Chi tiết đề thi

Đề thi hsg tiếng anh 8

ctvloga425
0 lượt thi
Tiếng Anh
Dễ
(0)
50
61 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [63219] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

He’s known Mai..........he was in the country.

Câu 2 [63218] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Tom is going to participate.........the game.

Câu 3 [63216] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

I am lucky..............to study abroad.

Câu 4 [63214] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

She hasn’t written to me……….

Câu 5 [63212] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

She spends fifteen minutes………..to school.

Câu 6 [63197] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

It was raining………we canceled the trip to Ha Long Bay last Sunday.

Câu 7 [63192] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

What…………when I called you?

Câu 8 [63186] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

I am looking forward to ………… you.

Câu 9 [63184] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

When I called her, she………… a bath.

Câu 10 [63175] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

The show last night was so ........................... that we saw it through

Câu 11 [62919] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Nhung is ............................ with being a famous star.

Câu 12 [62916] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Nam doesn’t watch T.V .................... often as his brother

Câu 13 [62915] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

I told him ………… so much candy.

Câu 14 [62914] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Tom failed the exam ……………. his laziness.

Câu 15 [62913] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

We have learned English ………. nearly three years.

Câu 16 [62910] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Hung is …………. to ride motorbike to school.

Câu 17 [62904] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Mr Minh used to …………..a lot when he was young.

Câu 18 [62902] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Unless you work hard, you……….. the exams.

Câu 19 [62894] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

My father always drives.......................... He is a ...................... driver.

Câu 20 [62883] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Nam ................... familiar with getting up early in winter two years ago.

Câu 21 [62874] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

......................the beginning of the day called morning or evening?

Câu 22 [62868] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Susan is the ........................... of the three girls.

Câu 23 [62864] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Jane and Jack stood in front of the mirror and looked at ........................

Câu 24 [62862] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

This form must have the ……………. of the writer.

Câu 25 [62858] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

He doesn’t enjoy …………… basketball

Câu 26 [62855] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

The front yard is …………. to play soccer in.

Câu 27 [62851] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

That child ……… to go at once

Câu 28 [62848] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

Her son was absent from school …………… of his illness last Tuesday

Câu 29 [62845] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

She told me ……… up too late.

Câu 30 [62841] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng

After a month, Hoa got used to ………………. in her new school.

Câu 31 [61966] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

I take part ………….. most youth activities of my school.

Câu 32 [61962] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

This ruler …………….. of plastic.

Câu 33 [61952] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

His car is the same color …………. my uncle’s.

Câu 34 [61950] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

Our ………….. resources are limited so we should recycle all used things.

Câu 35 [61687] - [Loga.vn]

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác những từ còn lại bằng cách khoanh tròn

chữ cái A, B, C, hoặc D

Câu 36 [61699] - [Loga.vn]

Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại.

Câu 37 [61710] - [Loga.vn]

Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại.

Câu 38 [61733] - [Loga.vn]

Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại.

Câu 39 [61744] - [Loga.vn]

Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại.

Câu 40 [61756] - [Loga.vn]

Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại.

Câu 41 [61763] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

Are you interested...........playing badminton after class?

Câu 42 [61768] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

What.........going to Hanoi tomorrow?

Câu 43 [61800] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

Hoa works very..........so she always gets good marks.

Câu 44 [61801] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

The building was built .........1962 and 1969.

Câu 45 [61802] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

This school..........in 1997

Câu 46 [61803] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

Of all my friends, Hoa is.............

Câu 47 [61804] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

Would you mind if I……………a photo ?

Câu 48 [61805] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

Are you proud…………….your country and its tradition ?

Câu 49 [61808] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

Last week I ……………my children to the biggest zoo in town.

Câu 50 [61948] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.

It is very dangerous ………….. in the polluted environment.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook