Chi tiết đề thi

đề thi môn Hóa THPTQG 2019

ctvloga348
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
100 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [61250] - [Loga.vn]

Câu 40:

Câu 2 [61247] - [Loga.vn]

Câu 39:

Câu 3 [61240] - [Loga.vn]

Câu 38:

Câu 4 [61236] - [Loga.vn]

Câu 37:

Câu 5 [61232] - [Loga.vn]

Câu 36:

Câu 6 [61224] - [Loga.vn]

Câu 35: Hòa tan hết 23,18 gam hỗn hợp X gồm Fe,Mg và Fe(NO3)3 vào dung dịch chứa 0,92 mol HCl và 0,01 mol NaNO3, thu được dung dịch Y ( chất tan chỉ chứa 46,95 gam hỗn hợp muối) và 2,92 gam hỗn hợp Z gồm ba khí không màu( trong đó có hai khí có số mol bằng nhau). Dung dịch Y phản ứng tối đa với 0,91 mol KOH, thu được 29,18 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm thể tích của khí có phân tử khối lớn nhất trong Z là:

Câu 7 [61190] - [Loga.vn]

Câu 34: Tiến hành các thí nghiệm theo các bước sau:

Câu 8 [61174] - [Loga.vn]

Câu33:Trong quá trình bảo quản, một mẫu muối FeSO4.7H2O(có khối lượng m gam)bị oxi hóa 

Câu 9 [61160] - [Loga.vn]

Câu 32: Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

Câu 10 [61155] - [Loga.vn]

Câu 31: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng là 4:3) vào nước thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào X, kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

Câu 11 [61142] - [Loga.vn]

Câu 30: Thực hiện các thí nghiệm sau:

Câu 12 [61139] - [Loga.vn]

Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn 17,16 gam triglixerit X, thu được H2O và 1,1 mol CO2. Cho 17,16 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam muối. Mặt khác, 17,16 gam X tác dụng được với tối đa 0,04 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là :

Câu 13 [61131] - [Loga.vn]

Câu 28: Cho sơ đồ các phản ứng sau:

Câu 14 [61125] - [Loga.vn]

Câu 27: Cho các phát biểu sau:

Câu 15 [61119] - [Loga.vn]

Câu 26: Nung nóng 0,1 mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu được hỗn hợp khí gồm H2, CH4, C2H4, C2H6,C2H6, C4H8 và C4H10. Dẫn X qua bình đựng dung dịch Br2 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình tăng 3,64 g và có hõn hợp khí Y thoát ra. Đốt cháy toàn bộ Y cần vừa đủ V lít khí O2. Giá trị của V là:

Câu 16 [61106] - [Loga.vn]

Câu 25: Dẫn 0,02 mol hỗn hợp X (gồm CO2 và hơi nước) qua than nóng đỏ thu được 0,035 mol hỗn hợp khí Y gồm H2, CO và CO2. Cho Y đi qua ống đựng 10gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 (dư, đun nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 17 [61097] - [Loga.vn]

Câu 24: Phát biểu nào sau đây đúng:

Câu 18 [61094] - [Loga.vn]

Câu 23: Đun nóng 100ml dung dịch glucozo a mol/l với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 21,6 gam kết tủa. Giá trị của a là

Câu 19 [61091] - [Loga.vn]

Câu 22: Cho 2 ml chất lỏng X vào ống nghiệm khô có sẵn vài viên đá bọt, sau đó thêm từ từ từng giọt dung dịch H2SO4 đặc, lắc đều. Đun nóng hỗn hợp sinh ra hidrocacbon làm nhạt màu dung dịch KMnO4. Chất X là:

Câu 20 [61087] - [Loga.vn]

Câu 21: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat:

Câu 21 [61083] - [Loga.vn]

Câu 20: Cho 7,5 gam amoni axit X (công thức có dạng H2NCnH2nCOOH) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 11,15 gam muối. Số nguyên tử Hidro trong phân tử X là

Câu 22 [61079] - [Loga.vn]

Câu 19: Cặp dung dịch nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra chất khí

Câu 23 [61078] - [Loga.vn]

Câu 18: Phát biều nào sau đây đúng?

Câu 24 [61076] - [Loga.vn]

Câu 17: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt(III) sau khi phản ứng kết thúc:

Câu 25 [61071] - [Loga.vn]

Câu 16: Tinh thể chất X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong mật ong nên làm cho mật ong có vị ngọt sắc. Trong công nghiệp, X được điều chế bằng phản ứng thủy phân chất Y. Tên gọi của X và Y lần lượt là:

Câu 26 [61062] - [Loga.vn]

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn m gam Al trong khí O2 lấy dư, thu được 10,2 gam Al2O3. Giá trị của m là

Câu 27 [61056] - [Loga.vn]

Câu 14: Cho m gam Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư, thu được 19,2 gam Cu. Giá trị của m là

Câu 28 [61050] - [Loga.vn]

Câu 13: Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra sự ăn mòn điện hóa học

Câu 29 [61046] - [Loga.vn]

Câu 12: Công thức phân tử của sắt(III) clorua là

Câu 30 [61044] - [Loga.vn]

Câu 11: Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường

Câu 31 [61041] - [Loga.vn]

Câu 10: Hiện nay, nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong khí biogas là

Câu 32 [61032] - [Loga.vn]

Câu 9: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo

Câu 33 [61029] - [Loga.vn]

Câu 8: Chất nào sau đây được dùng để khử chua đất trong nông nghiệp

Câu 34 [61028] - [Loga.vn]

Câu 7: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit

Câu 35 [61027] - [Loga.vn]

Câu 6: Crom tác dụng với lưu huỳnh (đun nóng), thu được sản phẩm là

Câu 36 [61026] - [Loga.vn]

Câu 5: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện

Câu 37 [61025] - [Loga.vn]

Câu 4: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl

Câu 38 [61024] - [Loga.vn]

Câu 3: Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al(OH)3

Câu 39 [61023] - [Loga.vn]

Câu 2: Công thức phân tử của axit oleic là

Câu 40 [61021] - [Loga.vn]

Câu 1: Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook