Chi tiết đề thi

Đề thi thử Hóa lần 2 năm 2018

ctvloga220
4 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [53714] - [Loga.vn]

Cho 20,55 gam Ba vào luợng dư dung dịch MgSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu đuợc m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 2 [53713] - [Loga.vn]

Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế X chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là

Câu 3 [53711] - [Loga.vn]

Cho một luồng khí O2 đi qua 63,6 gam hỗn hợp kim loại Mg, Al và Fe thu được 92,4 gam chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn lượng X trên bằng dung dịch HNO3 (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 3,44 gam hỗn hợp khí Z. Biết có 4,25 mol HNO3 tham gia phản ứng, cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được 319 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ có trong 319 gam hỗn hợp muối trên là

Câu 4 [53710] - [Loga.vn]

Cho axit cacboxylic X phản ứng với chất Y thu được một muối có công thức phân tử C3H9O2N (sản phẩm duy nhất). Số cặp chất X và Y thỏa mãn điều kiện trên là

Câu 5 [53708] - [Loga.vn]

Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là

Câu 6 [53707] - [Loga.vn]

Câu 7 [53705] - [Loga.vn]

Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), kết thúc phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Fe trong 2m gam X là

Câu 8 [53701] - [Loga.vn]

Với công thức phân tử C4H6O4 số đồng phân este đa chức mạch hở là

Câu 9 [53699] - [Loga.vn]

Hoà tan m gam hỗn hợp gồm KHCO3 và CaCO3 trong lượng dư dung dịch HCl, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là

Câu 10 [53696] - [Loga.vn]

Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch X, thấy pH của dung dịch tăng dần. Điện phân dung dịch Y, thấy pH của dung dịch giảm dần. X và Y là dung dịch nào sau đây?

Câu 11 [53692] - [Loga.vn]

Nung m gam hỗn hợp gồm Mg và Cu(NO3)2 trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được chất rắn X và 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 và O2. Hòa tan hoàn toàn X bằng 650 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y chỉ chứa 71,87 gam muối clorua và 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 và H2. Tỉ khối của Z so với He bằng 5,7. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 12 [53688] - [Loga.vn]

Hòa tan 9,61 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Ba, Al và Fe vào nước (lấy dư), thu được 2,688 lít H2 (đktc) và chất rắn Y. Cho Y tác dụng hết với CuSO4 thu được 7,04 gam Cu. Phần trăm khối lượng của Al trong X là

Câu 13 [53681] - [Loga.vn]

Xà phòng hoá hoàn toàn 0,1 mol một este no, đơn chức bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm), rồi tiến hành chưng cất sản phẩm thu được 26,12 gam chất lỏng X và 12,88 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn chất rắn Y, thu được H2O, V lít CO2 (đktc) và 8,97 gam một muối duy nhất. Giá trị của V là

Câu 14 [53676] - [Loga.vn]

Đipeptit X, hexapeptit Y đều mạch hở và cùng được tạo ra từ 1 amino axit no, mạch hở trong phân tử có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 13,2 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, làm khô cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được 22,3 gam chất rắn. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thì cần ít nhất bao nhiêu mol O2 nếu sản phẩm cháy thu được gồm CO2, H2O, N2?

Câu 15 [53672] - [Loga.vn]

Cho 10 gam hỗn hợp X gồm etanol và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch natri hiđroxit 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp là

Câu 16 [53668] - [Loga.vn]

Hỗn hợp T gồm ba chất hữu cơ X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ và đều tạo nên từ các nguyên tố C, H, O). Đốt cháy hoàn toàn m gam T thu được H2O và 2,688 lít khí CO2 (đktc). Cho m gam T phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 1,568 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, cho m gam T phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là

Câu 17 [53666] - [Loga.vn]

Biết rằng X là chất khí dùng nạp cho các bình cứu hỏa, Y là khoáng sản dùng để sản xuất vôi sống. Vậy Y, X, Z, T lần lượt là:

Câu 18 [53665] - [Loga.vn]

Phân đạm urê thường chứa 46% N. Khối lượng ure đủ cung cấp 70 kg N là

Câu 19 [53664] - [Loga.vn]

Trung hòa hoàn toàn 14,16 gam một amin X (bậc 1) bằng axit HCl, tạo ra 22,92 gam muối. Amin X là

Câu 20 [53663] - [Loga.vn]

Cho 3,3 gam anđehit fomic phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư), thu được m gam kim loại Ag. Giá trị của m là

Câu 21 [53658] - [Loga.vn]

Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH là

Câu 22 [53656] - [Loga.vn]

Oxit cao nhất của cacbon có công thức là

Câu 23 [53654] - [Loga.vn]

Chất tác dụng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu tím là

Câu 24 [53651] - [Loga.vn]

Muối nào sau đây là muối axit?

Câu 25 [53648] - [Loga.vn]

Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt(III)?

Câu 26 [53647] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol?

Câu 27 [53646] - [Loga.vn]

Chất thuộc loại cacbohiđrat là

Câu 28 [53645] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là ancol bậc 2?

Câu 29 [53644] - [Loga.vn]

Trong các chất sau, chất nào là axetilen?

Câu 30 [53643] - [Loga.vn]

Loại phân nào sau đây không phải là phân bón hóa học?

Câu 31 [53642] - [Loga.vn]

Câu 32 [53641] - [Loga.vn]

Tr­­ước đây ng­­ười ta hay sử dụng chất này để bánh phở trắng và dai hơn, tuy nhiên nó rất độc với cơ thể nên hiện nay đã bị cấm sử dụng. Chất đó là

Câu 33 [53640] - [Loga.vn]

Câu 34 [53638] - [Loga.vn]

: Cho dãy các chất: CO2, Al2O3, KOH, Al(OH)3, CaO, P2O5. Số chất trong dãy tác dụng được với H2O là

Câu 35 [53636] - [Loga.vn]

Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 sinh ra kết tủa. Chất X là

Câu 36 [53633] - [Loga.vn]

Người ta thường bảo quản kim loại kiềm bằng cách nào sau đây?

Câu 37 [53631] - [Loga.vn]

Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là?

Câu 38 [53629] - [Loga.vn]

Để loại các khí: SO2; NO2; HF trong khí thải công nghiệp, người ta thường dẫn khí thải đi qua dung dịch nào dưới đây?

Câu 39 [53628] - [Loga.vn]

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là?

Câu 40 [53627] - [Loga.vn]

Nhôm là kim loại có khả năng dẫn điện và nhiệt tốt là do:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook