Chi tiết đề thi

Đề thi thử ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN - Sinh học 12

ctvloga371
4 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [70588] - [Loga.vn]

Cho hai cây đều có quả tròn giao phấn với nhau, thu được F1 gồm toàn cây quả dẹt. Cho các

cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây quả dẹt : 6 cây quả tròn : 1 cây quả dài. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F2 có 5 loại kiểu gen quy định quả tròn.

II. Cho tất cả các cây quả dẹt F2 tự thụ phấn, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây quả dẹt : 6 cây quả tròn : 1 cây quả dài.

III. Cho tất cả các cây quả tròn F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F3 có số cây quả dẹt chiếm tỉ lệ 2/9.

IV. Cho tất cả các cây quả dẹt F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 16 cây quả dẹt : 64 cây quả tròn : 1 cây quả dài.

Câu 2 [70587] - [Loga.vn]

gen A, B, D nằm trên nhiễm sắc thể thường. Biết gen A có 3 alen, gen B và D mỗi gen có 2 alen phân bố trên nhiễm sắc thể theo thứ tự bảng chữ cái. Những nhận định nào sau đây là đúng?

I. Có tối đa 12 kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen

II. Có thể có tối đa 60 kiểu gen về 3 gen trên trong quần thể.

III. Có thể có tối đa 54 kiểu gen về 3 gen trên trong quần thể

IV. Có tối đa 78 kiểu gen về 3 gen trên trong quần thể.

Có bao nhiêu nhận định trên là đúng?

Câu 3 [70586] - [Loga.vn]

Đem lai giữa hai loài chim đều thuần chủng lông đuôi dài, xoăn với lông đuôi ngắn, thẳng nhận được F1 đồng loạt có lông đuôi dài, xoăn. Đem chim trống F1 giao phối với chim mái chưa biết kiểu gen, thu được thế hệ lai xuất hiện 63 chim con có kiểu hình lông đuôi ngắn, thẳng; 27 chim con có kiểu hình lông đuôi ngắn, xoăn; 27 chim con có kiểu hình lông đuôi dài, thẳng. Tất cả chim trống của thế hệ lai đều có kiểu hình lông duôi dài, xoăn. Biết không xảy ra đột biến và gây chết, mỗi tính trạng được điều khiển bởi 1 cặp gen. Cho các nhận định sau:

I. Cả hai tính trạng chiều dài lông và hình dạng lông đều di truyền liên kết với nhiễm sắc thể giới tính X.

II. Kiểu gen của gà mái đem lai với gà trống F1 là XABY.

III. Chim mái F2 có thể có tối đa 4 kiểu hình.

IV. Nếu cho chim trống F1 lai phân tích thì trong số chim trống đời sau, xác suất thu được chim thuần chủng cả hai cặp gen là 17,5%.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Câu 4 [70585] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phả hệ sau đây về bệnh mù màu và máu khó không. Biết rằng bệnh mù màu do gen lặn a gây ra, còn bệnh máu khó đông do gen lặn b gây ra. Các gen trội tương ứng là A, B quy định tính trạng bình thường. Các gen này nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X với khoảng cách 20cM. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Xác định được tối đa kiểu gen của 10 người trong phả hệ.

II. Có ít nhất 2 người phụ nữ trong phả hệ dị hợp tử về cả hai cặp gen.

III. Xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh mù màu của cặp vợ chồng 15 -16 là 25%.

IV. Xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh máu khó đông của cặp vợ chồng 15 -16 là 20%.

Câu 5 [70584] - [Loga.vn]

Khi nói về cấu trúc của mạng lưới thức ăn, xét các kết luận sau:

(1) Mỗi hệ sinh thái có một hoặc nhiều mạng lưới dinh dưỡng.

(2) Mạng lưới dinh dưỡng càng đa dạng thì hệ sinh thái càng kém ổn định.

(3) Cấu trúc của mạng lưới dinh dưỡng thay đổi theo mùa, theo môi trường.

(4) Khi bị mất một mắt xích nào đó vẫn không làm thay đổi cấu trúc của mạng lưới.

Có bao nhiêu kết luận đúng?

Câu 6 [70583] - [Loga.vn]

Cho phép lai: Phép lai (P):, thu được F1. Trong tổng số cá thể F1, số cá thể không mang alen trội của các gen trên chiếm 1%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở 2 giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, ở F1 số cá thể cái mang alen trội của cả 3 gen trên chiếm tỉ lệ?

Câu 7 [70582] - [Loga.vn]

Huyết áp giảm dần trong các hệ mạch vì những nguyên nhân sau đây:

I. Càng xa tim thì lực ma sát giữa thành mạch và máu càng giảm.

II. Càng xa tim thì áp lực của máu do sự co bóp của tim càng giảm.

III. Lực ma sát giữa các phần tử của máu

IV. Độ dày thành mạch máu giảm dần từ động mạch chủ đến động mạch nhỏ đến mao mạch và về tĩnh mạch.

Có bao nhiêu nguyên nhân là đúng?

Câu 8 [70581] - [Loga.vn]

Một lưới thức gồm có 9 loài được mô tả như hình bên, trong đó loài A là sinh vật sản xuất, các loài còn lại là sinh vật tiêu thụ

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về lưới thức ăn nói trên?

I. Có tối đa 15 chuỗi thức ăn.

II. Chuỗi thức ăn dài nhất có 7 mắt xích.

III. Loài H tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn hơn loài E

IV. Nếu loài E bị con người đánh bắt làm giảm số lượng thì loài M sẽ tăng số lượng.

V. Có 3 loài là sinh vật tiêu thụ bậc 2

VI. Nếu loài I bị tuyệt diệt thì lưới thức ăn này còn tối đa 6 loài.

Câu 9 [70580] - [Loga.vn]

Ở động vật, tại sao khi kích thước quần thể giảm mạnh thì tần số alen lại thay đổi nhanh chóng?

(1) Khi kích thước giảm thì quần thể chịu tác động mạnh bởi yếu tố ngẫu nhiên do đó có thể làm thay đổi nhanh chóng tần số alen.

(2) Kích thước giảm làm cho khả năng chống chịu của quần thể giảm, CLTN sẽ tác động làm thay đổi tần số alen.

(3) Kích thước làm giảm giao phối tự do dẫn đến giao phối gần làm cho tỉ lệ đồng hợp tăng, tỉ lệ dị hợp giảm.

(4) Kích thước giảm làm cho khả năng phục hồi của quần thể chậm, làm các cá thể mang kiểu hình lặn bị giảm nhiều dẫn đến tần số alen thay đổi nhanh chóng.

Cách giải thích hợp lí nhất là:

Câu 10 [70579] - [Loga.vn]

Ở vùng đất liền ven biển, có 3 loài chim ăn hạt A, B và C, kích thước mỏ của chúng khác nhau vì thích nghi với các thức ăn khác nhau. Ở 3 hòn đảo gần bờ, mỗi hòn đảo chỉ có 1 trong 3 loại chim nói trên và kích thước mỏ của chúng lại khác với chính quần thể gốc ở đất liền. Cho các nhận định dưới đây về sự sai khác:

(1). Sự khác biệt về kích thước mỏ giữa các cá thể đang sinh sống ở hòn đảo chung so với các cá thể cùng loài đang sinh sống ở hòn đảo riêng là kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên theo các hướng khác nhau.

(2). Kích thước mỏ có sự thay đổi bởi áp lực chọn lọc tự nhiên dẫn đến giảm bớt sự cạnh tranh giữa 3 loài sẻ cùng sống ở hòn đảo chung.

(3). Sự phân li ổ sinh thái dinh dưỡng của 3 loài sẻ trên hòn đảo chung giúp chúng có thể chung sống với nhau.

(4). Kích thước khác nhau của các loại hạt mà 3 loài sẻ này sử dụng làm thức ăn ở hòn đảo chung là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi về kích thước mỏ của cả 3 loài sẻ.

Số nhận định chính xác là:

Câu 11 [70578] - [Loga.vn]

Ở 1 loài thực vật lưởng bội A1 hoa đỏ>A2 hoa hồng>A3 hoa vàng>A4 hoa trắng. Khi cho hoa đỏ giao phấn với hoa vàng được F1. Có bao nhiêu trường hợp phù hợp F1

I. 100% hoa đỏ

II. 50% hoa đỏ: 25% hoa hồng: 25%hoa trắng

III. 50% hoa đỏ: 50% hoa hồng

IV. 50% hoa đỏ: 50% hoa vàng

V. 50% hoa đỏ: 50% hoa trắng

Câu 12 [70577] - [Loga.vn]

Một quần thể của một loài động vật, xét một locut gen có hai alen A và a. Ở F1 số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ 9%. Ở thế hệ xuất phát (P), giới đực có 860 cá thể, trong đó có 301 cá thể có kiểu gen AA, 129 cá thể có kiểu gen aa. Các cá thể đực này giao phối ngẫu nhiên với các cá thể cái trong quần thể. Khi quần thể đạt tới trạng thái cân bằng thì thành phần kiểu gen trong quần thể là 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa. Biết rằng, tỉ lệ đực cái trong quần thể là 1 : 1. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về quần thể trên?

Câu 13 [70576] - [Loga.vn]

Ở một loài động vật xét 3 phép lai sau:

 • Phép lai 1: XAXA x XaY
 • Phép lai 2: XaXa x XAY
 • Phép lai 3: Dd x Dd
 • Cho các cá thể F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau tạo F2. Trong 3 phép lai P có:

  I. 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình giống nhau ở 2 giới

  II. 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình phân li 3 kiểu hình trội: 1 kiểu hình lặn

  III. 1 phép lai cho F2 có kiểu hình lặn chỉ ở 1 giới

  IV. 2 phép lai đều cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ kiểu hình

  Có bao nhiêu phát biểu đúng?

  Câu 14 [70575] - [Loga.vn]

  Ở một loài thực vật, xét một cá thể có kiểu gen AaBb DE/de. Người ta tiến hành thu hạt phấn của cây này rồi tiến hành nuôi cấy trong điều kiện thí nghiệm, sau đó lưỡng bội hóa thành toàn bộ các cây con. Cho rằng quá trình phát sinh hạt phấn có 40% số tế bào có xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d. Theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa của các cây con lưỡng bội và tỉ lệ của dòng thuần mang toàn các alen trội thu được từ quá trình nuôi cấy nói trên lần lượt là:

  Câu 15 [70574] - [Loga.vn]

  Xét tính trạng màu sắc hoa ở một loài thực vật, nếu có A- B- hoa đỏ, A- bb, aaB- và aabb trắng. Cho P thuần chủng hoa đỏ lai với hoa trắng tạo F1 100% hoa đỏ. Khi xử lí các hạt F1 bằng một loại hóa chất người ta thấy cặp gen Aa đã nhân đôi nhưng không phân li và hình thành nên một cây tứ nhiễm. Cho cây gieo từ hạt này lai với cây AaBb, nhận xét đúng?

  Câu 16 [70573] - [Loga.vn]

  Ở một loài động vật, xét 3 gen I, II và III. Trong đó gen I nằm trên nhiễm sắc thể thường có 5 alen; Gen II nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X có 3 alen; Gen III nằm trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính có 3 alen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Quần thể có tối đa 1080 kiểu gen.

  II. Ở giới XY có tối đa 405 kiểu gen.

  III. Ở giới XX có tối đa 45 kiểu gen đồng hợp.

  IV. Ở giới XX sẽ có tối đa 60 loại giao tử.

  Câu 17 [70572] - [Loga.vn]

  Theo quan niệm của Đacuyn về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?

  Câu 18 [70571] - [Loga.vn]

  Điều nào sau đây không phải là điều kiện của định luật Hacđi - Vanbec?

  Câu 19 [70570] - [Loga.vn]

  Một gen có cấu trúc dài 0,408µm. Do đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác tại vị trí nuclêôtit thứ 363 đã làm cho mã bộ ba tại đây trở thành mã không quy định axit amin nào. Hãy cho biết phân tử protein thực hiện chức năng sinh học do gen đột biến tổng hợp có bao nhiêu axit amin?

  Câu 20 [70569] - [Loga.vn]

  Năng lượng khi đi qua các bậc dinh dưỡng trong chuỗi thức ăn:

  Câu 21 [70568] - [Loga.vn]

  Trong các phát biểu sau:

  (1) chọn lọc tự nhiên là cơ chế duy nhất, liên tục tạo nên tiến hóa thích nghi.

  (2) chọn lọc tự nhiên lâu dài có thể chủ động hình thành nên những sinh vật thích nghi hoàn hảo.

  (3) chọn lọc tự nhiên dẫn đến sự phân hóa khả năng sinh sản của quần thể dẫn đến một số alen nhất định được truyền lại cho thế hệ sau với một tỉ lệ lớn hơn so với tỉ lệ các alen khác.

  (4) sự trao đổi di truyền giữa các quần thể có xu hướng làm giảm sự khác biệt giữa các quần thể theo thời gian.

  (5) sự biến động về tần số alen gây nên bởi các yếu tố ngẫu nhiên làm giảm biến dị di truyền.

  Các phát biểu đúng là:

  Câu 22 [70567] - [Loga.vn]

  Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có số cá thể mang kiểu hình lặn về hai tính trạng chiếm 12,5%?

  Câu 23 [70566] - [Loga.vn]

  Các thí nghiệm tách chiết sắc tố thực vật, vì sao phải tách chiết dung dịch sắc tố bằng các loại dung dịch axeton, benzene, cồn?

  Câu 24 [70565] - [Loga.vn]

  Đặc điểm giống nhau giữa quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực là

  I. quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.

  II. các mạch mới đều được tổng hợp theo chiều 5’ → 3’.

  III. trên cả hai mạch khuôn, ADN pôlimeraza đều di chuyển theo chiều 3’ → 5’.

  IV. quá trình nhân đôi một ADN có thể hình thành một hoặc nhiều đơn vị nhân đôi.

  Câu 25 [70564] - [Loga.vn]

  Ở ruồi giấm xét 3 cặp gen, hoán vị ở giới cái. Phép lai nào sau đây không cho tỉ lệ kiểu hình 1: 2: 1: 3: 6: 3

  Câu 26 [70563] - [Loga.vn]

  Cho các nhóm sinh vật sau, mỗi nhóm sống trong một sinh cảnh nhất định:

  (1). Cá sống trong hồ nước ngọt.

  (2). Sáo mỏ vàng sống trên đồng cỏ.

  (3). Chim sống trong rừng Cúc Phương.

  (4). Cá rô phi sống trong ao nước ngọt.

  (5). Động vật ăn cỏ sống trong rừng nhiệt đới.

  Có bao nhiêu nhóm sinh vật là quần xã?

  Câu 27 [70562] - [Loga.vn]

  Ví dụ về cách li sinh sản sau hợp tử là:

  Câu 28 [70561] - [Loga.vn]

  Khi nói về tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa, những tổ hợp nhận xét nào sau đây là đúng?

  I. Cơ quan tiêu hóa chỉ có 1 lỗ vừa đóng vai trò là miệng để lấy thức ăn, vừa đóng vai trò là nơi để thải chất thải.

  II. Chỉ có tiêu hóa hóa học không có tiêu hóa cơ học

  III. Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào, sau đó tiếp tục được tiêu hóa nội bào.

  IV. Là hình thức tiêu hóa có ở tất cả động vật đơn bào và đa bào bậc thấp.

  Câu 29 [70560] - [Loga.vn]

  Hình thức phân bố cá thể theo nhóm trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?

  Câu 30 [70559] - [Loga.vn]

  Ở ruồi giấm, đột biến lặp đoạn trên nhiễm sắc thể giới tính X có thể làm biến đổi kiểu hình từ

  Câu 31 [70558] - [Loga.vn]

  Trong quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit, trên một phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động. Hiện tượng này được gọi là

  Câu 32 [70557] - [Loga.vn]

  Quan hệ giữa 2 loài trong đó một loài có lợi, còn loài kia không có lợi và không bị hại là quan hệ

  Câu 33 [70556] - [Loga.vn]

  Nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái là

  Câu 34 [70555] - [Loga.vn]

  Sản phẩm đầu tiên của chu trình CanVin là chất nào sau đây ?

  Câu 35 [70554] - [Loga.vn]

  Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E.coli, thành phần không thuộc operon là

  Câu 36 [70553] - [Loga.vn]

  Hiện tượng nào sau đây có thể hình thành loài mới một cách nhanh chóng mà không cần cách ly địa lý?

  Câu 37 [70552] - [Loga.vn]

  Nhóm động vật nào sau đây có phương thức hô hấp bằng mang?

  Câu 38 [70551] - [Loga.vn]

  Cho các mức độ đóng xoắn của nhiễm sắc thể sau.Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực thì trình tự nào sau đây là đúng?

  1: crômatit 2: sợi cơ bản 3: ADN xoắn kép 4: sợi nhiễm sắc

  5: vùng xếp cuộn 6: NST kì giữa 7: nuclêôxôm

  Câu 39 [70550] - [Loga.vn]

  Thoát hơi nước qua cutin có đặc điểm nào sau đây?

  Câu 40 [70549] - [Loga.vn]

  Điều nào sau đây đúng về tác nhân gây đột biến?

  Đánh giá, bình luận
  Không có đánh giá nào.
  Bình luận Loga
  0 bình luận
  user-avatar
  Bình luận Facebook