Chi tiết đề thi

Đề thi thử, môn Lịch sử THPT 2019, trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 4

ctvloga339
0 lượt thi
Lịch Sử
Dễ
(0)
40
50 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [68590] - [Loga.vn]

Nội dung nào không nằm trong kế hoạch Đờlát đơ Tátxinhi của Pháp (12 - 1950)?

Câu 2 [68584] - [Loga.vn]

Âm mưu chung của các thế lực ngoại xâm khi kéo vào nước ta sau cách mạng tháng Tám năm
1945 là

Câu 3 [68581] - [Loga.vn]

Trong năm 1945, thời cơ “ngàn năm có một” của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 bắt đầu xuất
hiện khi nào?

Câu 4 [68578] - [Loga.vn]

Lý do chủ yếu dẫn đến sự khác nhau về thái độ chính trị của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội
Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là vì mỗi giai cấp có

Câu 5 [68574] - [Loga.vn]

Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam không đề ra mục tiêu nào
trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (1953 - 1954)?

Câu 6 [68570] - [Loga.vn]

Quyết định nào của hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương lần thứ
8 (5 - 1941) được coi là một điển hình sáng tạo trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin về khởi nghĩa
vũ trang vào Việt Nam?

Câu 7 [68568] - [Loga.vn]

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (7 - 1936) xác định nhiệm vụ
trực tiếp trước mắt của cách mạng Đông Dương là

Câu 8 [68565] - [Loga.vn]

Yếu tố khách quan thuận lợi để Nhật Bản Phục hồi kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai là

Câu 9 [68563] - [Loga.vn]

Tháng 11 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) nhằm mục đích
chính là

Câu 10 [68560] - [Loga.vn]

Hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trực tiếp làm cho phong trào công
nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước?

Câu 11 [68557] - [Loga.vn]

Thực dân Pháp đã lấy cớ gì để mang quân đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882)?

Câu 12 [68554] - [Loga.vn]

Mở đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc
đấu tranh của nhân dân

Câu 13 [68550] - [Loga.vn]

Đâu không phải là bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc đấu tranh chống các thế lực ngoại xâm và
nội phản trong năm đầu sau thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945?

Câu 14 [68549] - [Loga.vn]

Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

Câu 15 [68546] - [Loga.vn]

Sự kiện nào sau đây tác động trực tiếp đến quyết định chuyển hướng của Đảng cộng sản Đông
Dương giai đoạn 1939 - 1945?

Câu 16 [68544] - [Loga.vn]

Nội dung nào không phải là biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa ngày nay?

Câu 17 [68532] - [Loga.vn]

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng cộng sản Đông Dương (2 - 1951) đã quyết định
đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là

Câu 18 [68531] - [Loga.vn]

Cách mạng Tháng Hai năm 1917 ở nước Nga
đã

Câu 19 [68440] - [Loga.vn]

Cuộc chiến đấu của quân dân ta ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16 trong những tháng đầu sau
ngày toàn quốc kháng chiến đã bước đầu làm thất bại âm mưu nào của Pháp?

Câu 20 [68173] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau cơ bản nhất về tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh

Câu 21 [68171] - [Loga.vn]

Vì sao cuộc bãi công của thợ máy Ba Son (8 - 1925) đã đánh dấu bước ngoặt của phong trào
công nhân Việt Nam?

Câu 22 [68167] - [Loga.vn]

Thành công của cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội (1946) ở Việt Nam chứng
tỏ

Câu 23 [68165] - [Loga.vn]

Những quốc gia và vùng lãnh thổ nào ở khu vực Đông Bắc Á được mệnh danh là con rồng kinh
tế châu Á?

Câu 24 [68162] - [Loga.vn]

Giai cấp mới nào trong xã hội Việt Nam ra đời trước chiến tranh thế giới thứ nhất?

Câu 25 [68159] - [Loga.vn]

Điểm yếu trong kế hoạch Nava của thực dân Pháp thực hiện ở Việt Nam trong những năm 1953
- 1954 là:

Câu 26 [68157] - [Loga.vn]

Năm 1957, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kỹ thuật nổi bật nào?

Câu 27 [68155] - [Loga.vn]

Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1954), Đảng Cộng sản Đông
Dương chủ trương đánh lâu dài chủ yếu vì

Câu 28 [68153] - [Loga.vn]

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương (1945 – 1954), tướng Pháp nào đã đề ra kế hoạch
quân sự nhằm kết thúc chiến tranh trong danh dự?

Câu 29 [68152] - [Loga.vn]

Nội dung nào không phải điểm khác biệt trong chủ trương của ban chấp hành Trung ương Đảng
cộng sản Đông Dương tại Hội nghị lần thứ 8 tháng (5 - 1941) so với hội nghị tháng 11 năm 1939?

Câu 30 [68151] - [Loga.vn]

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ngày nay

Câu 31 [68143] - [Loga.vn]

Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập ở mỗi nước Đông Dương
một mặt trận dân tộc thống nhất riêng?

Câu 32 [68141] - [Loga.vn]

Hãy sắp xếp các sự kiện sau về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc theo trình tự thời gian:
1) Tham dự Đại hội lần thứ XVIII của Đảng xã hội Pháp.
2) Chủ trì hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Đông Dương.
3) Gửi đến hội nghị Vécxai bản yêu sách của nhân dân An Nam.
4) Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 33 [68140] - [Loga.vn]

Vấn đề nào không được đặt ra trước các cường quốc đồng minh để giải quyết tại hội nghị Ianta (2
- 1945)?

Câu 34 [68138] - [Loga.vn]

Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954), chỉ thị “Phải phá tan cuộc
tấn công Mùa Đông của giặc Pháp” được Đảng đề ra trong chiến dịch nào?

Câu 35 [68122] - [Loga.vn]

Cơ sở nào để Mỹ ra và thực hiện “chiến lược toàn cầu” sau chiến tranh thế giới thứ
hai?

Câu 36 [68088] - [Loga.vn]

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân nhường cơm sẻ áo
nhằm giải quyết khó khăn nào?

Câu 37 [67827] - [Loga.vn]

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam là đúng đắn sáng tạo. Vì

Câu 38 [67825] - [Loga.vn]

Sự kiện nào là mốc đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954 của
dân tộc Việt Nam?

Câu 39 [67824] - [Loga.vn]

Ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, ngày 12 tháng 3 năm 1945, Ban thường vụ
Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương đã

Câu 40 [67822] - [Loga.vn]

Xu thế chung trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh là gì?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook