Chi tiết đề thi

Đề Thi Thử Online 02 - THPT Hồng Lam - Sinh học 12

ctvloga371
1 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [66053] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phả hệ sau:

Trong các kết luận sau, có mấy kết luận đúng?

I. Bệnh mù màu và bệnh điếc bẩm sinh do gen lặn nằm trên NST thường gây ra.

 II. Có thể xác định được chính xác kiểu gen của 12 người trong sơ đồ phả hệ trên về bệnh điếc bẩm sinh (sai 10 người)

 III. Người đàn ông II1 có thể mang alen gây bệnh điếc bẩm sinh

IV. Cặp vợ chồng III-2 và III-3 sinh ra một đứa con trai bình thường. Xác suất để đứa con trai này không mang alen gây bệnh là 41,18%

Câu 2 [66052] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn, phép lai

P: ABab DHdh XEXe x AbaB DHdh XEY. Tỷ lệ kiểu hình đực mang tất cả các tính trạng trội ở F1 chiếm 8,75%. Biết không có đột biến xảy ra, theo lý thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

 1. Ở F1 có tối đa 400 kiểu gen
 2. Tỷ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội ở F1 chiếm tỷ lệ 21,25%
 3. Trong số các con cái có kiểu hình trội về tất cả các tính trạng ở F1, tỷ lệ cá thể có kiểu gen đồng hợp là 10%
 4. Cho con đực ở P đem lai phân tích, ở Fb thu được các cá thể dị hợp về tất cả các cặp gen là 25%

Câu 3 [66051] - [Loga.vn]

. Một quần thể thực vật lưỡng tính, xét tính trạng màu hoa, người ta thấy ở quần thể ban đầu có cấu trúc quần thể chưa tuân theo định luật Hacdy-Vanbec. Qua 2 thế hệ giao phấn ngẫu nhiên, người ta khảo sát, thống kê và thấy rằng tỷ lệ cá thể hoa đỏ đồng hợp giảm xuống chỉ còn 90% so với quần thể ban đầu và số cây hoa đỏ chiếm 84% tổng số cây. Biết tính trạng hoa đỏ là trội hoàn toàn so với hoa trắng. Theo lý thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

 1. Số cây dị hợp trong quần thể ban đầu chiếm tỷ lệ 40%
 2. Số cây hoa trắng trong quần thể ban đầu chiếm tỷ lệ 40%
 3. Cấu trúc di truyền của quần thể ở F2 là 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa
 4. Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ xuất phát (P) là 0,4AA: 0,4Aa:0,2aa

Câu 4 [66050] - [Loga.vn]

Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau đây:

P: AaBbDDEe x AaBbDdEE

Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên câc cặp NST tương đồng khác nhau, biết giảm phân diễn ra bình thường. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Tỷ lệ đời con có kiểu hình trội về 4 tính trạng là 9/16
 2. Loại cá thể chứa 5 alen trội ở đời con là 5/16
 3. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể ở đời con, xác suất để thu được cả 2 cá thể mà mỗi cá thể có 4 alen lặn là 225/4096
 4. Lấy ngẫu nhiên 3 cá thể ở đời con, xác suất để trong 3 cá thể đã lấy chỉ có đúng 1 cá thể có 5 alen trội là 1815/4096
 5. Ở đời con, loại cá thể có ít nhất 4 alen trội chiếm tỷ lệ 57/64.

Câu 5 [66049] - [Loga.vn]

Tính trạng kích thước mắt ở ruồi giấm do 1 gen quy định. Cho ruồi cái thuần chủng mắt nhỏ lai với ruồi đực thuần chủng mắt to thu được đời con (F1) đồng loạt mắt to. Cho các con ruồi F1 ngẫu phối thu được F2 202 con cái mắt to, 200 con cái mắt nhỏ, 405 con đực mắt to. Biết không xảy ra đột biến, theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Có tối đa 7 loại kiểu gen trong loài này quy định tính trạng trên.
 2. Tính trạng kích thước  mắt tuân theo quy luật tương tác gen theo kiểu bổ sung.
 3. Gen quy định tích trạng kích thước mắt nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y.
 4. Trong loài xuất hiện tối đa 12 kiểu giao phối về tính trạng trên.

Câu 6 [66048] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà Lan, tính trạng hoa đỏ do gen A quy định trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Biết gen quy định tính trạng màu sắc hoa nằm trên NST thường. Cho 2 cây có kiểu hình khác nhau giao phấn với nhau thu được F1, sau đó cho F1 ngẫu phối liên tiếp đến F4 thu được 180 cây hoa trắng và 140 cây hoa đỏ. Chọn ngẫu nhiên 1 cây hoa đỏ ở F4 cho tự thụ phấn, nếu giả sử mỗi quả trên cây F4 đều chứa 3 hạt thì xác suất cả 3 hạt trong cùng 1 quả khi đem gieo đều mọc thành cây hoa đỏ là bao nhiêu?

Câu 7 [66047] - [Loga.vn]

Cho Ruồi giấm thuần chủng mắt đỏ, cánh nguyên lai với ruồi giấm mắt trắng, cánh xẻ, đời con (F1) thu được 100% ruồi mắt đỏ, cánh nguyên. Cho các con ruồi F1 ngẫu phối, F2 thu được 282 con ruồi mắt đỏ-cánh nguyên, 62 con ruồi mắt trắng-cánh xẻ, 18 con ruồi mắt trắng- cánh nguyên, 18 con ruồi mắt đỏ - cánh xẻ. Cho biết 1 gen quy định 1 tính trạng, các gen nằm trên NST giới tính X và có một số hợp tử quy định ruồi mắt trắng- cánh xẻ bị chết. Trong tất cả các hợp tử của F2, số hợp tử chết chiếm tỷ lệ bao nhiêu?

Câu 8 [66046] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu sau đây, có mấy phát biểu không phải là chức năng của protein?

 1. Cấu tạo nên tế bào và cơ thể.
 1. Dự trữ các acid amin.
 2. Vận chuyển các chất.
 3. Bảo vệ cơ thể.
 4. Thu nhận thông tin.
 5. Xúc tác cho các phản ứng hoá sinh.
 6. Lưu trữ thông tin di truyền
 7. Vận chuyển axit amin tới riboxom để dịch mã

Câu 9 [66045] - [Loga.vn]

Quan sát sơ đồ các hệ tuần hoàn dưới đây

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phat biểu đúng

 1. Hình 1 là hệ tuần hoàn đơn gặp ở ếch nhái.
 2. Hình 2 là hệ tuần hoàn cá
 3. Hình 3 là hệ tuần hoàn thằn lằn
 4. Hình 4 là hệ tuần hoàn chim, thú
 5. Hình 2;3;4 là hệ tuần hoàn kép.

Câu 10 [66044] - [Loga.vn]

Số tổ hợp các alen của 1 gen hình thành trong quần thể có 10 kiểu gen khác nhau. Số kiểu giao phối có thể xuất hiện trong quần thể đó là

Câu 11 [66043] - [Loga.vn]

Giả sử một gen ở vi khuẩn có 3000 nuclêôtit. Hỏi số axit amin trong phân tử prôtêin có cấu trúc bậc 1 được tổng hợp từ gen trên là bao nhiêu?

Câu 12 [66042] - [Loga.vn]

Cho lai hai cây bí quả tròn với nhau, đời con thu được 272 cây bí quả tròn, 183 cây bí quả bầu dục và 31 cây bí quả dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả bí tuân theo quy luật

Câu 13 [66041] - [Loga.vn]

Một cá thể có kiểu gen \[\frac{AB}{ab}\].\[\frac{DE}{de}\]. Nếu các gen liên kết hoàn toàn trong giảm phân ở cả 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng thì qua tự thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại kiểu gen ở thế hệ sau?

Câu 14 [66040] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng là

Câu 15 [66039] - [Loga.vn]

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với cây cà chua tứ bội có kiểu gen Aaaa. Cho biết các cây tứ bội giảm phân đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là

Câu 16 [66038] - [Loga.vn]

Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, có thể xác định được các bệnh, hội chứng di truyền nào sau đây?

Câu 17 [66037] - [Loga.vn]

Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây:

1.Bệnh phêninkêtô niệu; 2.Bệnh ung thư máu ; 3. Tật có túm lông ở vành tai

 1. Hội chứng Đao; 5. Hội chứng Tocnơ; 6. Bệnh máu khó đông; 7. Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm; 8. Bệnh mù màu; 9. Bệnh bạch tạng; 10. Bệnh hói đầu ở người.

Số lượng bệnh, tật, hội chứng di truyền gặp ở nam nhiều hơn ở nữ là

Câu 18 [66036] - [Loga.vn]

Cho các thông tin sau:

I. Trong tế bào chất của một số vi khuẩn không có plasmit.

II. Vi khuẩn sinh sản rất nhanh, thời gian thế hệ ngắn.

III. Ở vùng nhân của vi khuẩn chỉ có 1 phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng nên hầu hết các đột biến đếu được biểu hiện ngay ở kiểu hình.

IV. Vi khuẩn có thể sống kí sinh, hoại sinh hoặc tự dưỡng.

Có mấy thông tin được dùng làm căn cứ để giải thích sự thay đổi tần số alen trong quần thể vi khuẩn nhanh hơn so với sự thay đổi tần số alen trong quần thể sinh vật lưỡng bội là

Câu 19 [66035] - [Loga.vn]

Trong tiến hoá, không chỉ có các alen có lợi được giữ lại mà nhiều khi các alen trung tính, hoặc có hại ở một mức độ nào đó vẫn được duy trì trong quần thể bởi

Câu 20 [66034] - [Loga.vn]

Tiến hoá nhỏ là quá trình

Câu 21 [66033] - [Loga.vn]

Một cây cam trổ hoa có 250 con bọ xít, 15 con nhện, 20 con tò vò, trên ngọn có nhiều rệp bám, quanh vùng rệp bám có nhiều kiến đen. Mối quan hệ sinh thái nào sau đậy là không đúng?

Câu 22 [66032] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây là cơ quan tương tự?

Câu 23 [66031] - [Loga.vn]

Người ta dựa vào tiêu chí nào sau đây để chia lịch sử trái đất thành các đại, các kỉ?

Câu 24 [66030] - [Loga.vn]

Sự sống đầu tiên xuất hiện trong môi trường

Câu 25 [66029] - [Loga.vn]

Kết quả của tiến hoá tiền sinh học là

Câu 26 [66028] - [Loga.vn]

Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hoá thường xảy ra đối với

Câu 27 [66027] - [Loga.vn]

Xét các nhóm loài thực vật:

 1. Thực vật thân thảo ưa sáng 2. Thực vật thân thảo ưa bóng
 1. Thực vật thân gỗ ưa sáng 4. Thực vật thân bụi ưa sáng.

Trong quá trình diễn thế nguyên sinh của quần xã trên cạn, thứ tự xuất hiện của các nhóm loài thực vật này là

Câu 28 [66026] - [Loga.vn]

Thành tựu nào dưới đây không được tạo ra từ ứng dụng công nghệ gen?

Câu 29 [66025] - [Loga.vn]

Dạng vượn người nào sau đây có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhất?

Câu 30 [66024] - [Loga.vn]

. Để tạo được ưu thế lai, khâu cơ bản đầu tiên trong quy trình là

Câu 31 [66023] - [Loga.vn]

Ở người, một số bệnh di truyền do đột biến lệch bội được phát hiện là

Câu 32 [66022] - [Loga.vn]

Trong nguyên phân, các NST kép tách nhau ra thành NST đơn rồi tiến về 2 cực của tế bào diễn ra ở

Câu 33 [66021] - [Loga.vn]

Những yếu tố khi tác động đến sinh vật, ảnh hưởng của chúng không phụ thuộc vào mật độ quần thể bị tác động là

Câu 34 [66020] - [Loga.vn]

Loại axit nuclêic có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình dịch mã là

Câu 35 [66019] - [Loga.vn]

Cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ phân tử là

Câu 36 [66018] - [Loga.vn]

Ngoài tự nhiên cây tre sinh sản bằng:

Câu 37 [66017] - [Loga.vn]

Tuổi của cây 1 năm được tính theo:

Câu 38 [66016] - [Loga.vn]

Ngỗng con mới nở chạy theo người là kiểu học tâp:

Câu 39 [66015] - [Loga.vn]

Ở động vật có vú và ruồi giấm cặp nhiễm sắc thể giới tính ở con cái thường là

Câu 40 [66014] - [Loga.vn]

Bào quan thực hiện chức năng quang hợp:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook