Chi tiết đề thi

Đề thi thử Lịch sử THPTQG có đáp án

ctvloga305
2 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [65674] - [Loga.vn]

Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước (1911) chủ yếu xuất phát từ

Câu 2 [65672] - [Loga.vn]

Các Hội Cứu quốc của Mặt trận Việt Minh được bắt đầu xây dựng từ

Câu 3 [65668] - [Loga.vn]

Nội dung nào dưới đây phản ánh đầy đủ vai trò của Liên Xô trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít (1939 - 1945)?

Câu 4 [65664] - [Loga.vn]

Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa quốc tê của Cách mạng tháng Mười Nga năm 19172 A. Đánh dâu sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới.

Câu 5 [65662] - [Loga.vn]

Để giải quyết vân đề Biên Đông hiện nay, các nước ASEAN cần

Câu 6 [65659] - [Loga.vn]

Những biến đôi trong xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) có ý nghĩa gì?

Câu 7 [65656] - [Loga.vn]

Nội dung nào được coi là thời cơ lịch sử do xu thế toàn cầu hóa đem lại cho tất cả các quốc 1a trên thế giới?

Câu 8 [65655] - [Loga.vn]

Ý nào đưới đây không phải là đặc điểm của phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX?

Câu 9 [65654] - [Loga.vn]

Nhân tố hàng đầu quyết định thành công của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (1868) là

Câu 10 [65652] - [Loga.vn]

Tống khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công cho thấy một cuộc khởi nghĩa thành công cần phải có

Câu 11 [65650] - [Loga.vn]

Sự khác biệt cơ bản của cao trào 1905 - 1908 ở Ấn Độ so với các phong trào đầu tranh giai đoạn trước là

Câu 12 [65648] - [Loga.vn]

Hoạt động của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 hướng đến mục đích nào dưới đây?

Câu 13 [65646] - [Loga.vn]

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là

Câu 14 [65644] - [Loga.vn]

Hội nghị nào dưới đây của Đảng ta ngay từ đầu đã giải quyết đúng vẫn đề dân tộc?

Câu 15 [65642] - [Loga.vn]

Quyết định của Hội nghị Ianta (2 -1945) và những thỏa thuận sau đó giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khô của một trật tự thế giới mới vì

Câu 16 [65641] - [Loga.vn]

Nội dung nào dưới đây thể hiện sự sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc về hình thức truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam trong những năm 20 của thê kỉ XX?

Câu 17 [65640] - [Loga.vn]

Nội dung nào không phải là đặc điểm của quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản trong những năm 30 thể kỉ XX?

Câu 18 [65638] - [Loga.vn]

Đâu là nguyên nhân quyết định hàng đầu dẫn đến sự phát triển của nên kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa sau Chiến tranh thê giới thứ hai?

Câu 19 [65637] - [Loga.vn]

Ngoài một nền quốc phòng hùng mạnh, sức mạnh của mỗi quốc gia trên thê giới sau Chiến tranh lạnh còn dựa chủ yêu vào những yếu tố nào dưới đây?

Câu 20 [65635] - [Loga.vn]

Nội dung nào dưới đây không thể hiện tính chất triệt để của phong trào cách mạng 1930-1931?

Câu 21 [65626] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chủ yêu dẫn tới sự thất bại của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

Câu 22 [65625] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chủ yêu dẫn đến các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai có xu hướng liên kết khu vực là

Câu 23 [65624] - [Loga.vn]

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi đặc biệt phát triển từ

Câu 24 [65623] - [Loga.vn]

Đảng Quốc đại ở Ân Độ là chính đảng của giai cấp

Câu 25 [65621] - [Loga.vn]

Đặc điểm nỗi bật của kinh tế Liên bang Nga năm 1996 là

Câu 26 [65620] - [Loga.vn]

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cân vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX là

Câu 27 [65619] - [Loga.vn]

Tháng 5 - 1904, trong quá trình hoạt động cách mạng Phan Bội Châu đã thành lập

Câu 28 [65618] - [Loga.vn]

Cao trào cách mạng chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được mở đầu bằng

Câu 29 [65617] - [Loga.vn]

Trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, ngành sản xuất nào của Đức giảm 47% so với trước khủng hoảng?

Câu 30 [65616] - [Loga.vn]

Nền kinh tế Việt Nam những năm 1936 - 1939 có đặc điểm gì?

Câu 31 [65615] - [Loga.vn]

Trong cuộc gặp øỡ không chính thức tại đảo Manta (12 - 1989), hai siêu cường Xô - Mĩ đã tuyên bố

Câu 32 [65614] - [Loga.vn]

Sự kiện nào dưới đây làm phá sản chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)?

Câu 33 [65613] - [Loga.vn]

Điểm khác nhau căn bản giữa cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại so với cách mạng công nghiệp thế kỉ XVII là mọi phát minh kĩ thuật đều

Câu 34 [65612] - [Loga.vn]

Thể chế chính trị của nước Nga trước Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

Câu 35 [65611] - [Loga.vn]

Vấn đề quan trọng hàng đâu và cập bách nhất đặt ra cho các nước Đồng minh tại Hội nghị Ianta là

Câu 36 [65610] - [Loga.vn]

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nỗ phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX là

Câu 37 [65609] - [Loga.vn]

Tính chất của Chiến tranh thê giới thứ nhất (1914 - 1918) là

Câu 38 [65608] - [Loga.vn]

Đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành

Câu 39 [65607] - [Loga.vn]

Tham dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1 - 1930) gồm đại diện của các tô chức cộng sản nào?

Câu 40 [65606] - [Loga.vn]

Đảng Quốc đại được thành lập có vai trò như thê nào đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Ân Độ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook