Chi tiết đề thi

đề thị HSG lần 1

daohoa.mh
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
33
41 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54428] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây là sai khi nói về sự khác biệt giữa ống tiêu hóa của thú ăn thịt và thú ăn thực vật:

(1) Thú ăn thịt thường có dạ dày to hơn.

(2) Thú ăn thịt có ruột già ngắn hơn.

(3) Thú ăn thực vật thường có manh tràng dài hơn.

Phương án trả lời đúng là:

Câu 2 [9951] - [Loga.vn]

Ở cây trưởng thành, quá trình thoát hơi nước diễn ra chủ yếu ở khí khổng vì:

I. Lúc đó, lớp cutin bị thoái hoá

II. Các tế bào khí khổng có số lượng lớn và được trưởng thành.

III. Có cơ chế điều chỉnh lượng nước thoát qua cutin

IV. Lúc đó lớp cutin dày, nước khó thoát qua.

Câu 3 [46711] - [Loga.vn]

Khi nói về thành phần khí CO2,O2 ở túi khí trước và túi khí sau của chim, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

(1) Nồng độ CO2 trong không khí ở túi khí sau lớn hơn ở túi khí trước.

(2) Nồng độ O2 trong không khí ở túi khí sau lớn hơn ở túi khí trước.

(3) Khí ở túi khí trước chưa được trao đổi khí tại phổi.

(4) Khí ở túi khí sau có thành phần giống không khí.

Câu 4 [54447] - [Loga.vn]

Thứ tự các bộ phận trong hệ tiêu hóa của gà là

Câu 5 [7495] - [Loga.vn]

Cơ chế duy trì huyết áp diễn ra theo trật tự nào?

Câu 6 [7494] - [Loga.vn]

Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là:

Câu 7 [54430] - [Loga.vn]

Tại sao vận tốc máu trong mao mạch lại chậm hơn ở động mạch ?

Câu 8 [54453] - [Loga.vn]

Cho các nhận định sau đây về hô hấp thực vật với vấn đề bảo quản nông sản, thực phẩm:

1. Hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản.

2. Hô hấp làm nhiệt độ môi trường bảo quản tăng.

3. Hô hấp làm tăng độ ẩm, thay đổi thành phần khí trong môi trường bảo quản.

4. Hô hấp không làm thay đổi khối lượng nông sản, thực phẩm.

Số nhận định sai trong các nhận định nói trên là:         

Câu 9 [46567] - [Loga.vn]

Biến dị tổ hợp là loại biến dị được hình thành do sự tổ hợp lại các gen sẵn có
ở bố mẹ. Có bao nhiêu quá trình sau đây là cơ chế tạo nên các biến dị tổ hợp?

 1. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các gen trong giảm phân.
 2. Sự nhân đôi của các gen trong phân bào nguyên phân.
 1. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cromatit khác nguồn gốc trong cặp
  NST tương đồng.
 2. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cromatit cùng nguồn gốc trong cặp
  NST tương đồng.

Câu 10 [46065] - [Loga.vn]

Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của Operon Lac ở vi khuẩn E.coli, khi môi trường có chất cảm ứng lactozo thì diễn ra các sự kiện nào?

(1) Gen điều hòa tổng hợp protein ức chế, protein ức chế gắn vào vùng vận hành.

(2) Chất cảm ứng kết hợp với chất ức chế, protein ức chế không gắn được vào vùng vận hành.

(3) Các gen cấu trúc không thực hiện phiên mã được.

(4) ARN polimeraza liên kết với khởi động, các gen cấu trúc hoạt động thực hiện phiên mã tạo mARN và mARN tiến hành dịch mã tổng hợp protein.

Phương án đúng là

Câu 11 [46066] - [Loga.vn]

Một nhà di truyền học xác định rằng một bệnh gây ra bởi một đột biến gen lặn trong một alen của một gen. Các alen đột biến bị mất tymin ở vị trí 25 của gen. Các gen này được tìm thấy trên các nhiễm sắc thể X. Dưới đây là trình tự nucleotit của gen bình thường và các kết luận:

(1). Các protein đột biến có chứa nhiều hơn bốn axit amin so với các protein bình thường.

(2). Các protein đột biến có chứa ít hơn một axit amin so với các protein bình thường.

(3). Nam giới có nhiều khả năng bị bệnh hơn nữ.

Kết luận nào về hậu quả của đột biến này là đúng?

Câu 12 [48995] - [Loga.vn]

Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có một tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái có một số cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân II, giảm phân I diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Ở đời con của phép lai ♂AaBbDd x ♀AaBbDd, sẽ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen đột biến lệch bội về cả 2 cặp NST nói trên?

Câu 13 [41857] - [Loga.vn]

Cho hình vẽ sau:

Hình vẽ trên mô tả các hoạt động di truyền ở nhóm sinh vật nào

Câu 14 [55248] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về mô hình hoạt động của opêron Lac ở E. Coli?

(1) Gen điều hòa tổng hợp ra prôtêin ức chế mà không phụ thuộc vào sự có mặt của chất cảm ứng lactôzơ.

(2) Vùng khởi động nằm ở vị trí đầu tiên trong cấu trúc của opêron Lac tính từ đầu 5’ trên mạch mã gốc của gen.

(3) Vùng vận hành là vị trí tương tác với prôtêin ức chế để ngăn cản hoạt động phiên mã của enzim ADN – polimeraza.

(4) 3 gen cấu trúc Z, Y, A trong operon Lac luôn được phiên mã đồng thời tạo ra một phân tử mARN mang thông tin mã hóa cho cả 3 gen.

(5) Lượng sản phẩm của gen có thể được tăng lên nếu có đột biến gen xảy ra tại vùng vận hành.

Câu 15 [55247] - [Loga.vn]

Cho một số phát biểu sau về các gen thuộc ôperon Lac ở E.coli

(1) Mỗi gen mã hóa cho 1 chuỗi pôlipeptit khác nhau.

(2) Mỗi gen đều có vùng điều hòa riêng nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc.

(3) Các gen có số lần nhân đôi và phiên mã bằng nhau.

(4) Sự nhân đôi, phiên mã và dịch mã của các gen đều diễn ra ở tế bào chất.

(5) Khi phiên mã, mỗi gen đều tạo 1 phân tử mARN riêng biệt.

Số phát biểu đúng là

Câu 16 [47773] - [Loga.vn]

Cho biết các bộ ba trên phân tử mARN mã hóa axit amin tương ứng như sau: 5’AUG3’ quy định Met; 5’UAU3’ và 5’UAX3’ quy định Tyr; 5’UGG3’ quy định Trip; 5’UXU3’ quy định Ser; 5’AGG3’ quy định Arg; Các bộ ba 5’UAA3’, 5’UAG3’, 5’UGA3’ kết thúc dịch mã. Xét một đoạn gen có trình tự nuclêôtit trên mạch gốc là: 3’TAX ATA AXX5’. Trong đó, thứ tự các nuclêôtit tương ứng là: 123 456 789. Trong các dự đoán sau đây về sự thay đổi của các nuclêôtit trên mạch gốc, có bao nhiêu dự đoán đúng?

 1. Nếu nuclêôtit thứ 6 bị thay thành T thì chuỗi nuclêôtit tương ứng không thay đổi.
 2. Nếu nuclêôtit thứ 9 bị thay thành T thì chuỗi pôlipeptit tương ứng sẽ bị ngắn hơn chuỗi bình thường.
 3. Nếu nuclêôtit thứ 5 bị thay thành G thì chuỗi pôlipeptit tương ứng không thay đổi.
 4. Nếu nuclêôtit thứ 8 bị thay thành T thì chuỗi pôlipeptit tương ứng sẽ dài hơn chuỗi bình thường.
 5. Nếu nuclêôtit thứ 7 bị thay thành T thì chuỗi pôlipeptit tương ứng sẽ không bị thay đổi.

Câu 17 [55246] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu nhận xét dưới đây là đúng khi nói về đột biến cấu trúc NST ?

(1). Đột biến đảo đoạn NST chỉ làm thay đổi vị trí của gen trên NST mà không làm thay đổi số lượng gen.

(2). Đột biến chuyển đoạn giữa các nhiễm sắc thể không tương đồng sẽ làm thay đổi nhóm gen liên kết.

(3). Đột biến lặp đoạn NST có thể làm xuất hiện các cặp alen trên cùng một NST.

(4). Đột biến chuyển đoạn nhỏ NST được ứng dụng để loại bỏ những gen không mong muốn ra khỏi giống cây trồng.

(5). Đột biến mất đoạn và chuyển đoạn có thể làm giảm khả năng sinh sản.

Câu 18 [7479] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, có 4 tế bào của cơ thể có kiểu gen AaBbXdXd trải qua giảm phân bình thường tạo giao tử. Theo lí thuyết, trong các tỉ lệ dưới đây có bao nhiêu tỉ lệ đúng?

(1) 1 : 1.                        (2) 100%                       (3) 1 : 1 : 1 : 1.               (4) 3: 1

Câu 19 [41337] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, alen A nằm trên NST thường quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng được F1, các cây F1 tự thụ phấn được F2. Cho rằng khi sống trong một môi trường thì mỗi kiểu gen chỉ quy định một kiểu hình. Theo lý thuyết, sự biểu hiện của tính trạng màu hoa ở thế hệ F2 sẽ là

Câu 20 [23878] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật chỉ có 2 dạng màu hoa đỏ và trắng. Trong phép lai phân tích một cây hoa đỏ đã thu được thế hệ lai phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 trắng : 1 đỏ. Có thể kết luận, màu hoa được quy định bởi:

Câu 21 [43639] - [Loga.vn]

Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét một gen có hai alen nằm ở vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

Câu 22 [33813] - [Loga.vn]

Ở một loài động vật, alen A quy định lông xám trội hoàn toàn só với alen a quy định lông hung; alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp; alen D quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt đen. Phép lai: P: ♀\[\frac{AB}{ab}{{X}^{D}}{{X}^{d}}\times \]♂\[\frac{Ab}{aB}{{X}^{d}}Y\]  thu được F1. Trong tổng số cá thể F1, số cá thể cái có lông hung, chân thấp, mắt đen chiếm tỉ lệ 1%. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen cả hai giới với tần số như nhau. Theo lí thuyết, số cá thể lông xám dị hợp, chân thấp, mắt nâu ở F1 chiếm tỉ lệ:

Câu 23 [27225] - [Loga.vn]

Một đột biến xuất hiện làm gen A biến thành A. Lúc đầu gen a này rất hiếm gặp trong quần thể sinh vật. Tuy nhiên, sau một thời gian người ta thấy gen a lại trở nên chiếm ưu thế trong quần thể. Giải thích nào sau đây hợp lí hơn cả?

Câu 24 [27218] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng? 
1. Kiểu gen quy định tính trạng mang số lượng thường có mức phản ứng rộng.
2. Trong kiểu gen các gen có mức phản ứng giống nhau.
3. Để xác định mức phản ứng của 1 kiểu gen ở cây trồng, người ta thường dùng phép lai các cặp bố mẹ thuần chủng hoặc cho sinh sản sinh dưỡng.
4. Mức phản ứng càng hẹp thì sự biểu hiện của tính trạng càng phụ thuộc vào môi trường.
5. Mức phản ứng là giới hạn thường biến của 1 kiểu gen.
6. Mức phản ứng có khả năng di truyền.

Câu 25 [23623] - [Loga.vn]

Khi cho các cá thể F2 có kiểu hình giống F1 tự thụ bắt buộc, Menden đã thu được thế hệ F3 có kiểu hình như thế nào?

Câu 26 [41624] - [Loga.vn]

Gen quy định màu thân của ruồi giấm trên nhiễm sắc thể số II, để xác định xem gen quy định màu mắt có thuộc NST số II không, một sinh viên đã làm thí nghiệm như sau: Lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, mắt hồng và thân đen, mắt đỏ thu được F1 100% thân xám, mắt đỏ sau đó cho F1 giao phối ngẫu nhiên. Vì nóng lòng muốn biết kết quả nên khi mới có 10 con ruồi F2 nở ra anh ta phân tích ngay, thấy có 9 con thân xám, mắt đỏ và 1 con thân đen, mắt hồng. Biết các quá trình sinh học diễn ra bình thường. Có thể kết luận:

Câu 27 [41477] - [Loga.vn]

Một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa cây quả dẹt với cây quả bầu dục (P), thu được F1 gồm toàn cây quả dẹt. Cho cây F1 lai với cây đồng hợp lặn về các cặp gen, thu được đời con có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ 1 cây quả dẹt : 2 cây quả tròn : 1 cây quả bầu dục. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Cho tất cả các cây quả tròn và quả bầu dục F2 giao phấn với nhau thu được F3. Tiếp tục cho F3 giao phấn ngẫu nhiên qua 2 thế hệ nữa thu được F5. Lấy ngẫu nhiên một hạt F5 đem trồng, theo lý thuyết, xác suất để cây này có kiểu hình quả bầu dục là:

Câu 28 [46720] - [Loga.vn]

Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong. Có bao nhiêu nguyên nhân đúng?

(1) Số lượng cá thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe doạ sự tồn tại của quần thể.

(2) Sự hỗ trợ giữa các cá thể bị giảm, quần thể không có khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường.

(3) Khả năng sinh sản suy giảm do cá thể đực ít có cơ hội gặp nhau với cá thể cái.

(4) Sự cạnh tranh cùng loài làm suy giảm số lượng cá thể của loài dẫn tới diệt vong.

Câu 29 [42368] - [Loga.vn]

 Trong thí nghiệm của Men đen, khi cho lai cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng, thu được F1 đồng loạt cây hoa đỏ, cho các cây F1 tự thụ phấn ở F2 thu được tỉ lệ 3 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng. Lấy cây hoa đỏ ở F2 lai phân tích riêng rẽ thu được:

    

Câu 30 [47653] - [Loga.vn]

Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong. Xét các nguyên nhân sau đây:

(1) Số lượng cá thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe dọa sự tồn tại của quần thể.

(2) Sự hỗ trợ giữa các cá thể bị giảm, quần thể không có khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường.

(3) Khả năng sinh sản suy giảm do cá thể đực ít có cơ hội gặp nhau với cá thể cái.

(4) Sự cạnh tranh cùng loài làm suy giảm số lượng cá thể của loài dẫn tới diệt vong.

Có bao nhiêu nguyên nhân đúng?

Câu 31 [46055] - [Loga.vn]

Một đột biến gen trên NST thường ở người dẫn đến thay thế một axit amin trong chuỗi polypeptide b-hemoglobin làm hồng cầu hình đĩa biến dạng thành hình lưỡi liềm gây thiếu máu. Gen đột biến là trội không hoàn toàn nên người có kiểu gen đồng hợp về gen gây bệnh sẽ thiếu máu nặng và chết trước tuổi trưởng thành, người có kiểu gen dị hợp bị thiếu máu nhẹ. Trong một gia đình, người em bị thiếu máu nặng và chết ở tuổi sơ sinh, người chị đến tuổi trưởng thành kết hôn với người chồng không bị bệnh này. Biết không có phát sinh đột biến ở những nhgười trong gia đình trên, khả năng biểu hiện bệnh này ở đời con của cặp vợ chồng người chị nói trên là:

Câu 32 [47676] - [Loga.vn]

Kỹ thuật chuyển gen gồm các bước:

 1. Phân lập dòng tế bào có chứa ADN tái tổ hợp.
 2. Sử dụng enzim nối để gắn gen của tế bào cho vào thể truyền tạo ADN tái tổ hợp
 3. Cắt ADN của tế bào cho vào ADN của thể truyền bằng cùng một loại enzim cắt
 4. Tách thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào.
 5. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận

Thứ tự đúng của các bước trên là

Câu 33 [46659] - [Loga.vn]

Những quá trình nào sau đây cho phép tạo ra được biến dị di truyền?

(1) Cho lai hữu tính giữa các cá thể có kiểu gen khác nhau.

(2) Chuyển gen từ tế bào thực vật vào tế bào vi khuẩn.

(3) Dung hợp tế bào trần khác loài.

(4) Nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hoá.

(5) Cấy truyền phôi và nhân bản vô tính động vật.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook