Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn Sử sở GD&ĐT Thành phố Cần Thơ năm 2019

ctvloga339
0 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
40
50 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [62545] - [Loga.vn]

Nội dung nào sau đây chứng tỏ Chiến tranh lạnh đã kết thúc (tháng 12 - 1989) nhưng hậu quả vẫn còn kéo dài đến ngày nay?

Câu 2 [62543] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau cơ bản giữa phong trào cách mạng 1930 - 1931, cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 và phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945 ở Việt Nam là

Câu 3 [62541] - [Loga.vn]

Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam qua cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và chống Mĩ (1954 - 1975) cho thấy nhân dân ta đã giành thắng lợi bằng

Câu 4 [62540] - [Loga.vn]

Nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng ta trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 được vận dụng vào chiến dịch nào ở thời kì kháng chiến chống Mĩ (1954 - 1975)?

Câu 5 [62538] - [Loga.vn]

Điểm chung về mục tiêu của các chiến dịch mà quân dân ta tiến hành trong thời kì kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) là

Câu 6 [62537] - [Loga.vn]

Hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 do Trần Phú soạn thảo thể hiện trong việc xác định

Câu 7 [62536] - [Loga.vn]

Thách thức về an ninh “phi truyền thống” mà các dân tộc đang phải đối mặt trong thời đại ngày nay là

Câu 8 [62534] - [Loga.vn]

Điểm mới, tiến bộ nhất của phong trào yêu nước ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Câu 9 [62533] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau cơ bản về kết quả của phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) và phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 - 1931) ở Việt Nam là

Câu 10 [62532] - [Loga.vn]

Việc kí Hiệp định Giơnevơ (1954) về Đông Dương và Hiệp định Pari (1973) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam chứng tỏ ta muốn giành thắng lợi trên bàn đàm phán phải

Câu 11 [62530] - [Loga.vn]

Chính sách kinh tế mới (NEP) của nước Nga Xô viết để lại cho Việt Nam bài học kinh nghiệm gì trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?

Câu 12 [62529] - [Loga.vn]

Một trong những bài học rút ra qua công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc (1978) được Việt Nam áp dụng vào thời kì đổi mới là

Câu 13 [62527] - [Loga.vn]

Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1858 - 1884) có đặc điểm là

Câu 14 [62526] - [Loga.vn]

Việc ký Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) để lại cho Đảng ta bài học gì trong việc thực hiện đường lối đối ngoại hiện nay?

Câu 15 [62524] - [Loga.vn]

Tháng 7 - 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, Người quyết định tin theo Lênin, trước tiên xuất phát từ lập trường

Câu 16 [62522] - [Loga.vn]

Từ vai trò của các mặt trận dân tộc đối với thành công của cách mạng Việt Nam ở thế kỉ XX cho thấy sức mạnh của

Câu 17 [62521] - [Loga.vn]

Sự kiện tác động trực tiếp đến bước chuyển hướng quan trọng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị tháng 11 năm 1939 là

Câu 18 [62518] - [Loga.vn]

Sau khi giành độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội với mục tiêu nhanh chóng xóa bỏ tình trạng

Câu 19 [62517] - [Loga.vn]

Khẩu hiệu đáp ứng yêu cầu cấp bách của nông dân trong Cao trào kháng Nhật cứu nước ở Việt Nam (1945) là

Câu 20 [62515] - [Loga.vn]

Trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950, phương châm tác chiến của quân ta là

Câu 21 [62440] - [Loga.vn]

Từ năm 1936 đến năm 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương không đề ra hình thức đấu tranh nào

Câu 22 [62436] - [Loga.vn]

Trong thế kỉ XX, thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam đã góp phần xóa bỏ chủ nghĩa phát xít trên thế giới?

Câu 23 [62435] - [Loga.vn]

Sự kiện đánh dấu mốc chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam là

Câu 24 [62433] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đánh dấu vai trò lịch sử của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng chấm dứt trong phong trào dân tộc ở Việt Nam?

Câu 25 [62430] - [Loga.vn]

Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân miền Nam Việt Nam thắng lợi buộc Mĩ

Câu 26 [62427] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy thực dân Pháp xâm lược Bắc Kì Việt Nam lần thứ hai (1882 - 1883) là

Câu 27 [62425] - [Loga.vn]

Trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968), chiến thắng nào của quân dân miền Nam Việt Nam được xem là “Ấp Bắc” đối với Mĩ và quân đồng minh của Mĩ?

Câu 28 [62422] - [Loga.vn]

Nét chủ yếu trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ từ năm 1950 đến nay là

Câu 29 [62419] - [Loga.vn]

Kế hoạch Mácsan (tháng 6 - 1947) đã mang lại cho các nước Tây Âu cơ hội lớn nhất là

Câu 30 [62417] - [Loga.vn]

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, để giảm bớt sức ép công kích của kẻ thù, Đảng cộng sản Đông Dương tuyên bố

Câu 31 [62415] - [Loga.vn]

Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965), Mĩ sử dụng phổ biến chiến thuật mới là

Câu 32 [62413] - [Loga.vn]

Ý nghĩa lớn nhất kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI (1976) của nước Việt Nam thống nhất là

Câu 33 [62408] - [Loga.vn]

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã kết hợp đúng đắn vấn đề

Câu 34 [62406] - [Loga.vn]

Quốc gia mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là

Câu 35 [62404] - [Loga.vn]

Sau năm 1945, tổ chức nào sau đây đã trở thành một “diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới”?

Câu 36 [62401] - [Loga.vn]

Cách mạng tháng Hai năm 1917 bùng nổ khi nước Nga

Câu 37 [62399] - [Loga.vn]

Đặc điểm mang tính khách quan quyết định sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của giai cấp công nhân là

Câu 38 [62398] - [Loga.vn]

Học thuyết nào sau đây đánh dấu sự “trở về” châu Á của Nhật Bản?

Câu 39 [62395] - [Loga.vn]

Biến đổi nào sau đây ở khu vực Đông Bắc Á không phải do tác động từ những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945)?

Câu 40 [62391] - [Loga.vn]

Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định được Bộ Chính trị lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh vì

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook