Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn Hóa (mức độ dễ)

ctvloga369
1 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [65104] - [Loga.vn]

Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa 2 muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0, 1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,895 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Giá trị của m là:

Câu 2 [65093] - [Loga.vn]

Để làm sạch lớp cặn trong các dụng cụ đun và chứa nước nóng, người ta thường dùng:

Câu 3 [65086] - [Loga.vn]

Ankin là những hidrocacbn không no, mạch hở, có công thức chung là:

Câu 4 [65082] - [Loga.vn]

Cho 4,48 lít khí CO (đktc) phản ứng với 8 gam một oxit kim loại, sau phản ứng hoàn toàn, thu được m gam kim loại và hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 20. Giá trị của m là

Câu 5 [64839] - [Loga.vn]

Hoà tan hoàn toàn 5,85 gam bột kim loại M vào dung dịch HCl, thu được 7,28 lít khí H2 đktc. Kim loại M là

Câu 6 [64837] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn amin X no, đơn chức mạch hở bằng O2 thu được 4,48 lít CO2 đktc và 1,12 lít N2. Công thức phân tử của X là

Câu 7 [64835] - [Loga.vn]

Cho 500 ml dung dịch glucozo phản ứng với hoàn toàn lượng dư dung ịch AgNO3 trong NH3, thu được 10,8 g Ag. Nồng độ của glucozo đã dùng là

Câu 8 [64832] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng

Câu 9 [64830] - [Loga.vn]

Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh

Câu 10 [64829] - [Loga.vn]

Thủy phân 4,4 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

Câu 11 [64822] - [Loga.vn]

Khi đốt cháy than đá thu được hỗn hợp khí trong đó khi X( không màu, không mùi, độc) X là khi nào sau đây?

Câu 12 [64819] - [Loga.vn]

Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây là sai

Câu 13 [64815] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được monosaccarit X. Hidro hóa X thu được chất hữu cơ Y. Hai chất X,Y lần lượt là

Câu 14 [64813] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC

Câu 15 [64812] - [Loga.vn]

kim loại nào sau đây là kim loại kiềm

Câu 16 [64808] - [Loga.vn]

Etyl axetat có khả năng hòa tan tốt nhiều chất nên được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ. Etyl axetat được tổng hợp khi đun nóng hỗn hợp etanol và axit axetic với chất xúc tác là

Câu 17 [64803] - [Loga.vn]

Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn là CH3CH2CH2OH là

Câu 18 [64799] - [Loga.vn]

Chất béo là thức ăn quan trọng của con người, là nguồn cung cấp dinh dưỡng và năng lượng đáng kể cho cơ thể hoạt động. Ngoài ra, một lượng lớn chất béo được dùng trong công nghiệp để sản xuất

Câu 19 [64795] - [Loga.vn]

Khi bị ốm, mất sức nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng, chất trong dịch truyền có tác dụng trên là:

Câu 20 [64791] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng thu được 10,08 lít khí (đktc). Phần trăm về khối lượng Al trong X là

Câu 21 [64784] - [Loga.vn]

Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M thu được dun dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

Câu 22 [64777] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm, tiến hành điều chế H2 bằng cách cho Zn vào dung dịch HCl loãng. Khí H2 sẽ thoát ra nhanh hơn nếu thêm vào hệ phản ứng vài giọt dung dịch nào sau đây?

Câu 23 [64772] - [Loga.vn]

Thành phần chính của phân đạm ure là

Câu 24 [64770] - [Loga.vn]

Thành phần chính của đá vôi là canxi cacbonat. Công thức của canxi cacbonat là:

Câu 25 [64769] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: Al, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Câu 26 [63488] - [Loga.vn]

Có các lọ mất nhãn chứa lần lươt các dung dịch BaCl2, KBr, Zn(NO3)2, Na2CO3, AgNO3. Chỉ dùng một thuốc thử nhận biết các dung dịch trên, thuốc thử đó là

Câu 27 [63482] - [Loga.vn]

Dùng muối iot hằng ngày đề phòng ngừa bệnh bướu cổ. Muối iot đó là

Câu 28 [63476] - [Loga.vn]

Đồng vị là

Câu 29 [62448] - [Loga.vn]

Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, tơ nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là 

Câu 30 [62446] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

(b) Đipeptit là những peptit chứa 2 liên kết peptit.

(c) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.

(d) Ở điều kiện thường, metylamin và etylamin là những chất khí có mùi khai.

Số phát biểu đúng là

Câu 31 [62429] - [Loga.vn]

Cho m gam hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và C2H5COOH tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m bằng

Câu 32 [62420] - [Loga.vn]

Cho m gam glucozo tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 3,24g Ag. Tìm m?

Câu 33 [62396] - [Loga.vn]

Trong các kim loại Al, Mg, Zn, Ag, kim loại có tính khử mạnh nhất là?

Câu 34 [63485] - [Loga.vn]

Chia một dung dịch Br2 màu vàng nâu thành 2 phần:

- Dẫn khí X không màu đi qua phần 1 dung dịch, sau đó dung dịch mất màu

- Dẫn khí Y không màu đi qua phần 2 dung dịch, thì dung dịch sẫm màu hơn

Hai khí X, Y lần lượt là:

Câu 35 [63481] - [Loga.vn]

Chọn mệnh đề sai:

Trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn, đi từ trái sang phải

Câu 36 [63480] - [Loga.vn]

Chọn mệnh đề đúng

Câu 37 [63470] - [Loga.vn]

Nguyên tử R có tổng số hạt là 115 và có số khối là 80. Suy ra điện tích hạt nhân Z của nguyên tử R là:

Câu 38 [62424] - [Loga.vn]

Triolein có công thức cấu tạo là

Câu 39 [62412] - [Loga.vn]

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

Câu 40 [62403] - [Loga.vn]

Sục khí CO2 vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2 xuất hiện kết tủa màu gì?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook