Chi tiết đề thi

Đề thi hsg tiếng anh 8

ctvloga425
1 lượt thi
Tiếng Anh
Dễ
(0)
50
61 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [63219] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

He’s known Mai..........he was in the country.

Câu 2 [63218] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Tom is going to participate.........the game.

Câu 3 [63216] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

I am lucky..............to study abroad.

Câu 4 [63214] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

She hasn’t written to me……….

Câu 5 [63212] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

She spends fifteen minutes………..to school.

Câu 6 [63197] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

It was raining………we canceled the trip to Ha Long Bay last Sunday.

Câu 7 [63192] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

What…………when I called you?

Câu 8 [63186] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

I am looking forward to ………… you.

Câu 9 [63184] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

When I called her, she………… a bath.

Câu 10 [63175] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

The show last night was so ........................... that we saw it through

Câu 11 [62919] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Nhung is ............................ with being a famous star.

Câu 12 [62916] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Nam doesn’t watch T.V .................... often as his brother

Câu 13 [62915] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

I told him ………… so much candy.

Câu 14 [62914] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Tom failed the exam ……………. his laziness.

Câu 15 [62913] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

We have learned English ………. nearly three years.

Câu 16 [62910] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Hung is …………. to ride motorbike to school.

Câu 17 [62904] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Mr Minh used to …………..a lot when he was young.

Câu 18 [62902] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Unless you work hard, you……….. the exams.

Câu 19 [62894] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

My father always drives.......................... He is a ...................... driver.

Câu 20 [62883] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Nam ................... familiar with getting up early in winter two years ago.

Câu 21 [62874] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

......................the beginning of the day called morning or evening?

Câu 22 [62868] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Susan is the ........................... of the three girls.

Câu 23 [62864] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Jane and Jack stood in front of the mirror and looked at ........................

Câu 24 [62862] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

This form must have the ……………. of the writer.

Câu 25 [62858] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

He doesn’t enjoy …………… basketball

Câu 26 [62855] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

The front yard is …………. to play soccer in.

Câu 27 [62851] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

That child ……… to go at once

Câu 28 [62848] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Her son was absent from school …………… of his illness last Tuesday

Câu 29 [62845] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

She told me ……… up too late.

Câu 30 [62841] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

After a month, Hoa got used to ………………. in her new school.

Câu 31 [61966] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

I take part ………….. most youth activities of my school.

Câu 32 [61962] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

This ruler …………….. of plastic.

Câu 33 [61952] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

His car is the same color …………. my uncle’s.

Câu 34 [61950] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

Our ………….. resources are limited so we should recycle all used things.

Câu 35 [61948] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

It is very dangerous ………….. in the polluted environment.

Câu 36 [61808] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

Last week I ……………my children to the biggest zoo in town.

Câu 37 [61805] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

Are you proud…………….your country and its tradition ?

Câu 38 [61804] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

Would you mind if I……………a photo ?

Câu 39 [61803] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

Of all my friends, Hoa is.............

Câu 40 [61802] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

This school..........in 1997

Câu 41 [61801] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

The building was built .........1962 and 1969.

Câu 42 [61800] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

Hoa works very..........so she always gets good marks.

Câu 43 [61768] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

What.........going to Hanoi tomorrow?

Câu 44 [61763] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

Are you interested...........playing badminton after class?

Câu 45 [61756] - [Loga.vn]

Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại.

Câu 46 [61744] - [Loga.vn]

Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại.

Câu 47 [61733] - [Loga.vn]

Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại.

Câu 48 [61710] - [Loga.vn]

Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại.

Câu 49 [61699] - [Loga.vn]

Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại.

Câu 50 [61687] - [Loga.vn]

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác những từ còn lại bằng cách khoanh tròn

chữ cái A, B, C, hoặc D

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook