Chi tiết đề thi

Đề thi thử 2018 môn Vật lý trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 1 có lời giải chi tiết

ctvloga4
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [39540] - [Loga.vn]

Một sóng cơ lan truyền trên sợi dây từ C đến B với chu kì T = 2 s, biên độ không đổi. Ở thời điểm \[{{t}_{0}},\] ly độ các phần tử tại B và C tương ứng là – 20 mm và + 20 mm, các phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm \[{{t}_{1}},\] li độ các phần tử tại B và C cùng là +8 mm. Tại thời điểm \[{{t}_{2}}=\text{ }{{t}_{1}}+\text{ }0,4\text{ }s\] thì tốc độ dao động của phần tử D có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây:

Câu 2 [39539] - [Loga.vn]

Đồ thị li độ theo thời gian của chất điểm 1 (đường 1) và chất điểm 2 (đường 2) như hình vẽ, tốc độ cực đại của chất điểm 2 là 3π (cm/s). Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 5 là

Câu 3 [39538] - [Loga.vn]

Trên mặt phẳng ngang có con lắc lò xo gồm vật khối lượng m = 250g gắn với một lò xo có độ cứng k = 10 N/m. Hệ số ma sát trượt giữa vật mà mặt phẳng ngang là µ = 0,3. Từ vị trí lò xo không biến dạng người ta truyền cho vật vận tốc có độ lớn v = 1 m/s và hướng về phía lò xo bị nén. Tìm độ nén cực đại của lò xo. Lấy \[g\text{ }=\text{ }{{\pi }^{2}}=\text{ }10m/{{s}^{2}}.\]

Câu 4 [39537] - [Loga.vn]

Tại hai điểm A, B cách nhau 13cm trên mặt nước có hai nguồn phát sóng giống nhau. Cùng dao động theo phương trình \[{{u}_{A}}={{u}_{B}}=acos\text{ }\omega t\left( cm \right)\text{ }.\] Sóng truyền đi trên mặt nước có bước sóng là 2cm, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Xét điểm M trên mặt nước thuộc đường thẳng By vuông góc với AB và cách A một khoảng 20cm. Trên By, điểm dao động với biên độ cực đại cách M một khoảng nhỏ nhất bằng

Câu 5 [39536] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 1/3 lần thế năng là

Câu 6 [39535] - [Loga.vn]

Một lò xo có khối lượng không đáng kể, đầu trên cố định, đầu dưới treo quả nặng có khối lượng 80g. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 4,5 Hz. Trong quá trình dao động độ dài ngắn nhất của lò xo là 40 cm và dài nhất là 56 cm.Lấy \[g\text{ }=\text{ }9,8\text{ }m/{{s}^{2}}.\] Chiều dài tự nhiên của lò xo có giá trị gần nhất nào sau đây ?

Câu 7 [39534] - [Loga.vn]

Người ta mắc một bộ 3 pin giống nhau song song thì thu được một bộ nguồn có suất điện động 9 V và điện trở trong 3 Ω. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là

Câu 8 [39533] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động chậm dần theo chiều âm đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc của con lắc bằng

Câu 9 [39532] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kỳ T = 2,4 s khi ở trên mặt đất. Biết rằng khối lượng Trái Đất lớn hơn khối lượng Mặt trăng 81 lần, và bán kính Trái đất lớn hơn bán kính mặt trăng 3,7 lần. Xem ảnh hưởng của nhiệt độ không đáng kể. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc khi đưa lên mặt trăng là

Câu 10 [39531] - [Loga.vn]

Một lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 50N/m được giữ cố định đầu dưới còn đầu trên gắn với vật nặng m = 100g. Nâng vật m để lò xo dãn 2,0 cm rồi buông nhẹ, hệ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy \[g\text{ }=\text{ }10m/{{s}^{2}}.\] Thời gian lò dãn trong một chu kỳ là

Câu 11 [39530] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m = 100 g, treo vào đầu một lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Kích thích dao động. Trong quá trình dao động, vật có vận tốc cực đại bằng 20π cm/s, lấy \[{{\pi }^{2}}=\text{ }10.\] Tốc độ của vật khi nó cách vị trí cân bằng 1 cm có giá trị gần nhất nào sau đây

Câu 12 [39529] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài \[{{l}_{1}}\] dao động điều hòa với chu kì \[{{T}_{1}}=\text{ }1,5\text{ }s.\] Một con lắc đơn khác có chiều dài \[{{l}_{2}}\] dao động điều hòa có chu kì là \[{{T}_{2}}=\text{ }2\text{ }s.\] Tại nơi đó, chu kì của con lắc đơn có chiều dài \[l\text{ }=\text{ }{{l}_{1}}+\text{ }{{l}_{2}}\] sẽ dao động điều hòa với chu kì là

Câu 13 [39528] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nặng khối lượng m = 100 g đang dao động điều hòa. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là 31,4 cm/s và gia tốc cực đại của vật là \[4\text{ }m/{{s}^{2}}.\] Lấy \[{{\pi }^{2}}=\text{ }10.\] Độ cứng của lò xo là

Câu 14 [39527] - [Loga.vn]

Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn có độ lớn 10 A đặt trong chân không sinh ra một từ trường có độ lớn cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn 50 cm

Câu 15 [39526] - [Loga.vn]

Trong không khí, người ta bố trí 2 điện tích có cùng độ lớn 0,5 μC nhưng trái dấu cách nhau 2 m. Tại trung điểm của 2 điện tích, cường độ điện trường là

Câu 16 [39525] - [Loga.vn]

Một electron bay vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều độ lớn 100 mT thì chịu một lực Lo – ren – xơ có độ lớn \[1,{{6.10}^{-12}}N.\] Vận tốc của electron là

Câu 17 [39524] - [Loga.vn]

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình là: \[{{x}_{1}}=4cos10\pi t\left( cm \right);\text{ }{{x}_{2}}=3cos\left( 10\pi t-\pi /2 \right)\left( cm \right).\] Dao động tổng hợp của vật có biên độ là

Câu 18 [39523] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số được gọi là hai dao động ngược pha nếu độ lệch pha của chúng bằng

Câu 19 [39522] - [Loga.vn]

Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi với tốc độ 25 cm/s và có tần số dao động 5 Hz. Sóng truyền trên dây có bước sóng là

Câu 20 [39521] - [Loga.vn]

Qua thấu kính hội tụ tiêu cự f, nếu vật thật muốn cho ảnh ngược chiều lớn hơn vật thì vật phải đặt cách kính một khoảng

Câu 21 [39520] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài 56 cm dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do \[g\text{ }=\text{ }9,8m/{{s}^{2}}.\] Chu kì dao động của con lắc

Câu 22 [39519] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình \[x=10\sin \left( 5\pi t-\frac{\pi }{6} \right)\] (x đo bằng cm, t đo bằng s). Hãy chọn câu trả lời đúng:

Câu 23 [39518] - [Loga.vn]

Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình \[u=A\cos \pi \left( 0,02x-2t-\frac{1}{3} \right)\] trong đó x, u được đo bằng cm và t đo bằng s. Bước sóng là

Câu 24 [39517] - [Loga.vn]

Một người có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Để nhìn xa vô cùng mà không phải điều tiết thì người này phải đeo sát mắt kính

Câu 25 [39516] - [Loga.vn]

Khi một chất điểm dao động điều hòa, chuyển động của chất điểm từ vị trí cân bằng ra vị trí biên là chuyển động

Câu 26 [39515] - [Loga.vn]

Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện?

Câu 27 [39514] - [Loga.vn]

Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha, có biên độ lần lượt là \[{{A}_{1}}\] và \[{{A}_{2}}.\] Biên độ dao động của vật bằng

Câu 28 [39513] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = Acosωt. Thế năng của vật tại thời điểm t là

Câu 29 [39512] - [Loga.vn]

Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?

Câu 30 [39511] - [Loga.vn]

Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của

Câu 31 [39510] - [Loga.vn]

Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

Câu 32 [39509] - [Loga.vn]

Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

Câu 33 [39508] - [Loga.vn]

Lò xo giảm xóc của ô tô và xe máy có tác dụng

Câu 34 [39507] - [Loga.vn]

Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện. Khi điểm ta xét gần dây hơn 2 lần và cường độ dòng điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ

Câu 35 [39506] - [Loga.vn]

Suất điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với

Câu 36 [39505] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ, không dãn, chiều dài l và chất điểm có khối lượng m. Cho con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Tần số góc của con lắc được tính bằng công thức

Câu 37 [39504] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa, mốc thế năng được chọn tại vị trí cân bằng của vật nhỏ. Khi gia tốc có độ lớn đang giảm thì đại lượng nào sau đây đang giảm?

Câu 38 [39503] - [Loga.vn]

Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát

Câu 39 [39502] - [Loga.vn]

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

Câu 40 [39501] - [Loga.vn]

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn phát sóng :

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook