Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn Sử trường THPT Liên Sơn -Vĩnh phúc lần 3 năm 2019

ctvloga339
0 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
40
50 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [65063] - [Loga.vn]

Thách thức lớn nhất của Việt Nam khi phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hoá là

Câu 2 [65062] - [Loga.vn]

Sự phát triền kinh tế của Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là do nguyên
nhân chủ yếu nào dưới đây?

Câu 3 [65061] - [Loga.vn]

So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai
(1919 -1929) của Pháp có điểm mới nào dưới dây?

Câu 4 [65060] - [Loga.vn]

Hai xu hướng trong phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế
kỷ XX có sự khác nhau về

Câu 5 [65059] - [Loga.vn]

Chủ trương cải cách – mở cửa của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được đề ra tại

Câu 6 [65058] - [Loga.vn]

Sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước tiến mới của giai cấp công nhân Việt Nam trong những
năm 1919-1925?

Câu 7 [65057] - [Loga.vn]

Vì sao Hiệp định Sơ bộ được kí kết giữa Việt Nam với Pháp (6-3-1946) không được coi là một
văn bản mang tính pháp lý quốc tế?

Câu 8 [65056] - [Loga.vn]

Chính sách đối ngoại chủ yếu của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Câu 9 [65055] - [Loga.vn]

Kết quả lớn nhất mà quân dân ta đạt được ở chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là

Câu 10 [65054] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu trong đầu thập niên
90 (thế kỉ XX) ?

Câu 11 [65053] - [Loga.vn]

Chỉ thị của Đảng ta trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là

Câu 12 [65052] - [Loga.vn]

Thời cơ “ngàn năm có một” của Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 được Đảng ta xác định từ sau
ngày

Câu 13 [65051] - [Loga.vn]

Thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ 1950 - nửa đầu
những năm 70) có ý nghĩa

Câu 14 [65050] - [Loga.vn]

Khó khăn nào đe dọa trực tiếp đến nền độc lập của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm
1945?

Câu 15 [65049] - [Loga.vn]

Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

Câu 16 [65048] - [Loga.vn]

Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô , Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta là

Câu 17 [65047] - [Loga.vn]

Nhân dân Liên Xô nhanh chóng hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-
1950) dựa vào

Câu 18 [65046] - [Loga.vn]

Vì sao sau khi trật tự hai cực Ianta bị sụp đổ, Mĩ không thể thiết lập trật tự thế giới một cực?

Câu 19 [65045] - [Loga.vn]

Sự khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân
đảng là ở

Câu 20 [65044] - [Loga.vn]

Bài học chủ yếu nào có thể rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự chia rẽ của ba tổ chức cộng sản
năm 1929?

Câu 21 [65043] - [Loga.vn]

Mục đích của Nguyễn Ái Quốc khi viết bài cho các báo Nhân đạo, Người cùng khổ, Đời sống
công nhân là

Câu 22 [65042] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) và Luận cương chính trị
của Đảng (10/1930)

Câu 23 [65041] - [Loga.vn]

Nhiệm vụ chung của cách mạng Lào và Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 là

Câu 24 [65040] - [Loga.vn]

Quốc gia nào dưới đây đi đầu trong việc đòi chính quyền Mãn Thanh phải “mở cửa” để được tự
do buôn bán ở Trung Quốc?

Câu 25 [65039] - [Loga.vn]

Ý nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc
chống thực dân Pháp?

Câu 26 [65038] - [Loga.vn]

Nguyên nhân khác nhau giữa Nhật Bản và các nước Tây Âu trong giai đoạn phục hồi và phát
triển kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Câu 27 [65037] - [Loga.vn]

Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến phong trào cách mạng Việt Nam những năm
1919-1925?

Câu 28 [65036] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây là đúng nhất sau vụ khủng bố 11/9/2001 ở Mĩ?

Câu 29 [65035] - [Loga.vn]

Nguyễn Ái Quốc đã có hoạt động gì tại Pháp vào ngày 25-12-1920?

Câu 30 [65034] - [Loga.vn]

Nước Mĩ đã làm gì để đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933?

Câu 31 [65033] - [Loga.vn]

Lựa chọn phương án đúng để điền vào chồ trống trongCâu sau:
“Cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật ngày nay diễn ra là do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất
nhằm đáp ứng nhu cầu ...ngày càng cao của con người”.

Câu 32 [65030] - [Loga.vn]

Nguyên nhân quyết định dẫn tới sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931 là.

Câu 33 [65020] - [Loga.vn]

Việc kí văn kiện nào đã đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?

Câu 34 [65012] - [Loga.vn]

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, kinh tế Việt Nam có những chuyển biến mới là do nguyên nhân
chủ yếu nào dưới đây?

Câu 35 [65007] - [Loga.vn]

So với chiến dịch Việt Bắc (1947), chiến dịch Biên giới thu - đông (1950) có gì khác về kết quả
và nghĩa lịch sử?

Câu 36 [65004] - [Loga.vn]

Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện lịch sử nào?

Câu 37 [65002] - [Loga.vn]

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ
vững nền tự do và độc lập ấy”. Đoạn tư liệu trên được trích trong văn kiện nào?

Câu 38 [65001] - [Loga.vn]

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là

Câu 39 [64999] - [Loga.vn]

Yếu tố khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong những năm
1936-1939 là

Câu 40 [64998] - [Loga.vn]

Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook