Chi tiết đề thi

ĐỀ THI MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ 1

khonganbiet91
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [28189] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}+2{{x}^{2}}+5x+1\] và đường thẳng \[y=3\text{x }+1\] cắt nhau tại điểm duy nhất $\left( {{x}_{0}};{{y}_{0}} \right)$ khi đó:

Câu 2 [20212] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau

(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và axetanđehit.

(b) Ở điều kiện thường, các este đều là những chất lỏng.

(c) Amilopectin và xenlulozo đều có cấu trúc mạch phân nhánh.

(d) Phản ứng xà phòng hóa chất béo luôn thu được các axit béo và glixerol .

(e) Glucozo là hợp chất hữu cơ đa chức.

(g) Tinh bột và xenlulozơ đều không bị thủy phân trong môi trường kiềm.

Số phát biểu đúng là

Câu 3 [29158] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{3}}+2\left( m+2 \right){{x}^{2}}+\left( 8-5m \right)x+m-5\] có đồ thị \[\left( {{C}_{m}} \right)\] và đường thẳng \[d:y=x-m+1\]. Tìm số các giá trị của m để d cắt \[\left( {{C}_{m}} \right)\] tại 3 điểm phân biệt có hoành độ tại \[{{x}_{1}},{{x}_{2}},{{x}_{3}}\] thỏa mãn \[x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+x_{3}^{2}=20.\].

Câu 4 [16050] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\frac{x+4}{x-2}$ trên đoạn $\left[ 3;4 \right]$


Câu 5 [64648] - [Loga.vn]

Câu 6 [41107] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \[m\]sao cho phương trình ${{x}^{3}}-12x+m-2=0$ có $3$ nghiệm phân biệt.

Câu 7 [16527] - [Loga.vn]

Cho hai điểm sáng 1 và 2 cùng dao động điều hòa trên trục Ox. Tại thời điểm ban đầu t = 0 hai điểm sáng cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương với cùng độ lớn vận tốc, đến khi vận tốc của điểm sáng 1bằng không thì vận tốc của điểm sáng 2 mới giảm đi căn 2 lần. Vào thời điểm mà hai điểm sáng có cùng độ lớn vận tốc lần tiếp theo sau thời điểm ban đầu thì tỉ số độ lớn li độ của chúng khi đó là

Câu 8 [29104] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 


Câu 9 [27782] - [Loga.vn]

Cho các số thực dương x, y thoả mãn $2x+y=\frac{5}{4}.$ Tìm giá trị nhỏ nhất ${{P}_{\min }}$ của biểu thức $P=\frac{2}{x}+\frac{1}{4y}$ .

Câu 10 [4231] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{1}{4}{{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+2017.$ Khẳng định nào sau đây là đúng.

Câu 11 [28913] - [Loga.vn]

Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?


Câu 12 [48282] - [Loga.vn]

Có một tấm gỗ hình vuông cạnh 200 cm. Cắt một tấm gỗ có hình tam giác vuông, có tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng 120cm từ tấm gỗ trên sao cho tấm gỗ hình tam giác vuông có diện tích lớn nhất. Hỏi cạnh huyền của tấm gỗ này là bao nhiêu?

Câu 13 [16051] - [Loga.vn]

Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-m{{x}^{2}}+\left( {{m}^{2}}-4 \right)x+3$ đạt cực tiểu tại $x=3$


Câu 14 [66914] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để đồ thị hàm số$y=m{{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+3m-3$ có hai điểm cực trị $A,B$ sao cho $2A{{B}^{2}}-(O{{A}^{2}}+O{{B}^{2}})=20$( trong đó $O$ là gốc tọa độ).

Câu 15 [26090] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{4x-3}{3x-4}$ có các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang lần lượt là:

Câu 16 [27178] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng ?


Câu 17 [228] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho hai điểm $M(3;\,\,0;\,\,0),\,\,N(0;\,\,0;\,\,4).$ Tính độ dài đoạn thẳng $MN.$

Câu 18 [27960] - [Loga.vn]

Đường thẳng $\Delta $ có phương trình $y=2x+1$ cắt đồ thị của hàm số $y={{x}^{3}}-x+3$ tại hai điểm A và B với tọa độ được kí hiệu lần lượt là $A\left( {{x}_{A}};{{y}_{A}} \right)$  và $B\left( {{x}_{B}};{{y}_{B}} \right)$ trong đó ${{x}_{B}}

Câu 19 [23055] - [Loga.vn]

Với giá trị nào của tham số m thì phương trình $x+\sqrt{4-{{x}^{2}}}=m$ có nghiệm ? 

Câu 20 [7262] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=-\frac{4}{3}{{x}^{3}}+8{{x}^{2}}+1.\] Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Câu 21 [29253] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=3{{x}^{3}}-{{x}^{2}}-7x+1$ tại điểm \[A\text{ }\left( 0;\text{ }1 \right)\] là:

Câu 22 [60063] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{x}-1}{{{x}^{2}}-1}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

Câu 23 [66922] - [Loga.vn]

Số giao điểm $n$ của hai đồ thị $y={{x}^{4}}-{{x}^{2}}+3$ và $y=3{{x}^{2}}-1$ là:

Câu 24 [31431] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{x-1}{x+2}\]. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị với trục Ox là:

Câu 25 [31637] - [Loga.vn]

Biết rằng hàm số

đạt cực trị tại các điểm \[x=\frac{\pi }{6}\] và \[x=\frac{\pi }{2}.\] Tính giá trị của biểu thức \[T=a-b.\]

Câu 26 [27161] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định $\mathbb{R}\backslash \left\{ -1 \right\},$ liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình sau:


Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình $y=f\left( x \right)$ có đúng ba nghiệm thực phân biệt

Câu 27 [68851] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm là $f'\left( x \right).$ Hàm số $y=f'\left( x \right)$ liên tục trên tập số thực $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thuộc đoạn $\left[ 1;4 \right]$ của phương trình $f\left( x \right)=f\left( 0 \right)$ là

Câu 28 [68857] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}.$ Biết hàm số $y=f'\left( x \right)$ có đồ thị của như hình vẽ bên. Số điểm cực đại của hàm số $g\left( x \right)=f\left( 6-{{x}^{2}} \right)$ là

Câu 29 [16029] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Câu 30 [20216] - [Loga.vn]

Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O. Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được chất hữu cơ T.

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook