Chi tiết đề thi

Đề thi KSCL môn Toán THPT Triệu Sơn 3-Thanh Hóa - có lời giải chi tiết

ctvtoan3
2 lượt thi
Toán
Dễ
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [27329] - [Loga.vn]

Tìm m để phương trình \[\sin 4x=m\tan x\] có nghiệm \[x\ne k\pi \]

Câu 2 [27328] - [Loga.vn]

Ảnh của \[M\left( -2;3 \right)\] qua phép đối xứng trục \[\Delta :x+y=0\] là

Câu 3 [27327] - [Loga.vn]

Giả sử x, y là những số thực dương thỏa mãn\[{{\log }_{16}}\left( x+y \right)={{\log }_{9}}x={{\log }_{12}}y\] .Tính giá trị của biểu thức \[P=1+\frac{x}{y}+{{\left( \frac{x}{y} \right)}^{2}}\]

Câu 4 [27326] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{\left( x-m \right)}^{3}}-3x+{{m}^{2}}\left( {{C}_{m}} \right).\] Biết rằng điểm \[M\left( a;b \right)\] là điểm cực đại của\[\left( {{C}_{m}} \right)\] ứng với một giá trị m thích hợp đồng thời là điểm cực tiểu của \[\left( {{C}_{m}} \right)\] ứng vơi một giá trị khác của m. Tính tổng \[S=2018a+2020b\]

Câu 5 [27325] - [Loga.vn]

Cho một đa diện có m đỉnh và mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng 3 cạnh. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

Câu 6 [27323] - [Loga.vn]

Tính tổng\[S=\frac{1}{2018}{{\left( C_{2018}^{1} \right)}^{2}}+\frac{2}{2017}{{\left( C_{2018}^{2} \right)}^{2}}+...+\frac{2017}{2}{{\left( C_{2018}^{2017} \right)}^{2}}+\frac{2018}{1}{{\left( C_{2018}^{2018} \right)}^{2}}\]

Câu 7 [27322] - [Loga.vn]

Cho hình hộp chữ nhật có độ dài đường chéo của các mặt lần lượt là\[\sqrt{5},\sqrt{10},\sqrt{13}\]. Tính thể tích của hình hộp đã cho.

Câu 8 [27321] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tứ giác đều \[S.ABCD\] có \[SA=a\] và \[\overset\frown{SAB}=\frac{11\pi }{24}\]. Gọi Q là trung điểm cạnh SA. Trên các cạnh \[SB,SC,SD\]lần lượt lấy các điểm \[M,N,P\] không trùng với các đỉnh hình chóp. Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng \[AM+MN+NP+PQ\] theo a

   

Câu 9 [27320] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu cấp số nhân có 5 số hạng? Biết rằng tổng 5 số hạng đó là 31 và tích của chúng là 1024.

  

Câu 10 [27319] - [Loga.vn]

Ảnh của điểm \[M\left( 2;-3 \right)\]qua phép quay tâm \[I\left( -1;2 \right)\]góc quay\[120{}^\circ \] là

Câu 11 [27318] - [Loga.vn]

Cho \[\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\left( \frac{x}{\sqrt[7]{x+1}\sqrt{x+4}-2} \right)=\frac{a}{b}\] (\[\frac{a}{b}\]là phân số tối giản). Tính tổng \[L=a+b\]

Câu 12 [27317] - [Loga.vn]

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \[y=\frac{\sqrt{1-2x}}{{{x}^{2}}-1}\] là

Câu 13 [27316] - [Loga.vn]

Gieo 2 con súc sắc 6 mặt. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện bằng 12

Câu 14 [27315] - [Loga.vn]

Một kỹ sư thiết một cây cột ăngten độc đáo gồm các khối cầu kim loại xếp chồng lên nhau sao cho khối cầu ở trên có bán kính bằng một nửa khối cầu ở dưới. Biết khối cầu dưới cùng có bán kính là\[R=2m.\] Hỏi cây cột ăngten có chiều cao như thế nào?

Câu 15 [27314] - [Loga.vn]

Cho hình nón có đường sinh bằng đường kính đáy và bằng 2. Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình nón đó là

Câu 16 [27313] - [Loga.vn]

Giá trị của\[M={{\log }_{2}}2+{{\log }_{2}}4+{{\log }_{2}}8+...+{{\log }_{2}}256\] là

Câu 17 [27312] - [Loga.vn]

Cho một cấp số cộng có \[{{u}_{4}}=2,{{u}_{2}}=4\].Hỏi \[{{u}_{1}}\] bằng bao nhiêu?

Câu 18 [27311] - [Loga.vn]

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}\] tại điểm M có hoành độ bằng \[-1\] là

Câu 19 [27310] - [Loga.vn]

Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau:

Câu 20 [27309] - [Loga.vn]

Cho hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì ta có :

Câu 21 [27308] - [Loga.vn]

Chu kì tuần hoàn của hàm số \[y=\sin 2x\] là

Câu 22 [27307] - [Loga.vn]

Đạo hàm của hàm số \[y={{\sin }^{2}}3x\] là

Câu 23 [27306] - [Loga.vn]

Cho hình trụ có thiết diện đi qua trục là một hình vuông có cạnh 4a. Diện tích xung quanh của hình trụ là

Câu 24 [27305] - [Loga.vn]

Hình chóp\[S.ABCD\] có tất cả các cạnh bằng nhau và bằng a có thể tích là

Câu 25 [27304] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)=\ln \left( {{x}^{2}}-2x \right).\]Tính đạo hàm của hàm số \[y=\frac{1}{{{f}^{2}}\left( x \right)}\]

Câu 26 [27303] - [Loga.vn]

Hình chóp lục giác có bao nhiêu mặt bên ?

Câu 27 [27302] - [Loga.vn]

Tính giá trị của biểu thức \[N={{\log }_{a}}\sqrt{a\sqrt{a}}\]với \[0

Câu 28 [27301] - [Loga.vn]

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

Câu 29 [27300] - [Loga.vn]

Hình chóp có một nửa diện tích đáy là S, chiều cao là \[2h\] thì có thể tích là

Câu 30 [27299] - [Loga.vn]

Một hình đa diện có tối thiểu bao nhiêu đỉnh ?

Câu 31 [27298] - [Loga.vn]

Giải bất phương trình \[{{3}^{{{x}^{2}}}}

Câu 32 [27297] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây đồng biến trên \[\mathbb{R}\]?


Câu 33 [27296] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số \[y=3{{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+8x-5\] cắt trục tung tại điểm nào?


Câu 34 [27295] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}+{{x}^{2}}+x+1\] có bao nhiêu điểm uốn

Câu 35 [27294] - [Loga.vn]

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.


Câu 36 [27293] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số là \[y={{\log }_{3}}\left( 4-x \right)\]


Câu 37 [27292] - [Loga.vn]

Giải bất phương trình \[{{\log }_{3}}\left( x-1 \right)>2\]


Câu 38 [27291] - [Loga.vn]

Trục đối xứng của đồ thị hàm số \[y=-{{x}^{4}}+4{{x}^{2}}-3\] là

Câu 39 [27290] - [Loga.vn]

Nghiệm của bất phương trình \[{{3}^{x-2}}\le 243\] là

Câu 40 [27289] - [Loga.vn]

Cho đường thẳng L cắt và không vuông với \[\Delta \] quay quanh \[\Delta \] thì ta được


Câu 41 [27288] - [Loga.vn]

Tìm số điểm cực trị của hàm số \[y=\frac{1}{x}\]

Câu 42 [27287] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình là: \[{{\log }_{2}}x=3\]

Câu 43 [27286] - [Loga.vn]

Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau

Câu 44 [27285] - [Loga.vn]

Thể tích của một khối cầu có bán kính R là

Câu 45 [27284] - [Loga.vn]

Hình trụ tròn xoay có đường kính đáy 2a, là chiều cao là \[h=2a\] có thể tích là


Câu 46 [27283] - [Loga.vn]

Nếu cạnh của hình lập phương tăng lên gấp 2 lần thì thể tích của hình lập phương đó sẽ tăng lên bao nhiêu lần ?

  

Câu 47 [27282] - [Loga.vn]

Số tiệm cận của đồ thị hàm số \[y=\frac{x-1}{x+2}\] là

   

Câu 48 [27281] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=\left| x+2 \right|\] trên đoạn \[\left[ -3;3 \right]\]

 

Câu 49 [27279] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình \[\sin x=-1\] là


Câu 50 [27277] - [Loga.vn]

Cho lăng trụ tam giác \[ABC.A'B'C'\] có thể tích là V. Tính thể tích khối chóp \[A.BCC'B'\] theo V.


Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook