Chi tiết đề thi

Đề thi môn Sinh THPT Quốc gia 2019

ctvloga259
29 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(1)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [57495] - [Loga.vn]

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền bệnh mù màu và bệnh máu khó đông ở người. Mỗi bện do 1 trong 2 alen của 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tình X quy định 2 gen này cách nhau 20cm. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Người số 1 và người số 3 có thể có kiểu gen giống nhau

II. Xác định được tối đa kiểu gen của 6 người

III. Xác suất sinh con bị cả 2 bệnh của cặp 6 – 7 là 2/25

IV. Xác suất sinh con thứ ba không bị bệnh của cặp 3 – 4 là 1/2

Câu 2 [57494] - [Loga.vn]

Một quần thể thực vật tự thụ phần, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) có 20% số cây hoa trắng. Ở F3, số cây hoa trắng chiếm 25%. Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tần số kiểu gen ở thế hệ P là 24/35 AA : 4/35 Aa: 7/35 aa

II. Tần số alen a ở thế hệ P là 9/35

III. Tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 27 cây hoa đỏ: 8 cây hoa trắng

IV. Hiệu số giữa tỉ lệ cây hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp tử với tỉ lệ cây hoa trắng giảm dần qua các thế hệ

Câu 3 [57493] - [Loga.vn]

Một loài thực vật, tính trạng chiều cao thân do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định: kiểu gen có cả 2 loại alen trội A và B quy định thân cao, các kiểu gen còn lại đều quy định thân thấp. Alen D quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây dị hợp tử về 3 cặp gen (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây thân cao, hoa vàng : 6 cây thân thấp, hoa vàng : 3 cây thân cao, hoa trắng : 1 cây thân thấp, hoa trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Kiểu gen của cây P có thể là $\frac{\underline{Ad}}{aD}Bb$

II. F1 có 1/4 số cây thân cao, hoa vàng dị hợp tử về 3 cặp gen

III. F1 có tối đa 7 loại kiểu gen

IV. F1 có 3 loại kiểu gen quy định cây thân thấp, hoa vàng

Câu 4 [57492] - [Loga.vn]

Một loài thực vật, cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 56,25% cây hoa đỏ; 18,75% cây hoa hồng; 18,75% cây hoa vàng; 6,25% cây hoa trắng.. Lai phân tích cây hoa đỏ dị hợp tử về 2 cặp gen ở F1, thu được Fa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F1 có 6 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ

II. Các cây hoa đỏ F1 giảm phân đều cho 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau

III. Fa có số cây hoa vàng chiếm 25%

IV. Fa có số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ lớn nhất

Câu 5 [57491] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai: $P:\frac{\underline{AB}}{ab}{{X}^{D}}{{X}^{d}}\,x\,\frac{\underline{AB}}{ab}{{X}^{D}}Y$, thu được F1 có 5,125% số cá thể có kiểu hình lặn về 3 tính trạng. Theo lí thuyết, số cá thể cái dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen ở F1 chiếm tỉ lệ:

Câu 6 [57490] - [Loga.vn]

Một loài thực vật, cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có 4 loại kiểu hình trong đó có 1% số cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. F1 có tối đa 9 loại kiểu gen

II. F1 có 32% số cây đồng hợp tử về 1 cặp gen

III. F1 có 24% số cây thân cao, hoa trắng

IV. Kiểu gen của P có thể là $\frac{\underline{AB}}{ab}$

Câu 7 [57489] - [Loga.vn]

Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Giả sử có 1 thể đột biến của loài này chỉ bị đột biến mất đoạn nhỏ không chứa tâm động ở 1 NST thuộc cặp số 5. Cho biết không phát sinh đột biến mới, thể đột biến này giảm phân bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về thể đột biến này?

I. Giảo tử được tạo ra từ thể đột biến này có 12NST

II. Mức độ biểu hiện của tất cả các gen trên NST số 5 đều tăng lên

III. Trong tổng số giao tử được tạo ra 50% số giao tử không mang NST đột biến.

IV. Tất cả các gen còn lại trên NST số 5 đều không có khả năng nhân đôi

Câu 8 [57488] - [Loga.vn]

Ba tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen \[Aa\frac{\underline{BD}}{bd}\] giảm phân bình thường trong đó có 1 tế bào xảy ra hoán vị giữa alen D và alen d. Theo lí thuyết, kết thức giảm phân có thể tạo ra

Câu 9 [57487] - [Loga.vn]

Khi nói về thành phần hữu sinh trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 10 [57486] - [Loga.vn]

Giả sử một lưới thức ăn được mô tả như sau: thỏ , chuột, châu chấu và chim sẻ đều ăn thực vật; châu chấu là thức ăn của chim sẻ; cáo ăn thỏ và chim sẻ; cú mèo ăn chuột. Phát biểu nào sau đây đúng về lưới thức ăn này?

Câu 11 [57485] - [Loga.vn]

Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 12 [57484] - [Loga.vn]

Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lí, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 13 [57483] - [Loga.vn]

Một loài thực vật, cho cây thân cao, lá nguyên giao phần với cây thân thấp, lá xẻ (P), thu được F1 gồm toàn cây thân cao, lá nguyên. Lai phân tích cây F1, thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây thân cao, lá nguyên: 1 cây thân cao, lá xẻ: 1 cây thân thấp, lá nguyên: 1 cây thân thấp, lá xẻ. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 14 [57481] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà Lan, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trằng. Trong thí nghiệm thực hành lai giống, một nhóm học sinh đã lấy tất cả các hạt phấn của 1 cây đậu hoa đỏ thụ phần cho 1 cây đậu hoa đỏ khác. Theo lý thuyết, dự đoán nào sau đây là sai?

Câu 15 [57478] - [Loga.vn]

Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen AaBb, có một số tế bào xảy ra sự không phân li của tất cả các cặp NST ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, tạo ra các giao từ đột biến. Nếu giao tử đột biến này kết hợp với giao tử Ab thì tạo thành hợp tử có kiểu gen nào sau đây?

Câu 16 [57475] - [Loga.vn]

Khi nói về đột biến lặp đoạn NST, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 17 [57474] - [Loga.vn]

Khi nói về hệ sinh thái trên cạn, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 18 [57472] - [Loga.vn]

Khi nói về kích thước quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 19 [57469] - [Loga.vn]

Khi nói về CLTN theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 20 [57466] - [Loga.vn]

Một loài thực vật, cho 2 cây (P) đều dị hợp về 2 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST giao phấn với nhau, thu được F1. Cho biết các gen liên kết hoàn toàn. Theo lí thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu kiểu gen?

Câu 21 [57461] - [Loga.vn]

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 22 [57457] - [Loga.vn]

Dạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng alen của 1 gen tế bào nhưng không làm xuất hiện alen mới?

Câu 23 [57453] - [Loga.vn]

Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở thú, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 24 [57450] - [Loga.vn]

Khi nói về ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 25 [57444] - [Loga.vn]

Cho chuỗi thức ăn: Lúa →Châu chấu → Nhái →Rắn →Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là

Câu 26 [57441] - [Loga.vn]

Trong một quần xã sinh vật hồ nước, nếu hai loài cá có ổ sinh thái trùng nhau thì giữa chúng thường xảy ra mối quan hệ

Câu 27 [57437] - [Loga.vn]

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có mạch và động vật lên cạn ở đại nào sau đây?

Câu 28 [57433] - [Loga.vn]

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

Câu 29 [57427] - [Loga.vn]

Từ một cây hoa quý hiếm, bằng cách áp dụng kĩ thuật nào sau đây có thể nhanh chóng tạo ra nhiều cây có kiểu gen giống nhau và giống cây với cây hoa ban đầu?

Câu 30 [57421] - [Loga.vn]

Một quần thể thực vật giao phấn đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có hai alen là A và a, trong đó tần số alen A là 0,4. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen aa của quần thể là

Câu 31 [57382] - [Loga.vn]

Cho biết alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai giữa các cây có kiểu gen nào sau đây tạo ra đời con có 2 loại kiểu hình?

Câu 32 [57381] - [Loga.vn]

Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1?

Câu 33 [57380] - [Loga.vn]

Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời có có 1 loại kiểu gen?

Câu 34 [57379] - [Loga.vn]

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể đồng hợp phân tử về tất cả các cặp gen đang xét?

Câu 35 [57378] - [Loga.vn]

Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen aaBB giảm phân tạo ra loại phân tử aB chiếm tỉ lệ

Câu 36 [57377] - [Loga.vn]

Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 10% số nuleotit loại A. Theo lí thuyết, tỉ lệ nucleotit loại G của phân tử này là:

Câu 37 [57376] - [Loga.vn]

Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã?

Câu 38 [57375] - [Loga.vn]

Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?

Câu 39 [57374] - [Loga.vn]

Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường thông qua hệ thống ống khí?

Câu 40 [57373] - [Loga.vn]

Có thể sử dụng hóa chất nào sau đây để phát hiện quá trình hô hấp ở thực vật thải ra khí CO2?

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

đề hay

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook