Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn sử trường THPT Yên Lạc 2 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

ctvloga339
0 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
40
50 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [64963] - [Loga.vn]

Sách lược của Đảng, chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối phó với thực dân Pháp từ sau ngày
2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946 là:

Câu 2 [64961] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây phản ánh đầy đủ mối quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỉ XX?

Câu 3 [64959] - [Loga.vn]

Đặc điểm nổi bật nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) là:

Câu 4 [64958] - [Loga.vn]

Ý nào dưới đây không phải lý do vào tháng 2/ 1951, Đảng quyết định xuất bản báo “Nhân
Dân”?

Câu 5 [64955] - [Loga.vn]

Để thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mĩ đã sử dụng lực lượng quân đội nào là chủ
yếu?

Câu 6 [64953] - [Loga.vn]

Thắng lợi quân sự nào tác động trực tiếp buộc Mĩ phải ngồi vào bàn đàm phán và kí hiệp định
Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam?

Câu 7 [64951] - [Loga.vn]

Chính sách tiến bộ nhất về kinh tế mà chính quyền xô viết Nghệ - Tĩnh thực hiện là:

Câu 8 [64949] - [Loga.vn]

Bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự thất bại của phong trào
yêu nước cuối thế kỉ XIX – những năm đầu của thế kỉ XX là gì?

Câu 9 [64946] - [Loga.vn]

Âm mưu mới của thực dân Pháp và Đế quốc Mĩ khi bước vào Đông - xuân 1953 - 1954 là

Câu 10 [64944] - [Loga.vn]

Bản chất của kế hoạch quân sự Nava là

Câu 11 [64942] - [Loga.vn]

Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947 là

Câu 12 [64940] - [Loga.vn]

Kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương được xác định trong chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và
hành động của chúng ta” là

Câu 13 [64938] - [Loga.vn]

Những thuận lợi cơ bản của dân tộc Việt Nam sau khi Cách mạng tháng Tám thành công là

Câu 14 [64935] - [Loga.vn]

Đặc điểm của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là:

Câu 15 [64933] - [Loga.vn]

Sự kiện nào trực tiếp đưa đến quyết định của Đảng và Chính phủ phát động Toàn quốc kháng
chiến chống Pháp?

Câu 16 [64931] - [Loga.vn]

Sự kiện nào là mốc mở đầu đánh dấu sự “trở về” châu Á của Nhật Bản?

Câu 17 [64929] - [Loga.vn]

Hành động nào sau đây không phải của phát xít Nhật sau ngày 9/3/1945?

Câu 18 [64926] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đánh dấu Chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản
bị tan rã?

Câu 19 [64924] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đánh dấu Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một Đảng cầm quyền?

Câu 20 [64921] - [Loga.vn]

Thời cơ trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam xuất hiện từ khi

Câu 21 [64919] - [Loga.vn]

Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với dân tộc Việt Nam là?

Câu 22 [64918] - [Loga.vn]

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với Cách mạng Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 là

Câu 23 [64916] - [Loga.vn]

Thắng lợi nào đã mở ra bước “đột phá” góp phần làm “xói mòn” trật tự hai cực Ianta?

Câu 24 [64915] - [Loga.vn]

Âm mưu của Mĩ khi mở cuộc hành quân Gian xơn Xiti đánh vào căn cứ Dương Minh Châu (Bắc
Tây Ninh) nhằm

Câu 25 [64914] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên (tháng 1/1930) với luận cương chính trị
(tháng 10/1930) của Đảng là:

Câu 26 [64913] - [Loga.vn]

Điểm tương đồng về mục tiêu mở các chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954) của
quân dân ta là:

Câu 27 [64912] - [Loga.vn]

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra bước phát triển mới cho phong trào cách mạng
thế giới, vì:

Câu 28 [64911] - [Loga.vn]

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tính quyết định cho bước phát triển
nhảy vọt mới của Cách mạng Việt Nam vì:

Câu 29 [64910] - [Loga.vn]

Việt Nam đã và đang vận dụng nguyên tắc nào dưới đây của Liên Hợp Quốc để giải quyết vấn
đề phức tạp ở biển Đông?

Câu 30 [64909] - [Loga.vn]

Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1954-1975, cách mạng miền Nam giữ vai trò

Câu 31 [64908] - [Loga.vn]

Tính chất điển hình của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là gì?

Câu 32 [64907] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)
ở Đông Dương là:

Câu 33 [64906] - [Loga.vn]

Điểm khác biệt căn bản trong hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu so với Phan Châu Trinh là
ở:

Câu 34 [64905] - [Loga.vn]

Tính chất của phong trào Cần vương chống thực dân Pháp xâm lược trong những năm cuối thế kỷ
XIX là gì?

Câu 35 [64904] - [Loga.vn]

Thắng lợi ở những địa phương nào trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã tác
động mạnh đến các địa phương trong cả nước?

Câu 36 [64903] - [Loga.vn]

Sự kiện nào tác động tới sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Mĩ những năm đầu thế kỉ
XXI?

Câu 37 [64902] - [Loga.vn]

Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Biên giới Thu - đông năm 1950 là

Câu 38 [64901] - [Loga.vn]

Trong Hiệp định sơ bộ 6/3/1946, Điều khoản nào chứng tỏ chúng ta đã bước đầu giành thắng lợi
trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập non trẻ của dân tộc.

Câu 39 [64900] - [Loga.vn]

Tại sao nói: Hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển là thời cơ đối với các dân tộc khi bước vào thế
kỉ XXI?

Câu 40 [64899] - [Loga.vn]

Quan hệ đồng minh giữa Liên Xô và Mĩ trong chiến tranh thế giới thứ hai tan vỡ vì:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook