [Loga.vn]

Tập nghiệm \[S\] của phương trình \[{{\log }_{2}}\left( x+4 \right)=4\] là:

Câu 27 [24462] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y={{\left( x-1 \right)}^{\frac{1}{5}}}$ là:

Câu 28 [27235] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y=\sqrt{2-\ln \left( \text{ex} \right)}$ là:

Câu 29 [27435] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{{{\ln }^{2}}x}{x}$ . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào không đúng ?

Câu 30 [27752] - [Loga.vn]

Khẳng định nào dưới đây là sai ?

Câu 31 [27856] - [Loga.vn]

Đạo hàm của hàm số $y=\,x\,+{{\ln }^{2}}x\,$là hàm số nào dưới đây ?

Câu 32 [28066] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình ${{9}^{x+{{\log }_{3}}2}}-2={{3}^{x+{{\log }_{3}}2}}$ là

Câu 33 [28222] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động theo phương trình \[s={{t}^{3}}-3{{t}^{2}}+6t\text{ }+\text{ }4\] (s là quãng đường tính bằng \[m,\text{ }t\] là thời gian tính bằng giây). Vận tốc nhỏ nhất của vật là:

Câu 34 [30074] - [Loga.vn]

Biết rằng a là số thực dương để bất phương trình ${{a}^{x}}\ge 9x+1$ nghiệm đúng với mọi $x\in R$. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 35 [30897] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của bất phương trình

là:

Câu 36 [33897] - [Loga.vn]

Với các số thực $a,b>0$ bất kỳ, rút gọn biểu thức $P=2{{\log }_{2}}a={{\log }_{\frac{1}{2}}}{{b}^{2}}$ ta được:

Câu 37 [34724] - [Loga.vn]

Cho biết năm 2003, Việt Nam có $80902400$ người và tỷ lệ tăng dân số là $1,47%.$ Hỏi năm $2018$ Việt Nam sẽ có bao nhiêu người, nếu tỷ lệ tăng dân số hàng năm là không đổi?

Câu 38 [36249] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định D của hàm số $y={{\left( {{x}^{2}}-13\text{x}+22 \right)}^{-6}}$ .

Câu 39 [43746] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định D của hàm số $y={{\left( {{x}^{2}}-2x+1 \right)}^{\frac{1}{3}}}.$

Câu 40 [44020] - [Loga.vn]

Phương trình ${{5}^{{{x}^{2}}-3x+2}}={{3}^{x-2}}$ có 1 nghiệm dạng $x={{\log }_{a}}b$ với a, b là các số nguyên dương lớn hơn 4 và nhỏ hơn 16. Khi đó $a+2b$ bằng:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook