Chi tiết đề thi

Đề thi ôn luyện 5 môn vật lý 11 năm 2018

ctvloga3
3 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48241] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm $q_1$ = - 1$0^{-6}$ C và $q_2$ =  1$0^{-6}$  C đặt tại hai điểm A,B cách nhau 40cm trong không khí. Cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm của AB có độ lớn là  

Câu 2 [48240] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Cho biết trong 22,4 l  khí hidrô ở $0^o$C và dưới áp suất 1atm thì có 2.6,02.1$0^{23}$  nguyên tử hidrô. Mỗi nguyên tử hidrô gồm hai hạt mang điện là prôtôn và electrôn. hãy tính tổng độ lớn các điện tích dương và tổng các điện tích âm trong 1c$m^3$ khí hidrô

Câu 3 [48239] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Một prôtôn đặt trong điện trường đều E = 2.1$0^6$ V/m (\[\overset{\to }{\mathop{E}}\,\] nằm ngang )

a) Tính gia tốc của nó

b) Tính tốc độ của prôtôn khi nó đi dọc theo đường sức một khoảng l = 0,5m .Cho biết khối lượng của prôtôn 1,67.1$0^{-27}$ kg

Câu 4 [48238] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn là 1,5A trong khoảng thời gian 3s .Khi đó điện lượng dịch chuyển qua tiết diện dây là

Câu 5 [48237] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Để cung cấp điện cho dây đốt của đèn điện tử, cần có hiệu điện thế U = 4V và cường độ dòng điện I = 1A Xác định giá trị của điện trở phụ $R_1$ trong mạch điện của sợi đốt, nếu bộ nguồn cung cấp điện có suất điện động E = 12V, điện trở trong r = 0,6\[\Omega \]

Câu 6 [48236] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Mắc lần lượt từng điện trở $R_1$ = 4\[\Omega \], $R_2$ = 9\[\Omega \] vào 2 cực của 1 nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r không đổi thì thấy nhiệt lượng tỏa ra ở từng điện trở trong thời gian t = 5 phút đều bằng Q = 192 J. Tính E và r.

Câu 7 [48235] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng :Tinh thể muối ăn NaCl là

Câu 8 [48234] - [Loga.vn]

Khẳng định nào dưới đây là sai?

Câu 9 [48233] - [Loga.vn]

Suất điện động của một acquy là 3V ,lực lạ đã dịch chuyển một lượng điện tích đã thực hiện một công là 6mJ.Lượng điện tích dịch chuyển khi đó là :

Câu 10 [48232] - [Loga.vn]

Dòng điện chạy qua một dây dẫn kim loại có cường độ 2A Số êlectrôn dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này trong khoảng thời gian 2s là

Câu 11 [48231] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Mạch điện ( C// r// r ) nt R sau đó mắc vào nguồn điện. Cho biết r = 25\[\Omega \], R = 50\[\Omega \], điện trở trong của nguồn và dây nối không đáng kể. Tụ điện có điện dung C = 5\[\mu \]F và điện tích Q = 1,1.1$0^{-4}$ C Tính suất điện động của nguồn điện.

Câu 12 [48230] - [Loga.vn]

Trong thời gian 4s có một điện lượng 1,5C dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc một bóng điện .Cường độ dòng điện qua đèn là

Câu 13 [48229] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bộ nguồn điện có điện trở trong r = 1\[\Omega \]và điện trở mạch ngòai R, vôn kế mắc ở 2 cực bộ nguồn chỉ hiệu điện thế $U_1$ = 20V. Khi mắc song song với R một điện trở cũng bằng R thì vôn kế chỉ còn chỉ $U_2$ = 15V. Nếu xem điện trở của vôn kế là rất lớn so với R và điện trở dây nối không đáng kể, Tính R.

Câu 14 [48228] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một acqui có suất điện động E = 2V, điện trở trong r = 0,04\[\Omega \]được nối vào 1 bóng đèn bằng 1 sợi dây đồng có chiều dài l = 4m, đường kính d = 0,8mm. Hiệu điện thế trên 2 cực của acqui là U = 1,98V. Tính điện trở $R_2$ của đèn ( cho điện trở suất của đồng là\[\rho \]= 0,017 m$m^2$ / m ).

Câu 15 [48227] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Hai quả cầu nhỏ giống nhau có khối lượng m =0,1g được treo vào cùng một điểm bằng hai sợi dây có chiều dài bằng nhau l =10cm. Truyền một điện tích Q cho hai quả cầu thì thấy chúng tách ra và đứng cân bằng khi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 1$5^0$. tính điện tích Q. Cho g =10m/$s^2$

Câu 16 [48226] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây là sai ?

Câu 17 [48225] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bộ acqui có dung lượng q = 4 Ah. Tính cường độ dòng điện mà acqui này có thể cung cấp nếu được sử dụng liên tục trong thời gian t = 20h thì phải nạp lại.

Câu 18 [48224] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Cho 4 điện tích điểm có cùng độ lớn q đặt tại 4 đỉnh của một hình vuông cạnh a .Xác định cường độ điện trường gây bởi 4 điện tích đó tại tâm O của hình vuông trong trường hợp hai điện tích có dấu + và hai điện tích có dấu -- ,các điện tích cùng dấu liền kề nhau

Câu 19 [48223] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Mạch điện kín có máy phát điện suất điện động E = 200V, điện trở trong r = 0,5\[\Omega \]và 2 điện trở mắc nối tiếp $R_1$ = 100\[\Omega \]và $R_2$ = 500\[\Omega \], một vôn kế mắc song song với $R_2$ . Xác định điện trở R của vôn kế trong trường hợp vôn kế chỉ U = 160V.

Câu 20 [48222] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Đưa một thước bằng thép trung hoà điện và cách điện lại gần một quả cầu tích điện dương

Câu 21 [48221] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Hai bóng đèn có ghi ĐA ( 110V - 60W ) và ĐB ( 110V - 100W ). Muốn dùng nguồn điện có hiệu điện thế U = 220V để thắp sáng bình thường đồng thời 2 đèn trên thì phải mắc thêm 1 điện trở R bao nhiêu, theo cách nào kể sau? Khi mắc nối tiếp hai đèn với nguồn U

Câu 22 [48220] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Có hai điện tích $q_1$ = 5.1$0^{-9}$ C ,$q_2$ = - 5.1$0^{-9}$ C đặt cách nhau 10cm. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách đều hai điện tích

Câu 23 [48219] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Một hệ cô lập gồm hai vật cùng kích thước, một vật tích điện dương và một vật trung hoà điện ,ta có thể làm cho chúng nhiễm điện cùng dấu và bằng nhau bằng cách :

Câu 24 [48218] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Mạch điện gồm tụ điện C mắc song song điện trở R = 4,5 \[\Omega \], Hai đầu mạch nối nguồn có suất điện động E bao nhiêu để cường độ điện trường giữa 2 bản của tụ điện phẳng Eđ = 2250 V/m. Cho biết r = 0,5\[\Omega \], khỏang cách giữa 2 bản tụ điện là d = 0,2cm.

Câu 25 [48217] - [Loga.vn]

Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một tivi thường dùng có cường độ 60μA. Số êlectrôn tới đập vào màn hình của tivi trong mỗi giây là

Câu 26 [48216] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bộ acquy có suất điện động E = 12V có khả năng cung cấp dòng điện cường độ I = 1A trong thời gian t = 12h. Điện năng dự trữ trong acqui :

Câu 27 [48215] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Tại điểm P có điện trường. Đặt điện tích thử q1 tại P ta thấy có lực điện \[\overset{\to }{\mathop{{{F}_{1}}}}\,\] .Thay bằng q2 thì có lực điện \[\overset{\to }{\mathop{{{F}_{2}}}}\,\]tác dụng lên q2 \[\overset{\to }{\mathop{{{F}_{1}}}}\,\] khác \[\overset{\to }{\mathop{{{F}_{2}}}}\,\]về hướng và độ lớn .Giải thích :

Câu 28 [48214] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một đinamô cung cấp điện cho 100 bóng đèn mắc song song dưới hiệu điện thế $U_0$ = 200V. Điện trở mồi bóng đèn R = 1200\[\Omega \], điện trở của dây nối $R_1$ = 4\[\Omega \], điện trở trong của đinamô r = 0,8\[\Omega \]. Tính suất điện động và hiệu điện thế 2 cực của đinamô.

Câu 29 [48213] - [Loga.vn]

Công của lực lạ làm di chuyển điện tích 4C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 24J. Suất điện động của nguồn là

Câu 30 [48212] - [Loga.vn]

Đơn vị của cường độ điện trường

Câu 31 [48211] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm $q_1$ = - 1$0^{-6}$ C và $q_2$ = 1$0^{-6}$ C đặt tại hai điểm A,B cách nhau 40cm trong chân không. Cường độ điện trường tổng hợp tại N cách A 20cm và cách B 60cm có độ lớn

Câu 32 [48210] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây là sai ?

Câu 33 [48209] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng. Điện tích điểm q = - 3.1$0^{-6}$ C được đặt tại một điểm mà tại đó cường độ điện trường có phương thẳng đứng ,chiều từ trên xuống dưới và độ lớn E = 12000V/m .Hỏi phương ,chiều và độ lớn của lực tác dụng lên điện tích q ?

Câu 34 [48208] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Một thanh kim loại mang điện tich - 2,5.1$0^{-6}$C. Sau đó nó lại được nhiễm điện để có điện tích 5,5μC. Hỏi khi đó số các electrôn di chuyển là bao nhiêu? cho biết điện tích của electrôn là - 1,6.1$0^{-19}$C

Câu 35 [48207] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời sai về nguyên lí chồng chất điện trường

Câu 36 [48206] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Cho 4 điện tích điểm có cùng độ lớn q đặt tại 4 đỉnh của một hình vuông cạnh a. Xác định cường độ điện trường gây bởi 4 điện tích đó tại tâm O của hình vuông trong trường hợp 4 điện tích cùng dấu

Câu 37 [48205] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bộ acquy có suất điện động E = 12V có khả năng cung cấp dòng điện cường độ I = 1A trong thời gian t = 12h. Dung lượng của acqui là :

Câu 38 [48204] - [Loga.vn]

Chọn câu sai

Câu 39 [48203] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng về đặc điểm các đường sức điện

Câu 40 [48202] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây nói không đúng về công thức I = U/R ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook